Naj­lep­šia náh­ra­da SD kariet pre iPho­ne

Petra Lančaričová / 29. júna 2016 / Tech a inovácie

Tak­mer všet­ci z nás pozna­jú prob­lé­my s malou pamä­ťou v iPho­ne.

Keď­že App­le si stá­le mys­lí, že v roku 2016 je úpl­ne v poriad­ku robiť 16GB iPho­ne, väč­ši­na z nás 16GB bedá­kov trá­vi buď veľa času vyma­zá­va­ním ale­bo zálo­ho­va­ním svo­jich ultra ume­lec­kých fotiek. San­Disk pre­to vytvo­ril kryt iXpand Memo­ry Case s úlo­žis­kom pria­mo v kry­te, kto­ré ti pomô­že s prob­lé­ma­mi.

IMG_8711

San­Disk tak vyrie­šil naše prob­lé­my s úlo­žis­kom a ja už nemu­sím opa­ko­vať svoj nie­koľ­ko­mi­nú­to­vý ritu­ál vyma­zá­va­nia fotiek pred­tým, ako si chcem nie­čo stiah­nuť. Keď­že App­le veľ­mi nepod­po­ru­je zväč­šo­va­nie pamä­te pro­duk­ta­mi od iných firiem, pri Memo­ry Case si budeš musieť stiah­nuť aj ich app­ku. K oba­lu môže byť pri­po­je­ná aj bater­ka s 1900 mAh, za kto­rú si pri­pla­tíš 40 dolá­rov.

Celé to znie fakt výbor­ne, jedi­ná smo­la je pre ľudí s iným iPho­ne ako 6 ale­bo 6S, pre­to­že pre iné typy sa oba­ly nevy­rá­ba­jú. Memo­ry Case môže­te zís­kať s veľ­kos­ťou 32,64 a 128GB, kto­ré ceno­vo vyj­dú od 59 do 129 dolá­rov. Zís­kaš ho v čer­ve­nej, sivej, „nebes­kej“ mod­rej a men­to­lo­vej na Ama­zo­ne.

zdroj: theverge.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: techkillers.com

Pridať komentár (0)