Naj­lep­šia náh­rada SD kariet pre iPhone

Petra Lančaričová / 29. júna 2016 / Tech a inovácie

Tak­mer všetci z nás poznajú prob­lémy s malou pamä­ťou v iPhone.

Keďže Apple si stále myslí, že v roku 2016 je úplne v poriadku robiť 16GB iPhone, väč­šina z nás 16GB bedá­kov trávi buď veľa času vyma­zá­va­ním alebo zálo­ho­va­ním svo­jich ultra ume­lec­kých fotiek. San­Disk preto vytvo­ril kryt iXpand Memory Case s úlo­žis­kom priamo v kryte, ktoré ti pomôže s prob­lé­mami.

IMG_8711

San­Disk tak vyrie­šil naše prob­lémy s úlo­žis­kom a ja už nemu­sím opa­ko­vať svoj nie­koľ­ko­mi­nú­tový rituál vyma­zá­va­nia fotiek pred­tým, ako si chcem niečo stiah­nuť. Keďže Apple veľmi nepod­po­ruje zväč­šo­va­nie pamäte pro­duk­tami od iných firiem, pri Memory Case si budeš musieť stiah­nuť aj ich appku. K obalu môže byť pri­po­jená aj baterka s 1900 mAh, za ktorú si pri­pla­tíš 40 dolá­rov.

Celé to znie fakt výborne, jediná smola je pre ľudí s iným iPhone ako 6 alebo 6S, pre­tože pre iné typy sa obaly nevy­rá­bajú. Memory Case môžete zís­kať s veľ­kos­ťou 32,64 a 128GB, ktoré cenovo vyjdú od 59 do 129 dolá­rov. Zís­kaš ho v čer­ve­nej, sivej, „nebes­kej“ mod­rej a men­to­lo­vej na Ama­zone.

zdroj: theverge.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: techkillers.com

Pridať komentár (0)