Naj­lep­šia rada pre 20 roč­ných má len 2 slová

Rudolf Nečas / 17. októbra 2015 / Tools a produktivita

Liz Wes­sel má len 25 a už stihla pra­co­vať pre Google a teraz je CEO svojho star­tupu.

Po dvoch rokoch práce pre Google, sa táto absol­ventka Uni­ver­zity v Pen­syl­vá­nii roz­hodla zalo­žiť WayUp, stránku pou­ží­vanú viac než 200 000 štu­dentmi na náj­de­nie práce v spo­loč­nos­tiach ako Mic­ro­soft, Uber, New York Times, Dis­ney a Google.

Momen­tálne ako CEO jej star­tupu, Liz pri­kladá veľkú časť jej úspe­chu nasle­do­va­niu jed­nej rady, ktorú ona sama dáva ostat­ným 20+ roč­ným ľuďom: Povedz „áno“.

V dvad­sia­tich si uve­do­mu­ješ kto vlastne si – tak sa neboj ris­ko­vať, ces­to­vať a skú­šať nové veci. Ja hovo­rím ‚áno‘ pre toľko nových prí­le­ži­tostí a pro­jek­tov koľko je len možné a dote­raz sa to vždy vypla­tilo“.

Jej dru­hou veľmi dob­rou radou je: Nena­há­ňaj peniaze; nahá­ňaj šťas­tie.

Hovorí, že prvé roky po dvad­siatke sú naj­lep­ším odra­zo­vým mos­tí­kom pre zby­tok tvojho života. „Mal by si sa sústre­diť na náj­de­nie odvet­via alebo kari­éry, ktorú máš sku­točne rád. Ak sa roz­hod­neš len pre plat a krát­ko­dobú pre­stíž, prav­de­po­dobne tým vypre­dá­vaš zby­tok svojho života,“ vysvet­ľuje.

Naprí­klad, mám nie­koľko pria­te­ľov, ktorí išli hneď po vyso­kej škole pra­co­vať do finanč­nej oblasti len kvôli kari­ére, v kto­rej môžu zaro­biť pekné peniaze,“ hovorí. „Skoro nikto z týchto pria­te­ľov už nepra­cuje v tej oblasti a väč­šina z nich mala dosť biedny prvý rok po vyso­kej – s výnim­kou tých, ktorí mali vášeň pre finan­cie už od začiatku.“

Čím ďalej sa dosta­neš v danom odvetví, tým ťaž­šie je potom pre­sko­čiť do iného, „tak začni robiť čo máš rád naj­skôr ako môžeš“ Liz uzat­vára.

Pridať komentár (0)