Naj­lep­šie Back To School appky

Šandi / 1. september 2014 / Tools a produktivita

Je tu back to school, kedy sa oplatí prísť do školy pimp­nutý s tými naj­lep­šími app­kami, ktoré sa ti v škole určite zídu a pomôžu ti dostať sa do ďal­šieho roč­níka o niečo ľah­šie. Samoz­rejme na ťaháky to nemá. :)

Sun­rise Calen­dar

Zor­ga­ni­zuj si svoj semes­ter s touto skve­lou app­kou, ktorá je už dostupná aj pre Android a web. Výho­dou je synch­ro­ni­zá­cia medzi roz­lič­nými služ­bami ako napr. Google Calen­dar a tak­tiež dis­po­nuje mož­nos­ťou pre­po­je­nia s ďal­šími app­kami ako je Ever­note.

Google Drive

K dis­po­zíci máš hneď 15GB vol­ného úlo­žiska, ktoré ti umožní uplo­ad­núť čokoľ­vek, od nahrá­vok, obráz­kov, až po doku­menty a videá. Zau­jí­ma­vou fun­kciou je koope­rá­cia a zdie­ľa­nie vecí s urči­tou sku­pi­nou ľudí, napr. spo­lu­žia­kov. Appka je dostupná pre iOS aj Android.

Ever­note

Jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších poznám­ko­vých appiek, ktorá ti umožní synch­ro­ni­zo­vať poznámky na všetky tvoje devi­ces. Má množ­stvo zau­jí­ma­vých fičúr ako je emai­ling notes, uplo­ado­va­nie obráz­kov a vytvá­ra­nie to-do listu.

Cogi

Pokiaľ si lenivý zapi­so­vať si poznámky, tak je pre teba appka Cogi ako stvo­rená. Okrem toho je lep­šie sa sústre­diť na to čo je na vyuč. hodine pove­dané ako si zapi­so­vať len poznámky a počú­vať každé druhe slovo. :) — osobná skú­se­nosť. Tak­tiež sa dajú k nahráv­kam pri­dá­vať obrázky a poznámky.

Duolingo

Pre tých, ktorí chcú zama­kať na jazyku je tu to naj­lep­šie z naj­lep­šieho – appka Duolingo. Je to cross plat­for­mové uče­nie jazyka, poňaté veľmi hravo a zábavne. Dokonca sa už aj moja mama z neho neje­den jazyk naučila, takže Go for it!

Mint

Slo­ven­sko a hlavne Bra­ti­slava je pomerne drahá a preto si budete chcieť ustrá­žit svoje finan­cie nech nie ste celý semes­ter o bam­bíne a roh­líku. Na to ti poslúži appka Mint, ktorá sle­duje tvoje výdavky, pri­po­me­nie ťi kedy zapla­tiť účty a dokonca ti podá pomocnú ruku a poradí ako zlep­šiť výdavky.

Mar­vin

E-book čítačka pre iOS s množ­stvom cus­to­mi­zá­cie, ktorá ti pomôže čítať to, čo chceš a ako to chceš. Dokonca v nej náj­deš aj slov­ník. Pre Android je dob­rou pomôc­kou appka Google Play Books.

Dra­gon Dic­ta­tion

Dostupná aj pre iOS a Android. Zau­jí­ma­vos­ťou okrem dik­to­va­nia pozná­mok, správ a emai­lov je, že fun­guje aj keď je tele­fón uzam­knutý.

Zdroj: tc

Pridať komentár (0)