Naj­lep­šie free pomôcky pre tvoj star­tup

Rudolf Nečas / 19. október 2015 / Tools a produktivita

Keď zakla­dáš novú spo­loč­nosť, musíš pre­po­čí­ta­vať každé euro. Hlavne na začiatku majú rady, nástroje a zdroje zadarmo veľký význam. Všetci vtip­ku­jeme o pre­ží­vaní len na ins­tat­ných poliev­kach a káve, ale je to vtipné preto, lebo je to pravda. 

Či už chceš zau­jať na sociál­nych sie­ťach, pri­lá­kať pozor­nosť tlače, vytvo­riť skvelú appku pre smart­fóny alebo nájsť stock fotky, ktoré nie sú úplne gýčové, v tomto zozname náj­deš nie­koľko uži­toč­ných a hlavne bez­plat­ných nástro­jov, ktoré pomôžu tvojmu star­tupu.

1. Pablo

Strá­nok, ktoré pomá­hajú vytvá­rať obrázky s citátmi na sociálne siete sú už hádam stovky. Nako­niec máš pri všet­kých z nich pocit, že musíš robiť ďalší krok navyše v už tak zdĺha­vom pro­cese ria­de­nia všet­kých fan­pa­ges. Vyskú­šaj Pablo, jed­no­du­chý nástroj na vytvá­ra­nie obráz­kov s citátmi od tímu Buf­fer, spo­loč­nosti, ktorá ti pomôže zvý­šiť odozvu od fanú­ši­kov a ušetrí čas na sociál­nych sie­ťach. Ak už Buf­fer pou­ží­vaš, Pablo je nástroj, ktorý môžeš ľahko integ­ro­vať do svojho manaž­mentu strá­nok. A ak Buf­fer nepou­ží­vaš – mal by si začať.

2. Submit.co

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že pri­lá­ka­nie tlače pre tvoj star­tup alebo nový pro­dukt býva väč­ši­nou sak­ra­ment­ský prob­lém. Našťas­tie exis­tuje zoznam strá­nok venu­jú­cich sa tech­nike, ktorý si môžeš uspo­ria­dať podľa počtu fol­lo­we­rov na Twit­teri alebo hod­no­te­nia podľa spo­loč­nosti Alexa. Môžeš si tak nájsť stránky, ktoré dokážu naj­lep­šie pre­zen­to­vať tvoj pro­dukt. Submit.co nespraví všetku robotu za teba, vo väč­šine prí­pa­dov musíš sám hľa­dať kon­takty na redak­ciu, ale určite ti pomôže vytvo­riť zoznam strá­nok, ktoré ti môžu pomôcť.

3. StockS­nap

Kde nájsť skvelé fotky, ktoré môžeš legálne pou­žiť a nezru­inujú tvoj roz­po­čet? V súčas­nosti exis­tuje nie­koľko dob­rých strá­nok so stock fot­kami a StockS­nap je jed­nou z nich. Ak hľa­dáš obrázky, ktoré zachy­tá­vajú sku­točný život a nevy­ze­rajú totálne gýčovo, roz­hodne by si sa sem mal pozrieť. Ďal­šie podobné stránky, ktoré stoja za zmienku sú: Stoc­kUp, Tooka­pic, Pexels 2.0 a Unsp­lash.

4. Batch

Batch je sada komu­ni­kač­ných nástro­jov pre vývo­já­rov mobil­ných appiek. Pomôže ti opti­ma­li­zo­vať noti­fi­ká­cie, inte­li­gen­tnej­šie cie­liť na zákaz­ní­kov a zmys­lu­plne ana­ly­zo­vať dáta. Tvoju tímu a tebe pomôže stať sa lep­šími vývo­jármi, dizaj­nérmi a obchod­níkmi. Sú aj pla­tené ver­zie tejto pomôcky, základná je však úplne zadarmo a usmerní ťa na ceste budo­va­nia skve­lého mobil­ného pro­duktu.

5. Front 2.0

Keby Gmail a Slack majú dieťa, roz­hodne by to bol Front. Táto emai­lová apli­ká­cia dokáže auto­ma­ti­zo­vať akcie, nasta­viť pri­po­mienky, posie­lať pred­prip­ra­vené odpo­vede, sle­do­vať kon­krétne kon­ver­zá­cie a oveľa viac. Naj­lep­šou fun­kciou tohto pro­duktu sú zdie­ľané inboxy, ktoré ako spo­loč­nosť dúfa, pre­sa­dia trans­pa­ren­tnosť v rámci orga­ni­zá­cií. Ak pomôže ľuďom strá­viť menej času bráz­de­ním po dlhých emai­lo­vých kon­ver­zá­ciách, mys­lím, že sa oplatí Front vyskú­šať. Podobne ako pri Bat­chi aj tu sú platné ver­zie, ale pre prvých 5 ľudí zdie­ľa­jú­cich jeden inbox je táto appka zadarmo.

6. Fre­ebbble

Čokoľ­vek čo sa týka dizajnu pre tvoj star­tup, prav­de­po­dobne náj­deš na Fre­eble. Od fon­tov cez ikony, vzory až po tapety. Všetky dizajny sú ozna­čené licen­ciou, takže vieš ako a kde môžeš niečo pou­žiť. Ako hovorí poznámka na stránke, „Pou­ží­va­te­lia Dribble sú milí. Ak je licen­cia neznáma, je to prav­de­po­dobne preto, že ju zabudli pri­dať; nie preto, že by boli lakomí. Pekne sa opý­taj a oni ti určite dovo­lia to pou­žiť.“ Tak sa začni pekne pýtať. Oplatí sa to.

7. Zapier

Zapier umož­ňuje hoci­komu pre­pá­jať webové apli­ká­cie, ktoré pou­žíva s inými, bez napí­sa­nia čo i len riadku kódu. Naprí­klad si s pomo­cou neho môžeš pre­po­jiť Ever­note a Drop­box, a tvoje poznámky sa budú auto­ma­ticky aktu­ali­zo­vať na naj­nov­šie. Tí, ktorí pou­ží­vajú Zapier naň nedajú dopus­tiť. Keď ho raz začneš pou­ží­vať nebu­deš vedieť pre­stať.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)