Naj­lep­šie kader­níc­tva v Bra­ti­slave. Príď sa ostri­hať, odíď so zážit­kom

Michal Šášky / 5. decembra 2016 / Zo Slovenska

Sto­jíte pred dile­mou, kam sa ísť ostri­hať či oho­liť? Pre­hľad tých naj­vy­chy­te­nej­ších slo­ven­ských kader­níc­tiev ťa určite vytrhne z prob­lé­mov.

Gentleman’s World

Poznáte to, žena vám už píli uši, tak sa idete dať ostri­hať, a tam vám píli uši zase úplne iná žena! Zákaz­níci Gentleman’s World túto situ­áciu nepoz­najú, pre­tože do prvého tra­dič­ného holič­stva v Bra­ti­slave majú ženy vstup zaká­zaný. Ako tra­dí­cia hovorí, pra­vého džen­tl­mena sa okrem vlast­nej man­želky smie dot­knúť iba osobný lekár, kraj­čír a holič. Tento bar­ber shop sa roz­ho­dol tra­dí­ciu znova oži­viť a pri­pra­viť pre svo­jich zákaz­ní­kov naozaj jedi­nečný záži­tok.

gentleman

foto: facebook.com

Ak máš chuť na tro­chu retra v moder­nom štýle, vyme­niť domácu žiletku za ostrú britvu, stroj­čeky za presné prsty s nož­nič­kami a žen­ské kecy za chlap­skú debatu o športe či poli­tike, treba ísť zre­la­xo­vať do bra­ti­slav­ského Ruži­nova. Nie je už síce dávno jedi­ným tra­dič­ným saló­nom v tomto fachu, ale stále tu vedia presne, čo chlap potre­buje.

gentleman1

foto: gentlemansworld.sk

Me&Myself Stu­dio

Aby sme ale nek­riv­dili, aj žen­ské ruky často muža u holiča pote­šia. Najmä, pokiaľ vedia pocho­piť a spl­niť muž­ské kader­nícke potreby. Presne to môžeš oča­ká­vať od tzv. „female bar­ber“. Diev­čatá Aďka a Angie sú súčas­ťou ďal­šieho kla­sic­kého pán­skeho holič­stva v srdci Bra­ti­slavy a na svoje si ten­to­raz prídu nie­len muži pri pohá­riku whis­key, ale s via­ce­rými pro­ce­dú­rami aj ženy.

me

foto: meandmyself.sk

Stačí sa prejsť po Obchod­nej, zasta­viť sa, a keď vyj­deš, bude ťa obdi­vo­vať celá ulica i zvy­šok Bra­ti­slavy. Ver, nie­kedy niet na to zve­riť svoju hlavu do žen­ských rúk, ony už budú vedieť, čo s ňou uro­biť.

MMG Fre­e­dom Barbers&Shop

Cech Holi­čov, takz­vaní Bar­bieri, zažil pred časom boom a nášmu hlav­nému mestu kra­ľuje dodnes aj pro­stred­níc­tvom nasle­dov­ného salónu. Bývalí zamest­nanci Gentleman’s World-u sa roz­hodli posu­núť trendy opäť o level dopredu a vyšlo im to na výbornú. Výhľad na pre­zi­dent­ský palác či Bra­ti­slav­ský hrad len umoc­ňuje atmo­sféru pries­toru, kde už pred desať­ro­čiami síd­lilo jedno z naj­vy­chý­re­nej­ších holičs­tiev v širo­kom okolí.

mmg

foto: facebook.com

Pôvodne im nik neve­ril, ale dnes tam môžete stret­núť aj nie­ktoré slo­ven­ské osob­nosti. Príď sa stret­núť s prí­klad­nou sta­rost­li­vos­ťou o zákaz­níka, pri čakaní si zahrať video­hry a užiť si moderný pries­tor, ktorý sa v pia­tok mení na obdobu pán­skeho klubu. Kto nebol v MMG, akoby ešte v tra­dič­nom pán­skom holič­stve nebol.

mmg1

foto: facebook.com

KDRKO

Pri­ro­dze­nosť má v motte aj nasle­du­júci salón. Tren­dové kader­níc­tvo na Kara­dži­čo­vej ulici si sta­no­vilo za úlohu ria­diť sa jedi­neč­nos­ťou a oso­bit­nos­ťou kaž­dého zákaz­níka. Oso­bitý prí­stup a talen­to­vaný tím spraví z kaž­dého náv­štev­níka spo­koj­ného. Mladí kre­a­tívni kader­níci sa učili od tých naj­lep­ších, aby vo vás v inšpi­ra­tív­nom pro­stredí zosob­nili aktu­álne trendy.

krdrkokdrko1

foto: kdrko.sk 

Ak hľa­dáte mladé kader­nícke srd­cia, ktoré sa vám posta­rajú o štý­lový účes, potom ste na správ­nom mieste. Pre mužov treba podot­knúť, že toto nie je tra­dičný pán­sky salón, sami sa však pre­sved­číte, že vám to vôbec nebude pre­ká­žať a prí­dete opäť znova a s rados­ťou.

Hair Stu­dio Hea­ven

Kto sa rád zverí do rúk ozaj­st­ných pro­fe­si­oná­lov s dlho­roč­nými skú­se­nos­ťami, určite neoľu­tuje vstup do tohto kader­níc­tva. Pokiaľ túžiš po zmene imi­džu či novom vetre do života, nechaj svoje vlasy, pleť i nechty na sta­rosť per­so­nálu, zaiste odídeš ako nový člo­vek. Dôka­zom je robota, ktorú si môže každý pre­zrieť na tak­mer kaž­do­denne aktu­ali­zo­va­nej stránke na Face­bo­oku, ktorá patrí medzi naj­väč­šie v tomto odvetví na Slo­ven­sku.

heaven

foto: kadernictvo-bratislava.sk

Výho­dou vla­so­vého štú­dia je bez­po­chyby aj fakt, že ho určite nepre­hliad­neš. Nachá­dza sa totižto vo fareb­nej poly­funkč­nej budove vedľa byto­vého kom­plexu Tri veže na Baj­kal­skej ulici, ktorú si vši­mol určite každý, kto išiel nie­kedy okolo. Ale žiadny strach, tvoje vlasy budú pôso­biť na oko­lie oveľa lep­šie, ako budova, v kto­rej ti ten učes uro­bia.

PAVIEL exc­lu­sive

Zabud­núť nemô­žeme ani na fanú­ši­kov luxusu a zná­mych zna­čiek či tvárí a v tejto oblasti nad všet­kými spie­va­jú­cimi i nespie­va­jú­cimi kader­níkmi vždy vyhrá­val Paviel Roch­nyak. Keďže sa tento pro­mi­nentný kader­ník už v médiách prak­ticky neob­ja­vuje, asi málo­kto vie, že už sa nevolá Roch­nyak. Našťas­tie svoje machi­ná­cie s priez­vis­kom oča­ká­val vopred, a tak ho z názvu svojho biz­nisu vyne­chal.

pavielsalon

foto: facebook.com

Pra­vi­delní náv­štev­níci sa tak nový názov kader­níc­keho salónu učiť nemu­sia a tí poten­ciálne noví takisto neza­blú­dia. Pokiaľ chcete pat­riť medzi exklu­zív­nych kli­en­tov tímu okolo ukra­jin­ského kader­níka a pochvá­liť sa „úče­som od Paviela“, môžete tak uči­niť na Lau­rin­skej ulici, prí­padne v Poluse alebo Shop­ping Palace na Zla­tých Pies­koch.

Igor Novo­sad Hair­de­sign

Paviel ale nie je jedi­ným pro­mi­nent­ným kader­ní­kom, naprí­klad z tele­víz­nej šou Zme­ná­reň si môžeš pamä­tať Igora Novo­sada. Etab­lo­vaný kader­nícky brand pôsobí na trhu už skoro dvad­sať rokov a stále ide s dobou. Jeho tím vla­so­vých špe­cia­lis­tov štu­do­val na pre­stíž­nych európ­skych kader­níc­kych aka­dé­miách, aby oproti obchod­nému cen­tru Aupark vytvo­ril kaž­dému zákaz­ní­kovi účes hodný hol­ly­wo­od­skej hviezdy.

novosad

foto: facebook.com

V tomto prí­pade si však treba dávať pozor na jeden malý prob­lém — keďže v salóne pra­cujú všetci kader­níci na živ­nosť, platba kar­tou je možná len v prí­pade, že vás ostrihá sám Igor Novo­sad. Ak so sebou neno­síš hoto­vosť, rad­šej sa vyber do iného vla­so­vého štú­dia.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž: meandmyself.sk/facebook.com, MMG

Pridať komentár (0)