Naj­lep­šie online kurzy pre prog­ra­má­to­rov

Richard Čermák, websupport.sk/blog / 17. augusta 2015 / Tools a produktivita

Na to, aby ste sa naučili prog­ra­mo­vať, nepot­re­bu­jete školu. Na webe exis­tuje obrov­ské množ­stvo strá­nok, e-kníh a online kur­zov, ktoré môžete štu­do­vať z pohod­lia domova. Ak vám chýba dis­cip­lína, využite kurzy s lek­to­rom alebo priamo tvá­rou v tvár s men­to­rom.

Ak ste sa nie­kedy aspoň tro­cha zau­jí­mali o prog­ra­mo­va­nie webo­vých strá­nok, isto ste nara­zili na dnes už kul­tovú stránku jakpsatweb.cz. Napriek tomu, že od jej počiatku nezme­nila svoj dizajn, plní dlhé roky svoj účel aj pre skú­se­ných prog­ra­má­to­rov. Stále na nej nájdu množ­stvo tri­kov a návo­dov. My vám pri­ná­šame pre­hľad zná­mych sve­to­vých plat­fo­riem, kde môžete štu­do­vať nie­len prog­ra­mo­va­cie jazyky, ale aj dizajn či mar­ke­ting. Pozrite si naj­zná­mej­šie zdroje.

Web­re­bel

Jediný slo­ven­ský online kurz, ktorý sa obja­vil v našom pre­hľade. Štu­dujte web­di­zajn a prog­ra­mo­va­nie, ktoré nie je časovo náročné a hlavne je celé v slo­ven­čine. Stačí si vybrať z 3 balíč­kov, ktoré sú roz­de­lené podľa množ­stva prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, ktoré sa môžete naučiť. Ak chcete ušet­riť, objed­najte si kurz pro­stred­níc­tvom našich bonu­sov a zís­kajte 15% zľavu.

Štu­dujte na stránke: http://webrebel.sk/
Cena: Rebe­lík 49 €, Rebel 99 €, Revo­lu­ci­onár 299 €

Code­ca­demy

Naučte sa prog­ra­mo­vať úplne zadarmo pro­stred­níc­tvom tejto online plat­formy. Kurzy sú aj pre totál­nych začia­toč­ní­kov. Nepot­re­bu­jete žiadne vstupné vedo­mosti.

Štu­dujte na stránke: https://www.codecademy.com/
Cena: zadarmo

Codes­chool

Pro­jekt Codes­chool je posta­vený na podob­nej myš­lienke ako Code­a­ca­demy s tým roz­die­lom, že za štú­dium cez Codes­chool musíte zapla­tiť mesačný popla­tok. Roz­umieme, že práve tento fak­tor môže v nie­kto­rých prí­pa­doch roz­ho­do­vať pri výbere štú­dia.

Štu­dujte na stránke: https://www.codeschool.com/
Cena:> $29/mesiac

Think­ful

Zažite priamy kon­takt s men­to­rom, ktorý vás naučí prog­ra­mo­vať. Think­ful sa pre­zen­tuje na vlast­nej stránke odváž­nym slo­ga­nom: Učte sa tvá­rou v tvár s naj­lep­šími prog­ra­má­tormi na svete. Prav­dou je, že pri pohľade na zoznam men­to­rov náj­dete naozaj fun­do­vané kapa­city v tomto odbore.

Štu­dujte na stránke:https://www.thinkful.com/
Cena:> $300 – $500/mesiac

Platzi

Učte sa pro­stred­níc­tvom live stre­a­mingu o dizajne, mar­ke­tingu a prog­ra­mo­vaní. Stačí vám pri­po­je­nie k inter­netu, note­book, smart­fón či tab­let. Platzi vás naučí zákla­dom, ale aj pokro­či­lým tri­kom v prog­ra­mo­vaní for­mou videí a krát­kych návo­dov. Všetko je k dis­po­zí­cii 24/7.

Štu­dujte na stránke: https://courses.platzi.com/
Cena: zadarmo

Base­rails

Staňte sa maj­strom Ruby on Rails a iných webo­vých tech­no­ló­gií. Žiaľ, táto stránka neumož­ňuje náhľad na video­ná­vody zdarma. K videám sa dosta­nete len cez pla­tený prí­stup.

Štu­dujte na stránke: https://www.baserails.com/
Cena: $25/mesiac

Thre­e­house

Naučte sa prog­ra­mo­vať v HTML, CSS alebo iPhone appky. Vyskú­šajte si 14-dňovú trial ver­ziu zadarmo a skúste, aké pohodlné je učiť sa prog­ra­mo­vať.

Štu­dujte na stránke:https://teamtreehouse.com/
Cena:> $25/mesiac

One Month

Zís­kajte skú­se­nosti s tvor­bou webo­vých a mobil­ných apli­ká­cií len za 1 mesiac. Tre­e­house využíva 25 000 štu­den­tov vrá­tane nie­koľ­kých zamest­nan­cov z Google, Blo­om­berg LP či Sin­gu­la­rity Uni­ver­sity.

Štu­dujte na stránke: https://onemonth.com/
Cena: zadarmo

Dash

Vyskú­šajte super spô­sob, ako sa naučiť prog­ra­mo­vať. Po pri­hlá­sení vás čaká inte­rak­tívna stránka s tromi aktív­nymi oknami. V ľavom hor­nom sle­du­jete pre­zen­tá­ciu a návod, v ľavom dol­nom píšete kód podľa inštruk­cií a v reál­nom čase sa na pra­vej strane pred vami vykres­ľuje vaša prvá web­stránka.

Štu­dujte na stránke: https://dash.generalassemb.ly/
Cena: zadarmo

Už dávno nepla­tia ošú­chané ste­re­otypy o prog­ra­má­to­roch ako umas­te­ných a vychud­nu­tých čudá­koch, ktorí pre­se­dia neko­nečné noci za žia­ria­cim moni­to­rom. Byť prog­ra­má­to­rom je dnes cool a, navyše, cel­kom slušne zará­bajú. Dnes, rov­nako ako v minu­losti, ide o výsadu podobnú tej, ako byť leká­rom, či práv­ni­kom.

Zdroj: websupport.sk/blog

Pridať komentár (0)