Top 10 slovenských kníh roku 2016, ktoré si nemôžeš nechať ujsť

Marianna Mikešová / 19. januára 2017 / Zaujímavosti

Po­sledný rok bol na kva­litnú slo­ven­skú li­te­ra­túru veľmi bo­hatý. Knižnú scénu na­plno ovládlo krimi a mys­te­ri­ózna at­mo­sféra, ale ne­chý­bala ani his­tó­ria, biz­nis a po­li­tika. Toto sú diela od do­má­cich au­to­rov, po kto­rých sa oplatí siah­nuť!

Od­lož na chvíľu knihy od sve­to­zná­mych za­hra­nič­ných au­to­rov a pre­čí­taj si niečo od tých slo­ven­ských. S na­ším vý­be­rom najp­re­dá­va­nej­ších a naj­lep­ších ti­tu­lov za rok 2016 ur­čite ne­bu­deš ľu­to­vať.

Vlast­nou hla­vou, Ma­rek Va­go­vič

Kniha z pera in­ves­ti­ga­tív­neho no­vi­nára ud­rela na strunu mno­hým Slo­vá­kom, kto­rých zau­jíma po­li­tické dia­nie a po­za­die zná­mych káuz. Po­zýva nás do zá­ku­li­sia Smeru a sveta oli­gar­chov, kde pre­zrá­dza, ako sa Ro­bert Fico pre­pra­co­val na vr­chol, kto mu v tom po­mo­hol a komu sa za to mu­sel za­via­zať. Od­ha­ľuje po­vestný svet pe­ňazí a špi­na­vých prak­tík, v kto­rom už jeho ak­té­rom nie je nič sväté.

l257686

Foto: mar­ti­nus.sk

Men­ge­leho dievča, Vi­ola Stern Fis­he­rová a Ve­ro­nika Ho­mo­lová Tót­hová

Sku­točný prí­beh Slo­venky, ktorá pre­žila peklo kon­cen­trač­ných tá­bo­rov a Men­ge­leho po­kusy za­chy­tila no­vi­nárka Ve­ro­nika Ho­mo­lová Tót­hová. Hr­dinka prí­behu Vi­ola sa po ro­koch roz­hodla svoje sve­dec­tvo zve­rej­niť a Ve­ro­nike svoj prí­beh roz­po­ve­dala. V knihe si pre­čí­taš známe de­sivé sku­toč­nosti ho­lo­kaustu a 2. sve­to­vej vojny, ale aj je­di­nečné osudy ľudí, z kto­rých si každý so se­bou ne­sie vlastnú tra­gé­diu.

l249204

Foto: mar­ti­nus.sk

Sup­port, Mi­chal Tru­ban

Pre zmenu po­zi­tív­nej­šia kniha o tom, ako sa jedna z naj­výz­nam­nej­ších slo­ven­ských IT spo­loč­ností stala jed­not­kou na trhu. Mišo Tru­ban v knihe spí­sal svoj prí­beh, skú­se­nosti a tipy ako uspieť vo svete biz­nisu a nezb­láz­niť sa z toho. Po jeho mud­ro­vač­kách siahni, ak ťa zau­jíma biz­nis alebo máš pod­ni­ka­teľ­ské am­bí­cie. Na­vedú ťa na správnu cestu a po­ra­dia ti, kto­rým sme­rom sa ur­čite ne­vy­dať.

l249741

Foto: mar­ti­nus.sk

Trh­lina, Jo­zef Ka­rika

Vý­znamný slo­ven­ský au­tor tri­le­rov pri­šiel s ďal­ším skve­lým kús­kom, ten­to­krát za­lo­že­ným na sku­toč­nom prí­behu zá­had­ného miz­nu­tia ľudí v slo­ven­skom po­horí Tri­beč. Spi­so­va­te­ľovi ho vy­roz­prá­val je­den ná­hodný člo­vek, on si jeho vý­roky ove­ril a za­ba­lil ich do tohto de­si­vého ro­mánu. Jeho dielo je opäť mys­te­ri­ózne, ta­jomné a pri jeho čí­taní ti ur­čite na­skočí hu­sia koža. Za pre­čí­ta­nie stoja aj ďal­šie au­to­rove tri­lery Strach či Tma.

l243422

Foto: mar­ti­nus.sk

Smrť na dru­hom brehu, Do­mi­nik Dán

Každá kniha z pera po­pu­lár­neho slo­ven­ského au­tora de­tek­tí­vok sa stane best­sel­le­rom. Inak tomu nie je ani v prí­pade tohto dielu, ktorý si ne­smieš ne­chať ujsť. Pre­ne­sie ťa do tem­ných 90. ro­kov, do pod­sve­tia, v kto­rom opäť sú­pe­ria de­tek­tívi s vrahmi a so smr­ťou. Stre­tá­vame sa tu s prí­pa­dom mŕt­veho muža náj­de­ného na brehu rieky Mo­rava, s die­rou po guľke v strede čela, ktorý zjavne ni­komu ne­chýba. Skrátka dá­nov­ská kla­sika.

l248383

Foto: mar­ti­nus.sk

Dia­bol v zrkadle, Ju­raj Čer­ve­nák

Slo­ven­ský maj­ster his­to­ric­kých a de­tek­tív­nych ro­má­nov ani tento rok ne­za­há­ľal. Jeho naj­novší prí­beh ťa pre­ne­sie do stre­do­ve­kej Viedne, ne­bude chý­bať skvelý au­to­rov štýl, hu­mor, de­tek­tívna záp­letka, vražda, špi­óni, ka­to­lícky hod­nos­tári a do­ko­nalá at­mo­sféra dáv­nej mi­nu­losti. Prí­be­hom ťa pre­vedú pre fa­nú­ši­kov už známe po­stavy Ma­tej Bar­ba­rič a Jo­achim Stein.

l216764

Foto: mar­ti­nus.sk

Smrť pre­klia­tych, Ka­ta­rína Ho­let­zová

Opäť krimi a opäť kva­litné! Pr­vo­tina mla­dej au­torky pre­ne­sie či­ta­teľa do hor­skej obce Te­rovce, ktorá je iná, ako bežné slo­ven­ské de­diny. Kaž­do­ročne tu pri­bú­dajú mŕtve zho­rené telá a po­doz­rivý je miestny po­han­ský spo­lok, ktorý má kon­takty aj vo vy­so­kej po­li­tike. Hlav­nou po­sta­vou je po­li­cajt René so svoj­skou osob­nos­ťou, ktorý bo­juje proti vra­hovi, ale aj vlast­nému stra­chu.

l251379

Foto: mar­ti­nus.sk

Údo­lie, Du­šan Bu­dzak

Ak rád čí­taš prí­behy z au­ten­tic­kého slo­ven­ského pro­stre­dia, toto je kniha pre teba. Dej sa odo­hráva na Zá­pad­nom Slo­ven­sku – v de­dinke po­sta­ve­nej okolo kláš­tora. Má po­vesť miesta s nu­lo­vou kri­mi­na­li­tou, kde ne­pot­re­bujú po­lí­ciu. To však zmení zá­hadná vražda miest­neho bez­do­movca, do kto­rej sa pri­ple­tie no­vi­nár a jeho ra­kúsky pria­teľ. Na­pí­navý tri­ler z edí­cie Sine Metu má úžasnú at­mo­sféru a pri­danú hod­notu mu do­dáva to, že sa odo­hráva na ty­pic­kej slo­ven­skej de­dine, v akej možno ži­ješ aj ty.

l254786

Foto: mar­ti­nus.sk

Pre­klia­tie, Ro­man Ku­lich

Opäť slo­ven­ské pro­stre­die, ten­to­krát známa hor­ská de­dinka Vl­ko­lí­nec, v kto­rej žije aj istá ro­dina. Pos­tihlo ju pre­klia­tie – ich po­ze­mok nav­šte­vuje nad­pri­ro­dzená by­tosť pri­chá­dza­júca po boku kr­kavca, ktorá im za­bíja do­by­tok. Ro­dinnú zá­hadu sa po ro­koch vra­cajú „vy­šet­riť“ deti z tejto ro­diny a pri­chá­dza k kr­va­vému roz­uz­le­niu. Aj tento prí­beh je dô­ka­zom, že na Slo­ven­sku máme množ­stvo ta­len­to­va­ných au­to­rov krimi a tri­le­rov, ktoré dnes vládnu kniž­nému trhu.

l259712

Foto: mar­ti­nus.sk

Vražda s pri­da­nou hod­no­tou, Vác­lav Ne­uer

Krimi žá­ner je blízky aj Vác­la­vovi Ne­ue­rovi, ktorý nám roz­práva prí­beh in­špek­tora Le­dec­kého z bra­ti­slav­ského od­de­le­nia vrážd, ktorý je ty­pic­kým prí­kla­dom po­li­cajta s dep­re­siou a ne­u­spo­ria­da­ným ži­vo­tom. Všetko obe­tuje náj­de­niu zlo­činca, no jeho pát­ra­nie kom­pli­kuje fakt, že stále ne­na­šiel žiadne telo. Ide o au­to­rovu druhú knihu po de­bute Kr­kavčí súd. Au­to­rovi pri­dáva body fakt, že má sám skú­se­nosti s po­li­caj­nou pra­xou a ob­jas­ňo­va­ním zlo­či­nov.

l253581

Foto: mar­ti­nus.sk

Zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: pin­te­rest.com

Pridať komentár (0)