Najlepším miestom na život pre prisťahovalcov sa stal Singapur

Simona Hanzelová / 30. decembra 2016 / Zaujímavosti

Podľa naj­nov­šej vý­roč­nej správy HSBC Hol­ding Plc, ktorá skúma kva­litu ži­vota pri­sťa­ho­val­cov, sa v tomto roku stal naj­lep­ším mies­tom na ži­vot pri­sťa­ho­val­cov mest­ský štát Sin­ga­pur. Pries­kum hod­no­til ka­te­gó­rie ako osobné fi­nan­cie, cel­ková kva­lita ži­vota, ka­ri­éra, vzde­lá­va­nie či za­lo­že­nie ro­diny v za­hra­ničí. Na dru­hom mieste za Sin­ga­pu­rom sa umiest­nil Nový Zé­land. V čom ho teda Sin­ga­pur trom­fol?

Podľa naj­nov­šej vý­roč­nej správy HSBC Hol­ding Plc, ktorá skúma kva­litu ži­vota pri­sťa­ho­val­cov, sa v tomto roku stal naj­lep­ším mies­tom na ži­vot pri­sťa­ho­val­cov mest­ský štát Sin­ga­pur. Pries­kum hod­no­til ka­te­gó­rie ako osobné fi­nan­cie, cel­ková kva­lita ži­vota, ka­ri­éra, vzde­lá­va­nie či za­lo­že­nie ro­diny v za­hra­ničí. Na dru­hom mieste za Sin­ga­pu­rom sa umiest­nil Nový Zé­land. V čom ho teda Sin­ga­pur trom­fol?

Pe­niaze a eko­no­mika

Pri­sťa­ho­valci v Sin­ga­pure za­rá­bajú v prie­mere až 139 000 do­lá­rov ročne, čo je o 43 % viac ako ce­lo­sve­tový prie­mer. Naj­viac za­ro­bia pri­sťa­ho­valci v Hong­kongu (až 170 000 do­lá­rov) a vo Švaj­čiar­sku (188 000 do­lá­rov). Naj­lep­šie sú pri­sťa­ho­valci pla­tení v Züri­chu, kde až dvaja z pia­tich za­ro­bia cez 200 000 do­lá­rov ročne, čo je tak­mer o jednu tre­tinu viac, ako za­ro­bia pri­sťa­ho­valci v Šan­ghaji.

V Sin­ga­pure je však so svo­jimi fi­nan­ciami spo­koj­ných až tri štvr­tiny pri­sťa­ho­val­cov, v po­rov­naní s 52% pri­sťa­ho­val­cov ázij­sko-pa­ci­fic­kého re­gi­ónu.

751

zdroj: straits­ti­mes.com

Kva­lita ži­vota

V tejto ka­te­gó­rií sa hod­no­tili cel­kové pod­mienky na ži­vot a so­ciálna in­teg­rá­cia pri­sťa­ho­val­cov. Prek­va­pivo, toto je ka­te­gó­ria, v kto­rej sa Nový Zé­land umiest­nil na lep­šej priečke ako ví­ťazný Sin­ga­pur, ktorý zau­jal až štvrté miesto. Až 8 z 10 pri­sťa­ho­val­cov ži­jú­cich v Sin­ga­pure však uvá­dza, že sa tam cí­tia bez­peč­nej­šie ako vo svo­jej do­mo­vine.

SONY DSCzdroj: upload.wi­ki­me­dia.org

Ka­ri­érne vy­hliadky

Viac ako 6 z 10 pri­sťa­ho­val­cov pra­cu­jú­cich v Sin­ga­pure verí, že je to dobré miesto na roz­voj ich ka­ri­éry. Na dru­hom mieste sa v tejto ka­te­gó­rii umiest­nil Hong­kong . Me­dzi ďal­šie ázij­ské kra­jiny, ktoré sa do­stali do top 10, patrí aj Čína (ob­sa­dila 7. miesto) a In­dia (9. miesto). Nový Zé­land skon­čil až na 18. mieste.

Až 58% pri­sťa­ho­val­cov si myslí, že Sin­ga­pur je dobré miesto na štart pod­ni­ka­nia. Zato Lon­dýn či New York lá­kajú skôr ľudí z ma­na­žér­skych po­zí­cií tú­žia­cich po ka­ri­ér­nom raste. Viac ako 70% pri­sťa­ho­val­cov z oboch miest tvrdí, že vďaka ka­ri­ére v Lon­dýne či New Yorku sa im po ná­vrate do rod­nej vlasti ne­po­rov­na­teľne zlep­šia pra­covné vy­hliadky .

sia-holidays-packageszdroj: sin­ga­po­re­air.com

Ro­dina a vzde­la­nie

Ak ide o ro­dinné zá­ze­mie, naj­lep­šou kra­ji­nou na svete pre pri­sťa­ho­va­lecké ro­diny je Švéd­sko, ktoré si zís­kalo prvé miesto najmä vďaka vy­so­kej kva­lite sta­rost­li­vosti o deti a ná­kla­dom na ich vý­chovu. Sin­ga­pur sa umiest­nil na tre­ťom mieste a Nový Zé­land na štvr­tom. Z ázij­sko-pa­ci­fic­kého re­gi­ónu sa do top 20 pre­bo­jo­val aj Tai­wan, Hong­kong či Aus­trá­lia.

V prí­pade kva­lity vzde­lá­va­nia bol však naj­lep­šie hod­no­te­nou kra­ji­nou práve Sin­ga­pur. Až 75 % ta­moj­ších pri­sťa­ho­val­cov hod­notí kva­litu vzde­la­nia v Sin­ga­pure o 75% lep­šie ako v ich do­mov­skej kra­jine. Nový Zé­land ob­sa­dil až ôsmu priečku.

zdroj článku: blo­om­berg.com zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: sin­ga­pore.grand.hy­att.com

Pridať komentár (0)