Naj­múd­rej­šia a naje­ko­lo­gic­kej­šia budova na svete je ako zo sci-fi

Eduard Radimak / 17. októbra 2015 / Tools a produktivita

V Amster­dame vyrá­stla naj­múd­rej­šia a naje­ko­lo­gic­kej­šia budova na svete – kan­ce­lár­sky kom­plex The Edge (Hrana), ohod­no­tená ako Outs­tan­ding – „Vyni­ka­júca“ dote­raz s naj­vyš­ším skóre BRE­EAM – 98,36 %. Jej naj­pod­stat­nej­šiu časť, ria­diace cen­trum, dodala spo­loč­nosť Schne­i­der Elect­ric. Vie, kedy pri­chá­dzate do práce. Vie aj, akú kávu máte radi. Ráno vás upo­zorní na naj­dô­le­ži­tej­šie mítingy a povin­nosti, ktoré vás v ten deň čakajú. Ak ste si pred­sta­vili sexy asis­tentku, ste na omyle. Reč je totiž o budove.

Budova, s kto­rou by ste si mohli zahrať šach

Mozog tejto pôso­bi­vej dámy má na sta­rosti ria­de­nie plo­chy 40 tisí­cok m&³2;. „V sku­toč­nosti ho tvorí inte­li­gentné rie­še­nie SmartS­tru­xure™, sys­tém spo­loč­nosti Sche­i­der Elect­ric pre správu budov, ktorý je ria­dený soft­wa­rom SmartS­tru­xure™ Buil­ding Ope­ra­tion. Na svoje fun­go­va­nie potre­buje 50 ria­dia­cich modu­lov (Auto­ma­tion ser­ver), ktoré sú kom­pa­ti­bilné so všet­kými poľ­nými zaria­de­niami, ako sní­mače, ven­tily, pohony, merače tepla a chladu. Tieto zaria­de­nia sú umiest­nené v stro­poch a tech­nic­kých miest­nos­tiach a posky­tujú všetky potrebné infor­má­cie o tepel­nej ener­gii využí­va­nej budo­vou,“ vysvet­ľuje Ľuboš Uhlík, mana­žér v oblasti ria­de­nia budov zo spo­loč­nosti Schne­i­der Elect­ric.

Táto úchvatná stavba je výsled­kom spo­lu­práce holand­ského deve­lo­pera OVG Real Estate, spo­loč­nosti Delo­itte a archi­tek­to­nic­kého štú­dia PLP Archi­tec­ture z Lon­dýna. The Edge stojí v amster­dam­skej obchod­nej štvrti Zuidas a bez pre­há­ňa­nia ste­les­ňuje sny sci-fi vizi­oná­rov. Podľa metódy BRE­EAM, ktorá je pova­žo­vaná za jednu z naj­výz­nam­nej­ších metód posu­dzo­va­nia trva­lej udr­ža­teľ­nosti v sta­veb­níc­tve, zís­kala dote­raz naj­vyš­šie skóre v his­tó­rii posu­dzo­va­nia: 98, 36 per­centa.

Náhoda roz­ho­duje len o nových stret­nu­tiach

Archi­tekti pri tvorbe kon­ceptu využili všetky poznatky o inte­li­gent­ných a pasív­nych budo­vách a deve­lo­per aj inves­tor si dali zále­žať na tom, aby sa na pro­jekte zúčast­nili naj­väč­šie kapa­city v oblasti inte­li­gent­nej a eko­lo­gic­kej výstavby. Je to naozaj tak – ener­ge­tická úspor­nosť je prí­tomná už v základ­nej orien­tá­cii. Severná fasáda je celá pre­sk­lená, aby do inte­ri­éru pri­ná­šala dosta­tok svetla. Južná je zasa pokrytá solár­nymi panelmi, ktoré okrem zberu slneč­nej ener­gie tie­nia a chrá­nia tak kan­ce­lá­rie pred pre­hrie­va­ním.

Budova tiež pred­sta­vuje úplne ori­gi­nálny kon­cept pra­cov­ného sys­tému. Zamest­nanci nemajú fixný pra­covný stôl, pre­tože ich pohyb po pries­tore budovy je určený ich den­ným prog­ra­mom a smartp­ho­nová apli­ká­cia im nájde to správne miesto. Znie to možno zvláštne, ale asi 2 500 pra­cov­ní­kov spo­loč­nosti Delo­itte má k dis­po­zí­cii iba 1 000 sto­lov. Tento sys­tém práce sa nazýva „hot des­king“ a ide v ňom o to, že pra­covný pries­tor má pod­po­ro­vať vznik nových vzťa­hov, inte­rak­cií a samoz­rejme, efek­tív­nej­šie využi­tie pries­to­rov. Vďaka ďal­šej smartp­ho­no­vej apli­ká­cii si zamest­nanci môžu regu­lo­vať tep­lotu či osvet­le­nie vo svo­jich kan­ce­lá­riách, a to dokonca ešte pred­tým, ako vstú­pia do budovy.

Spot­reba ener­gie, ktorá nestojí za reč

The Edge je budova s nulo­vou ener­ge­tic­kou bilan­ciou – ročne potre­buje na pre­vádzku menej ako 0,3 kWh na meter štvor­cový. Všetku ener­giu budova zís­kava zo solár­nych pane­lov a z tepel­ného čer­padla, ktoré je umiest­nené pod budo­vou v hĺbke 120 met­rov. Ďal­šími eko­lo­gic­kými prv­kami je zber daž­ďo­vej vody, nabí­ja­cie sta­nice elek­tro­mo­bi­lov v garáži, ven­ti­lá­cia, ktorá fun­guje na základe prí­tom­nosti osôb. V exte­ri­éri sú umiest­nené úle pre včely, ktoré spolu s vysa­de­nou zele­ňou pod­po­rujú miestny eko­sys­tém. „Išlo o veľmi kom­plexnú úlohu a Schne­i­der Elect­ric doká­zal, že dis­po­nuje nie­len víziou a odbor­nými zna­los­ťami, ale aj pro­duktmi, sys­té­mami a rie­še­niami, ktoré posky­tujú našim zákaz­ní­kom pri­ro­dzený uží­va­teľ­ský záži­tok,“ hovorí Erik Zwaan, obchodný mana­žér Eco­Bu­il­ding pre Schne­i­der Elect­ric v Holand­sku. „Úspech v podobe tejto pôso­bi­vej budovy a jej eko­sys­tému pou­ka­zuje na kom­plexný tímový prí­stup našej spo­loč­nosti a jej schop­nosť pri­niesť výsledky pre mno­ho­strannú orga­ni­zá­ciu správy pro­jek­tov,“dodáva.

zdroj:setri.sk

Pridať komentár (0)