Naj­múd­rej­šia a naje­ko­lo­gic­kej­šia budo­va na sve­te je ako zo sci-fi

Eduard Radimak / 17. októbra 2015 / Lifehacking

V Amster­da­me vyrá­stla naj­múd­rej­šia a naje­ko­lo­gic­kej­šia budo­va na sve­te – kan­ce­lár­sky kom­plex The Edge (Hra­na), ohod­no­te­ná ako Outs­tan­ding – „Vyni­ka­jú­ca“ dote­raz s naj­vyš­ším skó­re BRE­E­AM – 98,36 %. Jej naj­pod­stat­nej­šiu časť, ria­dia­ce cen­trum, doda­la spo­loč­nosť Schne­i­der Elect­ric. Vie, kedy pri­chá­dza­te do prá­ce. Vie aj, akú kávu máte radi. Ráno vás upo­zor­ní na naj­dô­le­ži­tej­šie mítin­gy a povin­nos­ti, kto­ré vás v ten deň čaka­jú. Ak ste si pred­sta­vi­li sexy asis­tent­ku, ste na omy­le. Reč je totiž o budo­ve.

Budo­va, s kto­rou by ste si moh­li zahrať šach

Mozog tej­to pôso­bi­vej dámy má na sta­ros­ti ria­de­nie plo­chy 40 tisí­cok m&³2;. „V sku­toč­nos­ti ho tvo­rí inte­li­gent­né rie­še­nie SmartS­tru­xu­re™, sys­tém spo­loč­nos­ti Sche­i­der Elect­ric pre sprá­vu budov, kto­rý je ria­de­ný soft­wa­rom SmartS­tru­xu­re™ Buil­ding Ope­ra­ti­on. Na svo­je fun­go­va­nie potre­bu­je 50 ria­dia­cich modu­lov (Auto­ma­ti­on ser­ver), kto­ré sú kom­pa­ti­bil­né so všet­ký­mi poľ­ný­mi zaria­de­nia­mi, ako sní­ma­če, ven­ti­ly, poho­ny, mera­če tep­la a chla­du. Tie­to zaria­de­nia sú umiest­ne­né v stro­poch a tech­nic­kých miest­nos­tiach a posky­tu­jú všet­ky potreb­né infor­má­cie o tepel­nej ener­gii využí­va­nej budo­vou,“ vysvet­ľu­je Ľuboš Uhlík, mana­žér v oblas­ti ria­de­nia budov zo spo­loč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric.

Táto úchvat­ná stav­ba je výsled­kom spo­lu­prá­ce holand­ské­ho deve­lo­pe­ra OVG Real Esta­te, spo­loč­nos­ti Delo­it­te a archi­tek­to­nic­ké­ho štú­dia PLP Archi­tec­tu­re z Lon­dý­na. The Edge sto­jí v amster­dam­skej obchod­nej štvr­ti Zuidas a bez pre­há­ňa­nia ste­les­ňu­je sny sci-fi vizi­oná­rov. Pod­ľa metó­dy BRE­E­AM, kto­rá je pova­žo­va­ná za jed­nu z naj­výz­nam­nej­ších metód posu­dzo­va­nia trva­lej udr­ža­teľ­nos­ti v sta­veb­níc­tve, zís­ka­la dote­raz naj­vyš­šie skó­re v his­tó­rii posu­dzo­va­nia: 98, 36 per­cen­ta.

Náho­da roz­ho­du­je len o nových stret­nu­tiach

Archi­tek­ti pri tvor­be kon­cep­tu využi­li všet­ky poznat­ky o inte­li­gent­ných a pasív­nych budo­vách a deve­lo­per aj inves­tor si dali zále­žať na tom, aby sa na pro­jek­te zúčast­ni­li naj­väč­šie kapa­ci­ty v oblas­ti inte­li­gent­nej a eko­lo­gic­kej výstav­by. Je to naozaj tak – ener­ge­tic­ká úspor­nosť je prí­tom­ná už v základ­nej orien­tá­cii. Sever­ná fasá­da je celá pre­sk­le­ná, aby do inte­ri­é­ru pri­ná­ša­la dosta­tok svet­la. Juž­ná je zasa pokry­tá solár­ny­mi panel­mi, kto­ré okrem zbe­ru slneč­nej ener­gie tie­nia a chrá­nia tak kan­ce­lá­rie pred pre­hrie­va­ním.

Budo­va tiež pred­sta­vu­je úpl­ne ori­gi­nál­ny kon­cept pra­cov­né­ho sys­té­mu. Zamest­nan­ci nema­jú fix­ný pra­cov­ný stôl, pre­to­že ich pohyb po pries­to­re budo­vy je urče­ný ich den­ným prog­ra­mom a smartp­ho­no­vá apli­ká­cia im náj­de to správ­ne mies­to. Znie to mož­no zvlášt­ne, ale asi 2 500 pra­cov­ní­kov spo­loč­nos­ti Delo­it­te má k dis­po­zí­cii iba 1 000 sto­lov. Ten­to sys­tém prá­ce sa nazý­va „hot des­king“ a ide v ňom o to, že pra­cov­ný pries­tor má pod­po­ro­vať vznik nových vzťa­hov, inte­rak­cií a samoz­rej­me, efek­tív­nej­šie využi­tie pries­to­rov. Vďa­ka ďal­šej smartp­ho­no­vej apli­ká­cii si zamest­nan­ci môžu regu­lo­vať tep­lo­tu či osvet­le­nie vo svo­jich kan­ce­lá­riách, a to dokon­ca ešte pred­tým, ako vstú­pia do budo­vy.

Spot­re­ba ener­gie, kto­rá nesto­jí za reč

The Edge je budo­va s nulo­vou ener­ge­tic­kou bilan­ci­ou – roč­ne potre­bu­je na pre­vádz­ku menej ako 0,3 kWh na meter štvor­co­vý. Všet­ku ener­giu budo­va zís­ka­va zo solár­nych pane­lov a z tepel­né­ho čer­pad­la, kto­ré je umiest­ne­né pod budo­vou v hĺb­ke 120 met­rov. Ďal­ší­mi eko­lo­gic­ký­mi prv­ka­mi je zber daž­ďo­vej vody, nabí­ja­cie sta­ni­ce elek­tro­mo­bi­lov v gará­ži, ven­ti­lá­cia, kto­rá fun­gu­je na zákla­de prí­tom­nos­ti osôb. V exte­ri­é­ri sú umiest­ne­né úle pre vče­ly, kto­ré spo­lu s vysa­de­nou zele­ňou pod­po­ru­jú miest­ny eko­sys­tém. „Išlo o veľ­mi kom­plex­nú úlo­hu a Schne­i­der Elect­ric doká­zal, že dis­po­nu­je nie­len vízi­ou a odbor­ný­mi zna­los­ťa­mi, ale aj pro­dukt­mi, sys­té­ma­mi a rie­še­nia­mi, kto­ré posky­tu­jú našim zákaz­ní­kom pri­ro­dze­ný uží­va­teľ­ský záži­tok,“ hovo­rí Erik Zwa­an, obchod­ný mana­žér Eco­Bu­il­ding pre Schne­i­der Elect­ric v Holand­sku. „Úspech v podo­be tej­to pôso­bi­vej budo­vy a jej eko­sys­té­mu pou­ka­zu­je na kom­plex­ný tímo­vý prí­stup našej spo­loč­nos­ti a jej schop­nosť pri­niesť výsled­ky pre mno­ho­stran­nú orga­ni­zá­ciu sprá­vy pro­jek­tov,“dodá­va.

zdroj:setri.sk

Pridať komentár (0)