Naj­novší Sam­sung Galaxy Note 7 nepre­ko­nal starý iPhone 6s

Daška Vanková, thinkapple.sk / 24. augusta 2016 / Tech a inovácie

Smart­fón s náz­vom Galaxy Note 7 vyšiel spo­loč­nosti Sam­sung iba nedávno a zatiaľ sa pre­dáva len v nie­kto­rých kútoch sveta. Sam­sung nás pri tomto modeli prek­va­pil jeho špe­ci­fi­ká­ciami. Veď posúď sám.

Nový Galaxy Note 7 má 4 GB RAM, 12 Mpx foto­apa­rát, je vodo­odolný a má bez­drô­tové nabí­ja­nie. Okrem toho sa vnútri nachá­dza Snapd­ra­gon 820 a gra­fický čip Adreno 530. Z tohto všet­kého vyplýva, že Sam­sung by mal vyhrá­vať nad ostat­nými spo­loč­nos­ťami. No firma Apple ho dala dole aj “sta­rým” iPho­nom 6s!

Na videu môžeš vidieť, že iPhone dokáže spus­tiť apli­ká­cie oveľa rých­lej­šie, 14 apli­ká­cií dokáže spus­tiť za 1 minútu a 21 sekúnd, zatiaľ čo nový Sam­sung za 2 minúty a 4 sekundy

Tak aký rýchly potom bude iPhone 7? Dostane predsa rých­lejší pro­ce­sor A10 a prav­de­po­dobne aj viac GB RAM vo väč­šom modeli. Pred­sta­ve­nie novinky od Apple sa už neza­dr­ža­teľne blíži, tak sa teš rov­nako ako my. ;-)

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­grafí: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)