Naj­nov­ší Sam­sung Gala­xy Note 7 nepre­ko­nal sta­rý iPho­ne 6s

Daška Vanková, thinkapple.sk / 24. augusta 2016 / Tech a inovácie

Smart­fón s náz­vom Gala­xy Note 7 vyšiel spo­loč­nos­ti Sam­sung iba nedáv­no a zatiaľ sa pre­dá­va len v nie­kto­rých kútoch sve­ta. Sam­sung nás pri tom­to mode­li prek­va­pil jeho špe­ci­fi­ká­cia­mi. Veď posúď sám.

Nový Gala­xy Note 7 má 4 GB RAM, 12 Mpx foto­apa­rát, je vodo­odol­ný a má bez­drô­to­vé nabí­ja­nie. Okrem toho sa vnút­ri nachá­dza Snapd­ra­gon 820 a gra­fic­ký čip Adre­no 530. Z toh­to všet­ké­ho vyplý­va, že Sam­sung by mal vyhrá­vať nad ostat­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi. No fir­ma App­le ho dala dole aj “sta­rým” iPho­nom 6s!

Na videu môžeš vidieť, že iPho­ne doká­že spus­tiť apli­ká­cie ove­ľa rých­lej­šie, 14 apli­ká­cií doká­že spus­tiť za 1 minú­tu a 21 sekúnd, zatiaľ čo nový Sam­sung za 2 minú­ty a 4 sekun­dy

Tak aký rých­ly potom bude iPho­ne 7? Dosta­ne pred­sa rých­lej­ší pro­ce­sor A10 a prav­de­po­dob­ne aj viac GB RAM vo väč­šom mode­li. Pred­sta­ve­nie novin­ky od App­le sa už neza­dr­ža­teľ­ne blí­ži, tak sa teš rov­na­ko ako my. ;-)

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fí: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)