Naj­novší UMi Max pri­chá­dza s šia­le­nou cenov­kou 129 €

fonyzciny.sk / 23. augusta 2016 / Tech a inovácie

UMi to tento rok zobralo z tro­chu odlišné konca. Zaria­de­nia pred­sta­vuje oveľa čas­tej­šie a novým syno­ny­mom spo­loč­nosti sa stala pré­mi­ová kon­štruk­cia s láka­vým dizaj­nom. Vnútro smart­fó­nov však už patrí do stred­nej triedy, no stále dokážu zau­jať veľké množ­stvo fanú­ši­kov. Pomerne vidi­teľný roz­ruch vyvo­lal aj zbrusu nový model Max. 

Spo­loč­nosť pro­kla­mo­vala túto novinku ako pria­meho kon­ku­renta pre nadu­paný phab­let Sam­sung Galaxy Note 7. Pochy­bu­jeme, že toto tvr­de­nie nie­koho pre­svedčí o kúpe, no s mar­ke­tin­gom sa nedá nič robiť. UMi Max je vcelku decentné zaria­de­nie, ktoré vychá­dza z vlaj­ko­vého modelu Super. Vo väč­šine zahra­nič­ných e-sho­pov stále pre­bieha pred­pre­daj za veľmi výhodné ceny. Naprí­klad v Gear­beste môžete využiť aktu­álnu ponuku, pri kto­rej stojí novinka len 129 €. Akci­ová cena platí do 31. augusta na prvých 100 kusov každý deň.

umi-max-akcia

Naj­novší smart­fón od tejto čín­skej spo­loč­nosti ponúka nád­herný dizajn v kovo­vom tele s 3D ske­ne­rom odtlač­kov prs­tov na zadnej strane. K dis­po­zí­cii sú dve farebné varianty, a to zlatá a strie­borná. Na pred­nej strane sa nachá­dza 5,5-palcový IPS FullHD disp­lej od Sharpu. Pod kapo­tou pra­cuje pro­ce­sor Media­Tek Helio P10 s ôsmimi jad­rami a pra­cov­nou frek­ven­ciou 2 GHz. Do tan­demu mu nahrá­vajú 3 GB pamäte RAM a 32 GB inter­ného úlo­žiska s mož­nos­ťou doda­toč­ného roz­ší­re­nia mic­roSD kar­tami až o 256 GB. Android 6.0 Marsh­mal­low bez doda­toč­nej gra­fic­kej nad­stavby je už tra­dič­nou vlast­nos­ťou smart­fó­nov UMi.

umi-max-akcia(2)

Navrchu zadnej strany ope­ruje 13 MPx foto­apa­rát od Pana­so­nicu, pri­čom predná strana integ­ruje 5 MPx sel­fie sní­mač. Potrebnú ener­giu dodáva 4000 mAh baté­ria s člán­kami od Sony. Opä­tovné nabí­ja­nie a pre­nosy dát sú zabez­pe­čené skrz rever­zi­bilný USB Type-C konek­tor. Veľ­kým lákad­lom je aj kva­litné HiFi audio. noti­fi­kačná LED dióda v malom kruhu na spodku pred­nej strany, Dual­SIM fun­kci­ona­lita a v nepo­sled­nom rade aj plno­hod­notné 4G s kom­plet­nou šká­lou frek­ven­cií. Model Max je naozaj veľmi zau­jí­mavá novinka, ktorá si určite náj­dete základňu fanú­ši­kov.

umi-max-akcia(3)FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)