Naj­nov­ší UMi Max pri­chá­dza s šia­le­nou cenov­kou 129 €

fonyzciny.sk / 23. augusta 2016 / Tech a inovácie

UMi to ten­to rok zobra­lo z tro­chu odliš­né kon­ca. Zaria­de­nia pred­sta­vu­je ove­ľa čas­tej­šie a novým syno­ny­mom spo­loč­nos­ti sa sta­la pré­mi­ová kon­štruk­cia s láka­vým dizaj­nom. Vnút­ro smart­fó­nov však už pat­rí do stred­nej trie­dy, no stá­le doká­žu zau­jať veľ­ké množ­stvo fanú­ši­kov. Pomer­ne vidi­teľ­ný roz­ruch vyvo­lal aj zbru­su nový model Max. 

Spo­loč­nosť pro­kla­mo­va­la túto novin­ku ako pria­me­ho kon­ku­ren­ta pre nadu­pa­ný phab­let Sam­sung Gala­xy Note 7. Pochy­bu­je­me, že toto tvr­de­nie nie­ko­ho pre­sved­čí o kúpe, no s mar­ke­tin­gom sa nedá nič robiť. UMi Max je vcel­ku decent­né zaria­de­nie, kto­ré vychá­dza z vlaj­ko­vé­ho mode­lu Super. Vo väč­ši­ne zahra­nič­ných e-sho­pov stá­le pre­bie­ha pred­pre­daj za veľ­mi výhod­né ceny. Naprí­klad v Gear­bes­te môže­te využiť aktu­ál­nu ponu­ku, pri kto­rej sto­jí novin­ka len 129 €. Akci­ová cena pla­tí do 31. augus­ta na prvých 100 kusov kaž­dý deň.

umi-max-akcia

Naj­nov­ší smart­fón od tej­to čín­skej spo­loč­nos­ti ponú­ka nád­her­ný dizajn v kovo­vom tele s 3D ske­ne­rom odtlač­kov prs­tov na zadnej stra­ne. K dis­po­zí­cii sú dve fareb­né varian­ty, a to zla­tá a strie­bor­ná. Na pred­nej stra­ne sa nachá­dza 5,5-palcový IPS FullHD disp­lej od Shar­pu. Pod kapo­tou pra­cu­je pro­ce­sor Media­Tek Helio P10 s ôsmi­mi jad­ra­mi a pra­cov­nou frek­ven­ci­ou 2 GHz. Do tan­de­mu mu nahrá­va­jú 3 GB pamä­te RAM a 32 GB inter­né­ho úlo­žis­ka s mož­nos­ťou doda­toč­né­ho roz­ší­re­nia mic­roSD kar­ta­mi až o 256 GB. Andro­id 6.0 Marsh­mal­low bez doda­toč­nej gra­fic­kej nad­stav­by je už tra­dič­nou vlast­nos­ťou smart­fó­nov UMi.

umi-max-akcia(2)

Navrchu zadnej stra­ny ope­ru­je 13 MPx foto­apa­rát od Pana­so­ni­cu, pri­čom pred­ná stra­na integ­ru­je 5 MPx sel­fie sní­mač. Potreb­nú ener­giu dodá­va 4000 mAh baté­ria s člán­ka­mi od Sony. Opä­tov­né nabí­ja­nie a pre­no­sy dát sú zabez­pe­če­né skrz rever­zi­bil­ný USB Type-C konek­tor. Veľ­kým lákad­lom je aj kva­lit­né HiFi audio. noti­fi­kač­ná LED dió­da v malom kru­hu na spod­ku pred­nej stra­ny, Dual­SIM fun­kci­ona­li­ta a v nepo­sled­nom rade aj plno­hod­not­né 4G s kom­plet­nou šká­lou frek­ven­cií. Model Max je naozaj veľ­mi zau­jí­ma­vá novin­ka, kto­rá si urči­te náj­de­te základ­ňu fanú­ši­kov.

umi-max-akcia(3)FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)