Naj­nov­šie infor­má­cie opäť potvr­dzujú, že Xia­omi Mi Note 2 príde v dvoch ver­ziách

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 3. septembra 2016 / Tech a inovácie

V posled­ných mesia­coch sme mohli o novom naj­vý­kon­nej­šom phab­lete spo­loč­nosti Xia­omi počuť veľmi veľa. Doč­kali sme sa tak pred­po­kla­da­ných špe­ci­fi­ká­cií, via­ce­rých ren­de­rov, či foto­gra­fií a nepo­tvr­de­ných dátu­mov pred­sta­ve­nia. Naj­novší únik však pri­náša kon­krét­nej­šie infor­má­cie o hard­véri novinky a objas­ňuje aj počet ver­zií, v kto­rých sa bude Xia­omi Mi Note 2 pre­dá­vať.

Pred­chá­dza­júce infor­má­cie nám objas­nili výbavu nja­vyš­šej ver­zie tohto nekom­pro­mis­ného phab­letu. Ten naj­lep­šie vyba­vený model má dis­po­no­vať novým krá­ľom mobil­ných pro­ce­so­rov, Snapd­ra­go­nom 821, kto­rého výrobu zabez­pe­čuje ame­rický Qual­comm. Spolu s týmto čip­se­tom bude spo­lu­pra­co­vať 6 GB RAM pamäť a 128 GB interné úlo­žisko. Naj­novší únik pochá­dza­júci opäť zo sociál­nej siete Weibo však konečne odha­ľuje výbavu „slab­šej“ ver­zie. Tá bude cel­kom iste aj lac­nej­šia než naj­vy­ba­ve­nejší model a mohla by zau­jať veľké množ­stvo fanú­ši­kov, ktorí sa dokážu uspo­ko­jiť s mierne niž­ším výko­nom. Slab­šia ver­zia bude pohá­ňaná pro­ce­so­rom Snapd­ra­gon 820, ktorý sa od 821-ky odli­šuje len niž­ším tak­tom jadier. Pamäť RAM sa vyšplhá na hod­notu 4 GB, zatiaľ čo interné úlo­žisko dokáže poňať 32 GB dát.

xiaomi-mi-note-2-novy-redner

Obe ver­zie však budú vo väč­šine ostat­ných špe­ci­fi­ká­cií rov­naké, až na ich disp­lej. Ten bude vo vyba­ve­nej­šej ver­zií zahnutý a na jeho 5,5-palcovej uhlop­riečke sa rozp­res­trie 2K roz­lí­še­nie. Druhá ver­zia ponúkne tak­tiež 5,5-palcový panel, ktorý však nebude zahnutý a ponúkne FullHD roz­lí­še­nie. Xia­omi Mi Note 2 má v oboch ver­ziách dis­po­no­vať aj duál­nym foto­apa­rá­tom. Ďal­šou spo­loč­nou vlast­nos­ťou novi­niek má byť kon­štrukčné spra­co­va­nie, ktoré bude cel­kom iste na vyni­ka­jú­cej úrovni. Po soft­vé­ro­vej stránke môžeme oča­ká­vať Android 7.0 Nou­gat oba­lený v pou­ží­va­teľ­skej nad­stavbe MIUI 8. Mi Note 2-ka by mala byť svetu odha­lená ešte tento mesiac.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)