Naj­nov­šie infor­má­cie opäť potvr­dzu­jú, že Xia­omi Mi Note 2 prí­de v dvoch ver­ziách

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 3. septembra 2016 / Tech a inovácie

V posled­ných mesia­coch sme moh­li o novom naj­vý­kon­nej­šom phab­le­te spo­loč­nos­ti Xia­omi počuť veľ­mi veľa. Doč­ka­li sme sa tak pred­po­kla­da­ných špe­ci­fi­ká­cií, via­ce­rých ren­de­rov, či foto­gra­fií a nepo­tvr­de­ných dátu­mov pred­sta­ve­nia. Naj­nov­ší únik však pri­ná­ša kon­krét­nej­šie infor­má­cie o hard­vé­ri novin­ky a objas­ňu­je aj počet ver­zií, v kto­rých sa bude Xia­omi Mi Note 2 pre­dá­vať.

Pred­chá­dza­jú­ce infor­má­cie nám objas­ni­li výba­vu nja­vyš­šej ver­zie toh­to nekom­pro­mis­né­ho phab­le­tu. Ten naj­lep­šie vyba­ve­ný model má dis­po­no­vať novým krá­ľom mobil­ných pro­ce­so­rov, Snapd­ra­go­nom 821, kto­ré­ho výro­bu zabez­pe­ču­je ame­ric­ký Qual­comm. Spo­lu s tým­to čip­se­tom bude spo­lu­pra­co­vať 6 GB RAM pamäť a 128 GB inter­né úlo­žis­ko. Naj­nov­ší únik pochá­dza­jú­ci opäť zo sociál­nej sie­te Wei­bo však koneč­ne odha­ľu­je výba­vu „slab­šej“ ver­zie. Tá bude cel­kom iste aj lac­nej­šia než naj­vy­ba­ve­nej­ší model a moh­la by zau­jať veľ­ké množ­stvo fanú­ši­kov, kto­rí sa doká­žu uspo­ko­jiť s mier­ne niž­ším výko­nom. Slab­šia ver­zia bude pohá­ňa­ná pro­ce­so­rom Snapd­ra­gon 820, kto­rý sa od 821-ky odli­šu­je len niž­ším tak­tom jadier. Pamäť RAM sa vyšpl­há na hod­no­tu 4 GB, zatiaľ čo inter­né úlo­žis­ko doká­že poňať 32 GB dát.

xiaomi-mi-note-2-novy-redner

Obe ver­zie však budú vo väč­ši­ne ostat­ných špe­ci­fi­ká­cií rov­na­ké, až na ich disp­lej. Ten bude vo vyba­ve­nej­šej ver­zií zahnu­tý a na jeho 5,5-palcovej uhlop­rieč­ke sa rozp­res­trie 2K roz­lí­še­nie. Dru­há ver­zia ponúk­ne tak­tiež 5,5-palcový panel, kto­rý však nebu­de zahnu­tý a ponúk­ne FullHD roz­lí­še­nie. Xia­omi Mi Note 2 má v oboch ver­ziách dis­po­no­vať aj duál­nym foto­apa­rá­tom. Ďal­šou spo­loč­nou vlast­nos­ťou novi­niek má byť kon­štrukč­né spra­co­va­nie, kto­ré bude cel­kom iste na vyni­ka­jú­cej úrov­ni. Po soft­vé­ro­vej strán­ke môže­me oča­ká­vať Andro­id 7.0 Nou­gat oba­le­ný v pou­ží­va­teľ­skej nad­stav­be MIUI 8. Mi Note 2-ka by mala byť sve­tu odha­le­ná ešte ten­to mesiac.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)