Najús­peš­nejší špor­tovci odha­lili 6 život­ných právd, ktoré zlep­šia tvoj život

Henrieta Balázsová / 1. november 2016 / Tools a produktivita

Dosia­hnu­tie vrcho­lo­vých špor­to­vých výko­nov si vyža­duje obrov­skú dávku sil­nej vôle, seba­zap­re­nia, odvahy a odhod­la­nosti. Nechaj sa preto inšpi­ro­vať tým, ako pri­stu­puje k životu 6 pozo­ru­hod­ných špor­tov­cov.

Svoj úspech si nedo­sia­hol sám. Počas cesty k nemu ťa mnohí pod­po­rili. Nastal čas vrá­tiť to – pod­por ľudí na ceste k ich úspe­chu.“ – Lionel Messi

Lionela Mes­siho netreba nikomu pred­sta­vo­vať. Jed­no­značne ho môžeme zara­diť medzi naj­lep­ších hrá­čov v his­tó­rii fut­balu. Jeho det­stvo však ani zďa­leka nebolo ľahké. Jeho rodi­čia mu žiaľ nemohli zapla­tiť finančne náročnú liečbu poru­chy tvorby ras­to­vého hor­mónu. Messi mal našťas­tie talent, a tak mu liečbu zapla­tila fut­ba­lová liga. Dnes si uve­do­muje, že nebyť tejto finanč­nej pomoci, fut­balu by sa musel vzdať. Práve to je dôvo­dom, prečo sa stal amba­sá­do­rom orga­ni­zá­cie UNI­CEF, kde pomáha nie­len nema­lými finanč­nými darmi, ale napr. aj osob­nými stret­nu­tiami s trpia­cimi rodi­nami po celom svete. Nevá­haj teda vrá­tiť späť všetko dobré, čo dosta­neš. Ráta sa aj ten naj­menší dobrý sku­tok.

maxresdefault

Zdroj: youtube.com

Strach je deštruk­tívny. Strach z neús­pe­chu ťa odsu­dzuje k neús­pe­chu.“ – Michael Jor­dan

Legen­dárny Michael Jor­dan sa bas­ket­balu začal veno­vať až na stred­nej škole. Podľa jeho slov sa však nestal čle­nom žiad­neho tímu, nakoľko poci­ťo­val strach z poní­že­nia. Bál sa, že nebude dosta­točne dobrý. Začal na sebe preto pra­co­vať ešte omnoho tvr­d­šie. Keď si bol sám sebou viac istý, zalo­žil si vlastný tím, ktorý však prvé 3 sezóny čelil len pre­hrám. Počas tré­nin­gov ale nepra­co­val len so svo­jím telom, ale aj so svo­jou psy­chi­kou. Nene­chal sa preto odra­diť počia­toč­ným neús­pe­chom a pove­dal si: „Pre nie­kto­rých ľudí je strach z porážky pre­káž­kou. Pre mňa je strach len ilú­ziou.“ Nene­chaj sa preto na ceste za svo­jimi snami odra­diť stra­chom. Tvrdo na sebe pra­cuj, pri­pra­ve­ného ťa strach zmôže len veľmi ťažko.

Neme­raj svoj úspech pro­stred­níc­tvo jeho porov­ná­va­nia s dru­hými. Pri poci­toch skla­ma­nia totiž strá­caš radosť a moti­vá­ciu.“ – Tiger Woods

Tiger Woods si už v det­stve sta­no­vil jeden cieľ – pora­ziť rekord Jacka Nick­lausa, ktorý vyhral 18 po sebe idú­cich veľ­kých tur­na­jov. Táto vízia ho moti­vo­vala, bola jeho hna­cím moto­rom. Počí­tal so svo­jím talen­tom, no s čím nepo­čí­tal, boli zra­ne­nia z pre­si­le­nia a fakt, že nemal prak­ticky žia­den súkromný život. Po uve­do­mení si, že už v det­stve sta­no­vený rekord nepre­koná, dočasne úplne stra­til radosť z hry a moti­vá­ciu. Jeho výsledky sa samoz­rejme rapídne zhor­šili. Nikdy sa preto nepo­rov­ná­vaj s dru­hými – úspe­chy iných sú nato, aby nás v pozi­tív­nom zmysle slova moti­vo­vali, nie ničili.

tiger-woods-1-1280x850

Zdroj: golfweek.com

Talent je darom. Bez tvr­dej práce však nezna­mená nič.“ — Euge­nie Bou­chard

Euge­nie Bou­chard je tenis­t­kou, ktorá dosa­ho­vala pop­redné priečky v reb­ríčku WTA už vo veľmi mla­dom veku. Jej prí­beh je pou­če­ním pre všet­kých, kto­rých ambí­ciou je pre­me­niť svoj talent na úspech. Jej záľuba v tenise sa totiž v jej rodine nikdy nestretla s pocho­pe­ním. Nikto z jej najb­liž­ších sa športu neve­no­val, no ona mu aj napriek tomu veno­vala vše­tok svoj voľný čas už od svo­jich pia­tich rokov. Vo veku 12 rokov sa s mamou pre­sťa­ho­vala na Flo­ridu a sama si vyhľa­dala naj­lep­šieho tré­nera v celom okolí. Ten si vši­mol jej talent a veno­val mu pat­ričnú pozor­nosť – zna­me­nalo to však, že Euge­nie sa úplne musela zdať „nor­mál­neho“ života dospie­va­jú­ceho diev­čaťa. Dodnes to však neľu­tuje, momen­tálne je jed­nou z naj­lep­šie zará­ba­jú­cich teni­so­vých hrá­čok a má toho pred sebou ešte veľa. Nene­chaj sa preto ničím odra­diť a ak sám cítiš, že máš na niečo talent a baví ťa to, tvrdo si za tým choď, nech by ťa to stálo čokoľ­vek.

Naj­väč­šou výzvou nie je hora, ktorú musíš zdo­lať. Naj­väč­šou výzvou je kamie­nok v tvo­jej topánke.“ – Muham­mad Ali

Jedno z množ­stva obrov­ských pou­čení, ktoré nám zane­chal nesku­točne úspešný a obľú­bený boxer Muham­mad Ali. Podľa jeho slov je dôle­žité odstrá­niť najprv tie naj­men­šie pre­kážky, ktoré ťa spo­ma­ľujú na ceste za svo­jím cie­ľom. Až keď to uro­bíš, môžeš začať „liezť na horu“.

champ2

Zdroj: scalefactor.com

Nebuď chvas­tú­ňom, ale maj sa rád. Buď svo­jím naj­väč­ším fanú­ši­kom.“ – Serena Wil­liams

Prí­beh ses­tier Wil­liam­so­vých je mno­hým dobre známy. Tenisu sa začali veno­vať v Comp­tone, kde tré­no­vali za zvuku výstre­lov a rin­čia­ceho skla. Odtiaľ sa však postu­pom času dostali na prvé priečky tých najp­res­tíž­nej­ších teni­so­vých tur­na­jov. Verej­nosť k nim aj napriek obrov­ským úspe­chom spo­čiatku veľmi vľúdna nebola. Pre farbu ich pleti boli ses­try mno­ho­krát pre­na­sle­do­vané a pre­svied­čané, že tenis nie je hrou pre nich. Nene­chali sa však odra­diť názormi nepraj­ní­kov, išli si za svo­jím snom a hlavne – zostali samy sebou. Je jediný člo­vek, ktorý ťa dokáže v naj­ťaž­ších časoch pod­po­riť naj­viac – si to ty sám.

Zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž bien22527032.pixnet.net/bleacherreport.com

Pridať komentár (0)