Naj­väč­ší SSD disk s úlož­ným pries­to­rom 15,36 tera­baj­tov je už v pre­da­ji

Dárius Polák / 11. augusta 2016 / Tech a inovácie

Vždy potre­bu­ješ neja­ké extra mies­to.

K tomu ti pomô­že Sam­sung PM1633a SSD s úlož­ným pries­to­rom masív­nych 15,36 tera­baj­tov (resp.15 360 000 000,000 baj­tov) úlo­žis­ka. Okrem toho, že má naj­väč­ší úlož­ný pries­tor na sve­te, je záro­veň aj naj­väč­ším sin­gle hard dri­ve, kedy koneč­ne pora­zil 10 tera­baj­to­vú bari­é­ru. Nie­čo také­to však musí aj nie­čo stáť a cena za pre­dob­jed­náv­ku sa pohy­bu­je na úrov­ni $10 000 dolá­rov (€9 027,84 eur).

15.36TB-SSD_01.0.0

Hoci je ten­to Sam­sung PM 1633a pri­már­ne urče­ný pre B2B seg­ment, kde bude slú­žiť ako úlo­žis­ko­vé cen­trum pre veľ­ké ser­ve­ro­vé sys­té­my, nič ti, teore­tic­ky, neb­rá­ni v tom (okrem ceny), aby si si ho kúpil aj ty, pre svoj domá­ci desk­top počí­tač. Veľa šťas­tia so zapĺňa­ním toho pries­to­ru!

zdroj člán­ku a foto­gra­fie: theverge.com, zdroj titul­nej fot­ky: arstechnica.com

Pridať komentár (0)