Naj­väčší SSD disk s úlož­ným pries­to­rom 15,36 tera­baj­tov je už v pre­daji

Dárius Polák / 11. augusta 2016 / Tech a inovácie

Vždy potre­bu­ješ nejaké extra miesto.

K tomu ti pomôže Sam­sung PM1633a SSD s úlož­ným pries­to­rom masív­nych 15,36 tera­baj­tov (resp.15 360 000 000,000 baj­tov) úlo­žiska. Okrem toho, že má naj­väčší úložný pries­tor na svete, je záro­veň aj naj­väč­ším sin­gle hard drive, kedy konečne pora­zil 10 tera­baj­tovú bari­éru. Niečo takéto však musí aj niečo stáť a cena za pre­dob­jed­návku sa pohy­buje na úrovni $10 000 dolá­rov (€9 027,84 eur).

15.36TB-SSD_01.0.0

Hoci je tento Sam­sung PM 1633a pri­márne určený pre B2B seg­ment, kde bude slú­žiť ako úlo­žis­kové cen­trum pre veľké ser­ve­rové sys­témy, nič ti, teore­ticky, neb­ráni v tom (okrem ceny), aby si si ho kúpil aj ty, pre svoj domáci desk­top počí­tač. Veľa šťas­tia so zapĺňa­ním toho pries­toru!

zdroj článku a foto­gra­fie: theverge.com, zdroj titul­nej fotky: arstechnica.com

Pridať komentár (0)