Naj­väč­šia ver­ti­kálna farma na svete sa otvorí už tento rok, má pred­sta­vo­vať budúc­nosť poľ­no­hos­po­dár­stva

Linda Cebrová / 14. júna 2016 / Business

Budúc­nosť poľ­no­hos­po­dár­stva majú pred­sta­vo­vať ver­ti­kálne farmy. Žiadna pôda a o 95 % men­šia spot­reba vody sú len jedny z fak­to­rov, ktoré posunú sve­tové poľ­no­hos­po­dár­stvo o veľký kus dopredu.

Naj­ne­skôr do konca tohto roku sa oča­káva otvo­re­nie ver­ti­kál­nej farmy s roz­lo­hou 21,031 m&³2;. Farma sa bude nachá­dzať v štáte New Jer­seyNewarku. Kaž­do­ročne by sa v nej malo vypes­to­vať tak­mer milión kilo­gra­mov pro­duk­tov a to bez pou­ži­tia akých­koľ­vek pes­ti­cí­dov.

Táto farma bude stáť na mieste býva­lej oce­liarne a má byť 75-krát pro­duk­tív­nej­šia, ako bežné farmy podob­nej roz­lohy posta­vené na poliach. Výho­dou je aj to, že náklady na jej posta­ve­nie sú men­šie ako pri výstavbe bež­ných fariem.

AeroFarms grows greens under intense LED grow lights, while their roots are bathed in a nutrient-rich mist.

O výstavbu sa postará ame­rická spo­loč­nosť Aero­Farms. Tá je zame­raná na vytvá­ra­nie šetr­nej­ších rie­šení pri poľ­no­hos­po­dár­skej výrobe a na ochranu život­ného pro­stre­dia. Toto zaria­de­nie nebude vyža­do­vať pôdu a bude potre­bo­vať o 95% menej vody ako tra­dičné farmy. A keďže sa pri pes­to­vaní nepou­ží­vajú žiadne pes­ti­cídy, nebude zne­čis­ťo­vať životné pro­stre­die škod­li­vými odtokmi a inými odpadmi.

Farma tak­tiež pou­žíva recyk­lo­va­teľné mate­riály a sys­tém osvet­le­nia , ktorý šetrí ener­giu tým, že zabez­pe­čuje účin­nej­šiu foto­syn­tézu.

Rast­liny budú zako­re­nené v špe­ciál­nych opa­ko­vane pou­ži­teľ­ných han­drič­kách s mik­rov­lák­nom. Ostre­ko­vať sa budú s parou obsa­hu­jú­cou živiny a osvet­lené budú LED svet­lami. Tie budú dodá­vať rast­li­nám kon­krétne vlnové dĺžky svetla pre efek­tív­nej­šiu foto­syn­tézu a niž­šiu spot­rebu ener­gie. Tieto LED diódy môžu byť umiest­nené veľmi blízko k rast­li­nám. To šetrí miesto a farma sa stáva na 1m2 oveľa pro­duk­tív­nej­šou.” – vysvet­luje Web Urba­nist

aero3

Vo ver­ti­kál­nej farme sa bude pou­ží­vať takz­vaná aero­po­nická hmla alebo para, ktorá obsa­huje všetky potrebné živiny, ktoré si rast­lina inak čerpá z pôdy . Dodáva jej aj kys­lík, takže rast­liny nebudú trpieť tým, že sú po celú dobu vo vnútri. Na vstre­ba­nie živín by mali rast­liny spot­re­bo­vať menej ener­gie, takže teória je taká, že bude možné vypes­to­vať odol­nej­šie rast­liny a to za kratší čas.

Podľa Dana Noso­witza zo spo­loč­nosti Aero­Farms by vypes­to­va­nie rast­liny od zasa­de­nia semienka až po koniec cyklu malo trvať pri­bližne 16 dní. Farma by sa mala otvo­riť už tento rok a verej­nosť bude pozorne sle­do­vať, či sa jej poda­rilo spl­niť jej sľuby. Pro­jekty, ako tento sú v 21. sto­ročí priam nut­nos­ťou. Tra­dičné far­már­stvo sa stáva čoraz viac neu­dr­ža­teľ­ným a zdroje sa míňajú stále rých­lej­šie.

2a

S veľmi dob­rým „zele­ným“ nápa­dom pri­šiel aj štu­dent z uni­ver­zity v Peru. Ten skon­štru­oval bill­bo­ard, ktorý zbiera vodu na pes­to­va­nie zele­niny v cen­tre mesta. Voda sa následné čistí v sys­téme fil­trov a putuje na malú farmu pod rekla­mou. Každý týž­deň si môžu potom oby­va­te­lia mesta Lima zadarmo vyz­dvi­hnúť zele­ninu od štu­den­tov, ktorí si aj takýmto hod­not­ným que­rilla mar­ke­tin­gomm robia reklamu na ich udr­ža­teľnú mest­skú farmu ale aj na ich uni­ver­zitu.

zdroj: sciencealert.com, zdroj obráz­kov: aerofarms.com

Pridať komentár (0)