Naj­väč­šia ver­ti­kál­na far­ma na sve­te sa otvo­rí už ten­to rok, má pred­sta­vo­vať budúc­nosť poľ­no­hos­po­dár­stva

Linda Cebrová / 14. júna 2016 / Business

Budúc­nosť poľ­no­hos­po­dár­stva majú pred­sta­vo­vať ver­ti­kál­ne far­my. Žiad­na pôda a o 95 % men­šia spot­re­ba vody sú len jed­ny z fak­to­rov, kto­ré posu­nú sve­to­vé poľ­no­hos­po­dár­stvo o veľ­ký kus dopre­du.

Naj­ne­skôr do kon­ca toh­to roku sa oča­ká­va otvo­re­nie ver­ti­kál­nej far­my s roz­lo­hou 21,031 m&³2;. Far­ma sa bude nachá­dzať v štá­te New Jer­seyNewar­ku. Kaž­do­roč­ne by sa v nej malo vypes­to­vať tak­mer mili­ón kilo­gra­mov pro­duk­tov a to bez pou­ži­tia akých­koľ­vek pes­ti­cí­dov.

Táto far­ma bude stáť na mies­te býva­lej oce­liar­ne a má byť 75-krát pro­duk­tív­nej­šia, ako bež­né far­my podob­nej roz­lo­hy posta­ve­né na poliach. Výho­dou je aj to, že nákla­dy na jej posta­ve­nie sú men­šie ako pri výstav­be bež­ných fariem.

AeroFarms grows greens under intense LED grow lights, while their roots are bathed in a nutrient-rich mist.

O výstav­bu sa posta­rá ame­ric­ká spo­loč­nosť Aero­Farms. Tá je zame­ra­ná na vytvá­ra­nie šetr­nej­ších rie­še­ní pri poľ­no­hos­po­dár­skej výro­be a na ochra­nu život­né­ho pro­stre­dia. Toto zaria­de­nie nebu­de vyža­do­vať pôdu a bude potre­bo­vať o 95% menej vody ako tra­dič­né far­my. A keď­že sa pri pes­to­va­ní nepou­ží­va­jú žiad­ne pes­ti­cí­dy, nebu­de zne­čis­ťo­vať život­né pro­stre­die škod­li­vý­mi odtok­mi a iný­mi odpad­mi.

Far­ma tak­tiež pou­ží­va recyk­lo­va­teľ­né mate­riá­ly a sys­tém osvet­le­nia , kto­rý šet­rí ener­giu tým, že zabez­pe­ču­je účin­nej­šiu foto­syn­té­zu.

Rast­li­ny budú zako­re­ne­né v špe­ciál­nych opa­ko­va­ne pou­ži­teľ­ných han­drič­kách s mik­rov­lák­nom. Ostre­ko­vať sa budú s parou obsa­hu­jú­cou živi­ny a osvet­le­né budú LED svet­la­mi. Tie budú dodá­vať rast­li­nám kon­krét­ne vlno­vé dĺž­ky svet­la pre efek­tív­nej­šiu foto­syn­té­zu a niž­šiu spot­re­bu ener­gie. Tie­to LED dió­dy môžu byť umiest­ne­né veľ­mi blíz­ko k rast­li­nám. To šet­rí mies­to a far­ma sa stá­va na 1m2 ove­ľa pro­duk­tív­nej­šou.” – vysvet­lu­je Web Urba­nist

aero3

Vo ver­ti­kál­nej far­me sa bude pou­ží­vať takz­va­ná aero­po­nic­ká hmla ale­bo para, kto­rá obsa­hu­je všet­ky potreb­né živi­ny, kto­ré si rast­li­na inak čer­pá z pôdy . Dodá­va jej aj kys­lík, tak­že rast­li­ny nebu­dú trpieť tým, že sú po celú dobu vo vnút­ri. Na vstre­ba­nie živín by mali rast­li­ny spot­re­bo­vať menej ener­gie, tak­že teória je taká, že bude mož­né vypes­to­vať odol­nej­šie rast­li­ny a to za krat­ší čas.

Pod­ľa Dana Noso­wit­za zo spo­loč­nos­ti Aero­Farms by vypes­to­va­nie rast­li­ny od zasa­de­nia semien­ka až po koniec cyk­lu malo trvať pri­bliž­ne 16 dní. Far­ma by sa mala otvo­riť už ten­to rok a verej­nosť bude pozor­ne sle­do­vať, či sa jej poda­ri­lo spl­niť jej sľu­by. Pro­jek­ty, ako ten­to sú v 21. sto­ro­čí priam nut­nos­ťou. Tra­dič­né far­már­stvo sa stá­va čoraz viac neu­dr­ža­teľ­ným a zdro­je sa míňa­jú stá­le rých­lej­šie.

2a

S veľ­mi dob­rým „zele­ným“ nápa­dom pri­šiel aj štu­dent z uni­ver­zi­ty v Peru. Ten skon­štru­oval bill­bo­ard, kto­rý zbie­ra vodu na pes­to­va­nie zele­ni­ny v cen­tre mes­ta. Voda sa násled­né čis­tí v sys­té­me fil­trov a putu­je na malú far­mu pod rekla­mou. Kaž­dý týž­deň si môžu potom oby­va­te­lia mes­ta Lima zadar­mo vyz­dvi­hnúť zele­ni­nu od štu­den­tov, kto­rí si aj takým­to hod­not­ným que­ril­la mar­ke­tin­gomm robia rekla­mu na ich udr­ža­teľ­nú mest­skú far­mu ale aj na ich uni­ver­zi­tu.

zdroj: sciencealert.com, zdroj obráz­kov: aerofarms.com

Pridať komentár (0)