Naj­väč­šie call cen­trum pod Tat­rami je dôka­zom, že aj v tomto seg­mente sa dá byť ino­va­tívny!

Martin Bohunický / 29. februára 2016 / Tools a produktivita

Vždy, keď mi zvoní neznáme číslo, tak mám obavy, čo mi to kto zase bude ponú­kať. Našťas­tie som nedávno nara­zil na cre­wnet, ktorý je dôka­zom, že v tomto seg­mente sa dajú robiť veci aj dobre a poc­tivo.

Call cen­trum cre­wnet, ktoré sídli v Pop­rade, ma prí­jemne prek­va­pilo — dokonca si trú­fam ozna­čiť ho ako star­tup. Je to totiž úplne prvé call cen­trum na Slo­ven­sku, ktoré je úplne celé v cloude.

(A to ešte nemô­žem nespo­me­núť tie Tatry na titul­nej fotke. To je pro­sím výhľad, ktorý môžeme zamest­nan­com všetci naozaj len ticho závi­dieť.)

Pra­cuje sa tu s naj­mo­der­nej­šími cloud tech­no­ló­giami, medzi ktoré pat­ria sys­témy ako Podio, Cit­rix, Google Apps či Klip­fo­lio. Každý z týchto sys­té­mov má svoju špe­ci­fickú úlohu. Napr. cez Podio je rie­šený celý chod firmy od náboru zamest­nan­cov, cez ško­le­nia až po samotnú rea­li­zá­ciu hovoru, Ques­tion Pro sa využíva pri tele­fo­nic­kých pries­ku­moch a cez Klip­fo­lio má manaž­ment firmy aj kli­ent online pre­hľad nad plne­ním zákazky v gra­fic­kej podobe.

Na roz­diel od iných call cen­tier tu nehro­zia pra­vi­delné masové nábory, naopak, o tele­fo­náty sa stará 28 prí­sne vybra­ných a vyško­le­ných ope­rá­to­rov.

Mimo toho, že ponúka kla­sické služby — pries­kum trhu, pre­daj pro­duk­tov, slu­žieb a pod., tak ponúka kli­en­tom aj vyni­ka­jú­cou službu “Lead mana­ge­ment”. Práve táto služba, teda príp­rava obchod­ných stret­nutí pre obchod­ných zástup­cov je špe­cia­li­zá­ciou cre­wnetu.

Čo to lead mana­ge­ment v praxi je?

Pred­stav si bežný deň obchod­ného zástupcu. Obvolá desiatky poten­ciál­nych kli­en­tov a dohodne si nie­koľko stret­nutí. Nie­ktoré sa vyda­ria, nie­ktoré menej. Z kaž­dého stret­nu­tia potom posiela report svojmu šéfovi, ktorý sa v desiat­kach mai­lov stráca a nevie, kde mu hlava stojí.apps-table

foto: cre­wnet

Cre­wnet sa postará nie­len o to, aby mal tvoj šéf v jas­ných tabuľ­kách a gra­foch vyzna­čený tvoj prog­ram a výsledky, ešte ti aj zo svo­jej data­bázy pri­praví zoznam kon­tak­tov, ktoré by sa ti mohli hodiť a sám ich na základe dohody s tebou osloví. V praxi to zna­mená to, že obchodní zástup­co­via už nepot­re­bujú prácne vytá­čať jedno číslo za dru­hým, len v reál­nom čase sle­duje, ako mu cez Podio pri­bú­dajú stret­nu­tia do kalen­dára. Všetku túto “mrav­čiu” prácu za neho spra­via ope­rá­tori, ktorí s podob­ným dojed­ná­va­ním majú bohaté skú­se­nosti.. Takto toho obchod­ník stihne oveľa viac a za kratší čas.

Ty ako šéf máš online pre­hľad o plnení pro­jektu, môžeš si dokonca vypo­čuť roz­ho­vory svojho obchod­níka s poten­ci­onál­nym kli­en­tom, či sle­du­ješ v gra­fic­kej podobe, nakoľko je tvoj zamest­na­nec pri stret­nu­tiach úspešný.

Screen Shot 2016-02-24 at 13.48.15

foto: cre­wnet

Lead mana­ge­ment výrazne zjed­no­du­šuje prácu všet­kým stra­nám. Nemu­sím ti určite vysvet­ľo­vať, aký vplyv môže mať takáto efek­ti­vita potom na tvoj biz­nis.

Mám úprimnú radosť, že exis­tuje nie­kto, kto doká­zal vniesť medzi zavr­ho­vané call cen­trá kva­litu, ino­vá­ciu a naj­nov­šie tech­no­ló­gie. Je to opäť ďalší dôkaz, že máme na Slo­ven­sku schop­ných ľudí, ktorí vedia, ako pri­pra­viť dobrý pro­dukt. Cre­wnet už dnes spo­lu­pra­cuje s mno­hými význam­nými tele­ko­mu­ni­kač­nými a ener­ge­tic­kými fir­mami.

Držím palce!

Zdroj titul­nej foto­gra­fie (ilus­tračná foto): foodmatters.tv

Pridať komentár (0)