Naj­väč­šie call cen­trum pod Tat­ra­mi je dôka­zom, že aj v tom­to seg­men­te sa dá byť ino­va­tív­ny!

Martin Bohunický / 29. februára 2016 / Lifehacking

Vždy, keď mi zvo­ní nezná­me čís­lo, tak mám oba­vy, čo mi to kto zase bude ponú­kať. Našťas­tie som nedáv­no nara­zil na cre­wnet, kto­rý je dôka­zom, že v tom­to seg­men­te sa dajú robiť veci aj dob­re a poc­ti­vo.

Call cen­trum cre­wnet, kto­ré síd­li v Pop­ra­de, ma prí­jem­ne prek­va­pi­lo — dokon­ca si trú­fam ozna­čiť ho ako star­tup. Je to totiž úpl­ne prvé call cen­trum na Slo­ven­sku, kto­ré je úpl­ne celé v clou­de.

(A to ešte nemô­žem nespo­me­núť tie Tat­ry na titul­nej fot­ke. To je pro­sím výhľad, kto­rý môže­me zamest­nan­com všet­ci naozaj len ticho závi­dieť.)

Pra­cu­je sa tu s naj­mo­der­nej­ší­mi cloud tech­no­ló­gia­mi, medzi kto­ré pat­ria sys­té­my ako Podio, Cit­rix, Goog­le Apps či Klip­fo­lio. Kaž­dý z tých­to sys­té­mov má svo­ju špe­ci­fic­kú úlo­hu. Napr. cez Podio je rie­še­ný celý chod fir­my od nábo­ru zamest­nan­cov, cez ško­le­nia až po samot­nú rea­li­zá­ciu hovo­ru, Ques­ti­on Pro sa využí­va pri tele­fo­nic­kých pries­ku­moch a cez Klip­fo­lio má manaž­ment fir­my aj kli­ent onli­ne pre­hľad nad plne­ním zákaz­ky v gra­fic­kej podo­be.

Na roz­diel od iných call cen­tier tu nehro­zia pra­vi­del­né maso­vé nábo­ry, naopak, o tele­fo­ná­ty sa sta­rá 28 prí­sne vybra­ných a vyško­le­ných ope­rá­to­rov.

Mimo toho, že ponú­ka kla­sic­ké služ­by — pries­kum trhu, pre­daj pro­duk­tov, slu­žieb a pod., tak ponú­ka kli­en­tom aj vyni­ka­jú­cou služ­bu “Lead mana­ge­ment”. Prá­ve táto služ­ba, teda príp­ra­va obchod­ných stret­nu­tí pre obchod­ných zástup­cov je špe­cia­li­zá­ci­ou cre­wne­tu.

Čo to lead mana­ge­ment v pra­xi je?

Pred­stav si bež­ný deň obchod­né­ho zástup­cu. Obvo­lá desiat­ky poten­ciál­nych kli­en­tov a dohod­ne si nie­koľ­ko stret­nu­tí. Nie­kto­ré sa vyda­ria, nie­kto­ré menej. Z kaž­dé­ho stret­nu­tia potom posie­la report svoj­mu šéfo­vi, kto­rý sa v desiat­kach mai­lov strá­ca a nevie, kde mu hla­va sto­jí.apps-table

foto: cre­wnet

Cre­wnet sa posta­rá nie­len o to, aby mal tvoj šéf v jas­ných tabuľ­kách a gra­foch vyzna­če­ný tvoj prog­ram a výsled­ky, ešte ti aj zo svo­jej data­bá­zy pri­pra­ví zoznam kon­tak­tov, kto­ré by sa ti moh­li hodiť a sám ich na zákla­de doho­dy s tebou oslo­ví. V pra­xi to zna­me­ná to, že obchod­ní zástup­co­via už nepot­re­bu­jú prác­ne vytá­čať jed­no čís­lo za dru­hým, len v reál­nom čase sle­du­je, ako mu cez Podio pri­bú­da­jú stret­nu­tia do kalen­dá­ra. Všet­ku túto “mrav­čiu” prá­cu za neho spra­via ope­rá­to­ri, kto­rí s podob­ným dojed­ná­va­ním majú boha­té skú­se­nos­ti.. Tak­to toho obchod­ník stih­ne ove­ľa viac a za krat­ší čas.

Ty ako šéf máš onli­ne pre­hľad o plne­ní pro­jek­tu, môžeš si dokon­ca vypo­čuť roz­ho­vo­ry svoj­ho obchod­ní­ka s poten­ci­onál­nym kli­en­tom, či sle­du­ješ v gra­fic­kej podo­be, nakoľ­ko je tvoj zamest­na­nec pri stret­nu­tiach úspeš­ný.

Screen Shot 2016-02-24 at 13.48.15

foto: cre­wnet

Lead mana­ge­ment výraz­ne zjed­no­du­šu­je prá­cu všet­kým stra­nám. Nemu­sím ti urči­te vysvet­ľo­vať, aký vplyv môže mať taká­to efek­ti­vi­ta potom na tvoj biz­nis.

Mám úprim­nú radosť, že exis­tu­je nie­kto, kto doká­zal vniesť medzi zavr­ho­va­né call cen­trá kva­li­tu, ino­vá­ciu a naj­nov­šie tech­no­ló­gie. Je to opäť ďal­ší dôkaz, že máme na Slo­ven­sku schop­ných ľudí, kto­rí vedia, ako pri­pra­viť dob­rý pro­dukt. Cre­wnet už dnes spo­lu­pra­cu­je s mno­hý­mi význam­ný­mi tele­ko­mu­ni­kač­ný­mi a ener­ge­tic­ký­mi fir­ma­mi.

Držím pal­ce!

Zdroj titul­nej foto­gra­fie (ilus­trač­ná foto): foodmatters.tv

Pridať komentár (0)