Naj­väč­šie video­her­né pec­ky roka 2016

Dárius Polák / 31. decembra 2015 / Tech a inovácie

Rok nám kon­čí. Je čas pozrieť sa späť a dopre­du. Toto bol rok vir­tu­ál­nej rea­li­ty, či už v poda­ní od Pla­y­sta­ti­on, Face­bo­oku ale­bo spo­lu­prá­ce HTC a Val­ve. Hry sú z roka na rok bliž­šie rea­li­te. V ten nasle­du­jú­ci sa k tomu pri­blí­ži tých­to dva­násť.

FarC­ry: Pri­mal

Sta­neš sa pre­dá­to­rom. FarC­ry: Pri­mal ťa pone­chá spo­lu s tvo­ji­mi kama­rát­mi vyskú­šať si lov na mamu­ta. Iko­nic­ké FPS-ko sa roz­hod­lo zaví­tať v ďal­šej čas­ti do minu­los­ti, pri­čom zacho­vá prv­ky, kto­ré robia sériu uni­kát­nou.

Dátum vyda­nia: 23. feb­ru­ár 2016 (Xbox One/PlayStation 4), marec 2016 (PC).

Hit­man

Agent 47 je stá­le v služ­be a v roku 2016 sa môžeš opäť pokú­šať o hod­no­te­nie „Silent Assa­sin“. Čaka­jú ťa nové leve­ly plné zakrá­da­nia sa, úno­sov, vrážd a prí­be­hu, kto­rý sa nie­koľ­ko­krát zvr­tne. Skrát­ka, nor­mál­ny deň pre nájom­né­ho vra­ha.

Dátum vyda­nia: 11. marec 2016 (Xbox One, Pla­y­Sta­ti­on 4, PC).

Quan­tum Bre­ak

Ďal­šie veľ­die­lo od fín­ske­ho štú­dia, kto­ré sto­jí za hra­mi ako Alan Wake a Max Pay­ne pone­sie názov Quan­tum Bre­ak a bude v sebe obsa­ho­vať hrát­ky s časom z pred­chá­dza­jú­cich hier, . V hre sle­du­je­me prí­beh dvoch mužov, Jack Joy­ce a Paul Sere­ne z pohľa­du 3. oso­by, kto­rí boju­jú pro­ti kor­po­rá­cii Monarch . Posta­vám pre­ne­cha­li tvá­re her­ci ako Sha­wn Ash­mo­re, Aidan Gil­len, či Domi­nic Monag­han.

Dátum vyda­nia: 5. apríl 2016 (Xbox One).

Unchar­ted 4: A Thief´s End

Zdá sa, že toto bude posled­ný diel naj­po­pu­lár­nej­šej série od Naugh­ty Dog (po Cras­ho­vi samoz­rej­me). Zahraj si za India­na Jone­sa Natha­na Dra­kea a ponor sa do ďal­šie­ho dob­ro­druž­stva plné­ho strie­ľa­nia, mini-hier a skve­lé­ho prí­be­hu, hod­né­ho oce­ne­nia.

Dátum vyda­nia: 26. apríl 2016 (Pla­y­sta­ti­on 4).

Mirror´s Edge Cata­lyst

99% FPS hier sú strie­lač­ky. Mirror´s Edge je to 1%. Zdvih­ni ovlá­dač a vži sa do par­kour lade­nej hry. Zastav sa a je to pre teba game over. Bež, bež, bež!

Dátum vyda­nia: 24. marec 2016 (Xbox One, Pla­y­Sta­ti­on 4, PC).

Doom

11 rokov. 11 rokov od vyda­nia hry, kto­rá zme­ni­la žáner FPS, Doom 3. Trva­lo to dlho, no Doom je späť v plnej sile a má na to aby pre­pí­sal his­tó­riu. Démo­ni opäť oži­jú a je na tebe aby si ich poslal do pek­la!

Dátum vyda­nia: prvá polo­vi­ca roka 2016 (Xbox One, Pla­y­Sta­ti­on 4, PC).

Deus Ex: Man­kind Divi­ded

Deus Ex séria je milo­va­ná mno­hý­mi, aj napriek tomu, že zme­ni­la pôvod­ných vývo­já­rov a pad­la do rúk nové­mu tímu v Eidos Mon­tre­al. Opäť sa sta­neš Ada­mom Jen­se­nom, opäť na teba čaká kopa mini­hier v podo­be hac­ko­va­nia a opäť to bude skve­lé. Pre­fe­ru­ješ tichý postup ale­bo sa rad­šej pre­strie­laš ala Ram­bo? Voľ­ba je tvo­ja.

Dátum vyda­nia: 23. august 2016 (Xbox One, Pla­y­Sta­ti­on 4, PC).

Gears Of War 4

Násled­ník Gears Of War 3 prí­de na Via­no­ce 2016. Opäť ťa čaka­jú pre­strel­ky, opäť ťa čaka­jú rôz­ne mon­štrá a opäť budeš mať mož­nosť roz­pí­liť ich pílou, to všet­ko z pohľa­du 3. oso­by. Séria je jed­nou z naj­po­pu­lár­nej­ších od Mic­ro­sof­tu a pokra­čo­va­nie vyví­ja nový tím z Van­couv­ru. Ťaž­ko pove­dať či rea­li­ta pre­vý­ši oča­ká­va­nia.

Dátum vyda­nia: Via­no­ce 2016 (Xbox One).

Mass Effect: Andro­me­da

Pre mňa osob­ne naj­lep­šia her­ná séria v his­tó­rii – Mass Effect tri­ló­gia. Ak si neh­ral pred­chá­dza­jú­ce čas­ti, naprav to. Je to neuve­ri­teľ­ný prí­beh, kto­rý ti umož­ní vytvo­riť vlast­nú posta­vu, posád­ku a vzťa­hy s desiat­ka­mi NPC počas stov­ky hodín hra­nia. Andro­me­da sa odo­hra­je po uda­los­tiach pôvod­nej tri­ló­gie a pokra­ču­je v prí­be­hu Shep­har­da a jeho posád­ky.

Dátum vyda­nia: posled­ný štvrť­rok 2016 (1. októ­ber – 31. decem­ber).

Poké­mon GO

Poké­mo­ni boli hitom môj­ho det­stva. Séria sa pre­sú­va na mobil­né plat­for­my a umož­ní ti nahá­ňať svo­jich det­ských hrdi­nov. Dokon­ca sa bude pre­dá­vať spo­lu s malým zaria­de­ním, pri­po­mí­na­jú­ce legen­dár­nu poke­mon lop­tu!

Dátum vyda­nia: 2016 (iOS a Andro­id)

Pridať komentár (0)