Naj­väč­šie video­herné pecky roka 2016

Dárius Polák / 31. decembra 2015 / Tech a inovácie

Rok nám končí. Je čas pozrieť sa späť a dopredu. Toto bol rok vir­tu­ál­nej rea­lity, či už v podaní od Pla­y­sta­tion, Face­bo­oku alebo spo­lu­práce HTC a Valve. Hry sú z roka na rok bliž­šie rea­lite. V ten nasle­du­júci sa k tomu pri­blíži týchto dva­násť.

FarCry: Pri­mal

Sta­neš sa pre­dá­to­rom. FarCry: Pri­mal ťa pone­chá spolu s tvo­jimi kama­rátmi vyskú­šať si lov na mamuta. Iko­nické FPS-ko sa roz­hodlo zaví­tať v ďal­šej časti do minu­losti, pri­čom zachová prvky, ktoré robia sériu uni­kát­nou.

Dátum vyda­nia: 23. feb­ruár 2016 (Xbox One/PlayStation 4), marec 2016 (PC).

Hit­man

Agent 47 je stále v službe a v roku 2016 sa môžeš opäť pokú­šať o hod­no­te­nie „Silent Assa­sin“. Čakajú ťa nové levely plné zakrá­da­nia sa, úno­sov, vrážd a prí­behu, ktorý sa nie­koľ­ko­krát zvr­tne. Skrátka, nor­málny deň pre nájom­ného vraha.

Dátum vyda­nia: 11. marec 2016 (Xbox One, Pla­y­Sta­tion 4, PC).

Quan­tum Break

Ďal­šie veľ­dielo od fín­skeho štú­dia, ktoré stojí za hrami ako Alan Wake a Max Payne pone­sie názov Quan­tum Break a bude v sebe obsa­ho­vať hrátky s časom z pred­chá­dza­jú­cich hier, . V hre sle­du­jeme prí­beh dvoch mužov, Jack Joyce a Paul Serene z pohľadu 3. osoby, ktorí bojujú proti kor­po­rá­cii Monarch . Posta­vám pre­ne­chali tváre herci ako Shawn Ash­more, Aidan Gil­len, či Domi­nic Monag­han.

Dátum vyda­nia: 5. apríl 2016 (Xbox One).

Unchar­ted 4: A Thief´s End

Zdá sa, že toto bude posledný diel naj­po­pu­lár­nej­šej série od Naughty Dog (po Cras­hovi samoz­rejme). Zahraj si za Indiana Jonesa Nathana Dra­kea a ponor sa do ďal­šieho dob­ro­druž­stva plného strie­ľa­nia, mini-hier a skve­lého prí­behu, hod­ného oce­ne­nia.

Dátum vyda­nia: 26. apríl 2016 (Pla­y­sta­tion 4).

Mirror´s Edge Cata­lyst

99% FPS hier sú strie­lačky. Mirror´s Edge je to 1%. Zdvihni ovlá­dač a vži sa do par­kour lade­nej hry. Zastav sa a je to pre teba game over. Bež, bež, bež!

Dátum vyda­nia: 24. marec 2016 (Xbox One, Pla­y­Sta­tion 4, PC).

Doom

11 rokov. 11 rokov od vyda­nia hry, ktorá zme­nila žáner FPS, Doom 3. Trvalo to dlho, no Doom je späť v plnej sile a má na to aby pre­pí­sal his­tó­riu. Démoni opäť ožijú a je na tebe aby si ich poslal do pekla!

Dátum vyda­nia: prvá polo­vica roka 2016 (Xbox One, Pla­y­Sta­tion 4, PC).

Deus Ex: Man­kind Divi­ded

Deus Ex séria je milo­vaná mno­hými, aj napriek tomu, že zme­nila pôvod­ných vývo­já­rov a padla do rúk novému tímu v Eidos Mon­treal. Opäť sa sta­neš Ada­mom Jen­se­nom, opäť na teba čaká kopa mini­hier v podobe hac­ko­va­nia a opäť to bude skvelé. Pre­fe­ru­ješ tichý postup alebo sa rad­šej pre­strie­laš ala Rambo? Voľba je tvoja.

Dátum vyda­nia: 23. august 2016 (Xbox One, Pla­y­Sta­tion 4, PC).

Gears Of War 4

Násled­ník Gears Of War 3 príde na Via­noce 2016. Opäť ťa čakajú pre­strelky, opäť ťa čakajú rôzne mon­štrá a opäť budeš mať mož­nosť roz­pí­liť ich pílou, to všetko z pohľadu 3. osoby. Séria je jed­nou z naj­po­pu­lár­nej­ších od Mic­ro­softu a pokra­čo­va­nie vyvíja nový tím z Van­couvru. Ťažko pove­dať či rea­lita pre­výši oča­ká­va­nia.

Dátum vyda­nia: Via­noce 2016 (Xbox One).

Mass Effect: Andro­meda

Pre mňa osobne naj­lep­šia herná séria v his­tó­rii – Mass Effect tri­ló­gia. Ak si neh­ral pred­chá­dza­júce časti, naprav to. Je to neuve­ri­teľný prí­beh, ktorý ti umožní vytvo­riť vlastnú postavu, posádku a vzťahy s desiat­kami NPC počas stovky hodín hra­nia. Andro­meda sa odo­hraje po uda­los­tiach pôvod­nej tri­ló­gie a pokra­čuje v prí­behu Shep­harda a jeho posádky.

Dátum vyda­nia: posledný štvrť­rok 2016 (1. októ­ber – 31. decem­ber).

Poké­mon GO

Poké­moni boli hitom môjho det­stva. Séria sa pre­súva na mobilné plat­formy a umožní ti nahá­ňať svo­jich det­ských hrdi­nov. Dokonca sa bude pre­dá­vať spolu s malým zaria­de­ním, pri­po­mí­na­júce legen­dárnu poke­mon loptu!

Dátum vyda­nia: 2016 (iOS a Android)

Pridať komentár (0)