Naj­zau­jí­ma­vej­šie novinky zo vče­raj­šieho Mic­ro­soft Sur­face Eventu

Rudolf Nečas / 27. októbra 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť na svo­jom vče­raj­šom evente pred­sta­vila via­cero pro­duk­tov urče­ných pre kre­a­tívne mysle.

Patrí medzi ne aj veľký upg­rade pre Win­dows 10 s náz­vom “Cre­a­tors Update” a nád­herné PC Sur­face Stu­dio. Väč­šina ozná­mení sa týkala postu­po­va­nia v budúc­nosti, ale Mic­ro­soft tiež zostal verný svo­jim kore­ňom a aktu­ali­zo­val Ski­cár.

microsoft-10-26-16-event-025

foto: cnet.com

Win­dows 10 na začiatku roku 2017 dostane novú veľkú aktu­ali­zá­ciu “Cre­a­tors Update”. Medzi jej naj­zau­jí­ma­vej­šie vylep­še­nia patrí pri­da­nie nových nástro­jov pre vytvá­ra­nie 3D, live-stre­a­ming a vlastné tur­naje pre apli­ká­ciu Xbox a zame­ra­nie na komu­ni­ká­ciu s blíz­kymi. Terry Myer­son, výkonný vicep­re­zi­dent pre Win­dows a zaria­de­nia sku­piny Mic­ro­softu, hovorí, že chce aby Win­dows 10 “mal efekt Guten­ber­go­vej tlače na ďal­šiu vlnu vývoja počí­ta­čo­vých sys­té­mov.”

Mic­ro­soft vylep­šil aj kla­sický Ski­cár, ktorý je teraz viac zame­raný na 3D. Nová appka ti umožní jed­no­du­cho pre­me­niť foto­gra­fie na 3D “spo­mienky,” expor­to­vať troj­roz­merné Minec­raft výtvory, kres­liť v 3D, a uro­biť tak­mer zo všet­kého inte­rak­tívny objekt. Mic­ro­soft uvá­dza, že ľudia budú chcieť vidieť svoju prácu na Holo­Lens alebo iných VR a AR head­se­toch. Svoje výtvory tiež môžeš jed­no­du­cho zdie­ľať priamo na Face­book.

img0194

foto: cnet.com

Vir­tu­álna rea­lita tiež nie je Mic­ro­softu cudzia a včera pred­sta­vil nové VR head­sety pre Win­dows 10. Ich cena bude začí­nať na 299 dolá­roch budú využí­vať rov­nakú holo­gra­fickú plat­formu ako Holo­Lens. Kon­krétny dátum vyda­nia ešte nebolo ozná­mený, Mic­ro­soft však pove­dal, že head­sety budú vyrá­bať HP, Dell, Lenovo, Asus a Acer.

dsc00682_w_755

foto: tomsguide.com

Živé vysie­la­nie je vo Win­dows 10 Cre­a­tors Update integ­ro­vané do apli­ká­cie Xbox. Stre­a­ming fun­guje ako súčasť Xbox Live. Pri­po­mienky a námety od divá­kov priamo môžu byť integ­ro­vané priamo v hre. Mic­ro­soft tiež aktu­ali­zo­val svoju plat­formu Arena, ktorá hrá­čom umožní vytvá­rať vlastné výzvy a tur­naje. Cre­a­tors Update tiež pri­dáva pod­poru zvuku Dolby Atmos na Xbox.

nhoncnrtfjzb6xxuxz3c

foto: lifehacker.com.au

Mic­ro­soft zdô­raz­nil svoju túžbu pomá­hať pou­ží­va­te­ľom komu­ni­ko­vať s naj­dô­le­ži­tej­šími ľuďmi vo ich živote, ako sú par­tneri, naj­lepší pria­te­lia a rodina. S Cre­a­tors Update môžeš s týmito “kľú­čo­vými ľuďmi” komu­ni­ko­vať priamo na paneli úloh, kam môžeš aj vlo­žiť súbory cez drag and drop. Mic­ro­soft tiež uká­zal fun­kciu podobnú face­bo­oko­vému šťuc­hnu­tiu, nazvanú “pokle­pa­nie”, ktorá umož­ňuje ľuďom posie­lať si navzá­jom 3D objekty ako drobnú pri­po­mienku, že sú stále nažive.

Mic­ro­soft pred­sta­vil naj­nov­šieho člena medzi Sur­face zaria­de­niami — Sur­face Stu­dio, doty­kový all-in-one stolný počí­tač hrubý len 12,5 mili­metra. Čo sa špe­ci­fi­ká­cií týka, Stu­dio má 28-pal­cový Pixel­Sense disp­lej, gra­fiku GeForce 980m, pro­ce­sor Intel i7, až 32 GB RAMky a 2 TB úlož­ného pries­toru. Má tiež ino­va­tívne zave­se­nie obra­zovky ktoré umož­ňuje naklo­niť ju v ostrom uhle a z počí­tača sa tak razom stane kres­liace plátno pre tvo­rivú prácu. Pre­dob­jed­nať si ho môžeš za 2.999 dolá­rov (cca 2750eur), ale k dis­po­zí­cií je zatiaľ len obme­dzené množ­stvo.

Sur­face Dial je také okrúhle čudo. Vzhľa­dom sa možno podobá na nejaký Blu­e­to­oth repro­duk­tor, ale v sku­toč­nosti to je nové vstupné zaria­de­nie pre naj­nov­šie Sur­face pro­dukty. Posky­tuje hma­tovú spätnú väzbu a pre výber položky z menu na obra­zovke — naprí­klad výber farby s ním otá­čaš. V spo­jení so Sur­face Stu­dio toho dokáže ešte viac. Dial môžeš polo­žiť priamo na obra­zovku Stu­dio pre kon­tex­tové ovlá­da­nie soft­véru. Dial bude dostupný od novem­bra za 99.99 dolá­rov (cca 90eur), ale ak si pre­dob­jed­náš Stu­dio, dosta­neš ho k nemu zadarmo.

Mic­ro­soft nepred­sta­vil nový Sur­face Book, ale namiesto toho vylep­šil minu­lo­ročný model, ktorý teraz dostal pro­ce­sor Intel i7 a väč­šiu baté­riu. Sur­face Book i7 bude k dis­po­zí­cii od novem­bra za 2 399 dolá­rov (cca 2200 eur) a výdrž na baté­riu má s väč­ším gra­fic­kým výko­nom a ven­ti­lá­to­rom navyše dosiah­nuť až 16 hodín.

surface-book-i7

foto: varfix.ca

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: us.makemefeed.com

Pridať komentár (0)