Naj­zau­jí­ma­vej­šie novin­ky zo vče­raj­šie­ho Mic­ro­soft Sur­fa­ce Even­tu

Rudolf Nečas / 27. októbra 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť na svo­jom vče­raj­šom even­te pred­sta­vi­la via­ce­ro pro­duk­tov urče­ných pre kre­a­tív­ne mys­le.

Pat­rí medzi ne aj veľ­ký upg­ra­de pre Win­do­ws 10 s náz­vom “Cre­a­tors Upda­te” a nád­her­né PC Sur­fa­ce Stu­dio. Väč­ši­na ozná­me­ní sa týka­la postu­po­va­nia v budúc­nos­ti, ale Mic­ro­soft tiež zostal ver­ný svo­jim kore­ňom a aktu­ali­zo­val Ski­cár.

microsoft-10-26-16-event-025

foto: cnet.com

Win­do­ws 10 na začiat­ku roku 2017 dosta­ne novú veľ­kú aktu­ali­zá­ciu “Cre­a­tors Upda­te”. Medzi jej naj­zau­jí­ma­vej­šie vylep­še­nia pat­rí pri­da­nie nových nástro­jov pre vytvá­ra­nie 3D, live-stre­a­ming a vlast­né tur­na­je pre apli­ká­ciu Xbox a zame­ra­nie na komu­ni­ká­ciu s blíz­ky­mi. Ter­ry Myer­son, výkon­ný vicep­re­zi­dent pre Win­do­ws a zaria­de­nia sku­pi­ny Mic­ro­sof­tu, hovo­rí, že chce aby Win­do­ws 10 “mal efekt Guten­ber­go­vej tla­če na ďal­šiu vlnu vývo­ja počí­ta­čo­vých sys­té­mov.”

Mic­ro­soft vylep­šil aj kla­sic­ký Ski­cár, kto­rý je teraz viac zame­ra­ný na 3D. Nová app­ka ti umož­ní jed­no­du­cho pre­me­niť foto­gra­fie na 3D “spo­mien­ky,” expor­to­vať troj­roz­mer­né Minec­raft výtvo­ry, kres­liť v 3D, a uro­biť tak­mer zo všet­ké­ho inte­rak­tív­ny objekt. Mic­ro­soft uvá­dza, že ľudia budú chcieť vidieť svo­ju prá­cu na Holo­Lens ale­bo iných VR a AR head­se­toch. Svo­je výtvo­ry tiež môžeš jed­no­du­cho zdie­ľať pria­mo na Face­bo­ok.

img0194

foto: cnet.com

Vir­tu­ál­na rea­li­ta tiež nie je Mic­ro­sof­tu cudzia a vče­ra pred­sta­vil nové VR head­se­ty pre Win­do­ws 10. Ich cena bude začí­nať na 299 dolá­roch budú využí­vať rov­na­kú holo­gra­fic­kú plat­for­mu ako Holo­Lens. Kon­krét­ny dátum vyda­nia ešte nebo­lo ozná­me­ný, Mic­ro­soft však pove­dal, že head­se­ty budú vyrá­bať HP, Dell, Leno­vo, Asus a Acer.

dsc00682_w_755

foto: tomsguide.com

Živé vysie­la­nie je vo Win­do­ws 10 Cre­a­tors Upda­te integ­ro­va­né do apli­ká­cie Xbox. Stre­a­ming fun­gu­je ako súčasť Xbox Live. Pri­po­mien­ky a náme­ty od divá­kov pria­mo môžu byť integ­ro­va­né pria­mo v hre. Mic­ro­soft tiež aktu­ali­zo­val svo­ju plat­for­mu Are­na, kto­rá hrá­čom umož­ní vytvá­rať vlast­né výzvy a tur­na­je. Cre­a­tors Upda­te tiež pri­dá­va pod­po­ru zvu­ku Dol­by Atmos na Xbox.

nhoncnrtfjzb6xxuxz3c

foto: lifehacker.com.au

Mic­ro­soft zdô­raz­nil svo­ju túž­bu pomá­hať pou­ží­va­te­ľom komu­ni­ko­vať s naj­dô­le­ži­tej­ší­mi ľuď­mi vo ich živo­te, ako sú par­tne­ri, naj­lep­ší pria­te­lia a rodi­na. S Cre­a­tors Upda­te môžeš s tými­to “kľú­čo­vý­mi ľuď­mi” komu­ni­ko­vať pria­mo na pane­li úloh, kam môžeš aj vlo­žiť súbo­ry cez drag and drop. Mic­ro­soft tiež uká­zal fun­kciu podob­nú face­bo­oko­vé­mu šťuc­hnu­tiu, nazva­nú “pokle­pa­nie”, kto­rá umož­ňu­je ľuďom posie­lať si navzá­jom 3D objek­ty ako drob­nú pri­po­mien­ku, že sú stá­le naži­ve.

Mic­ro­soft pred­sta­vil naj­nov­šie­ho čle­na medzi Sur­fa­ce zaria­de­nia­mi — Sur­fa­ce Stu­dio, doty­ko­vý all-in-one stol­ný počí­tač hru­bý len 12,5 mili­met­ra. Čo sa špe­ci­fi­ká­cií týka, Stu­dio má 28-pal­co­vý Pixel­Sen­se disp­lej, gra­fi­ku GeFor­ce 980m, pro­ce­sor Intel i7, až 32 GB RAM­ky a 2 TB úlož­né­ho pries­to­ru. Má tiež ino­va­tív­ne zave­se­nie obra­zov­ky kto­ré umož­ňu­je naklo­niť ju v ostrom uhle a z počí­ta­ča sa tak razom sta­ne kres­lia­ce plát­no pre tvo­ri­vú prá­cu. Pre­dob­jed­nať si ho môžeš za 2.999 dolá­rov (cca 2750e­ur), ale k dis­po­zí­cií je zatiaľ len obme­dze­né množ­stvo.

Sur­fa­ce Dial je také okrúh­le čudo. Vzhľa­dom sa mož­no podo­bá na neja­ký Blu­e­to­oth repro­duk­tor, ale v sku­toč­nos­ti to je nové vstup­né zaria­de­nie pre naj­nov­šie Sur­fa­ce pro­duk­ty. Posky­tu­je hma­to­vú spät­nú väz­bu a pre výber polož­ky z menu na obra­zov­ke — naprí­klad výber far­by s ním otá­čaš. V spo­je­ní so Sur­fa­ce Stu­dio toho doká­že ešte viac. Dial môžeš polo­žiť pria­mo na obra­zov­ku Stu­dio pre kon­tex­to­vé ovlá­da­nie soft­vé­ru. Dial bude dostup­ný od novem­bra za 99.99 dolá­rov (cca 90e­ur), ale ak si pre­dob­jed­náš Stu­dio, dosta­neš ho k nemu zadar­mo.

Mic­ro­soft nepred­sta­vil nový Sur­fa­ce Book, ale namies­to toho vylep­šil minu­lo­roč­ný model, kto­rý teraz dostal pro­ce­sor Intel i7 a väč­šiu baté­riu. Sur­fa­ce Book i7 bude k dis­po­zí­cii od novem­bra za 2 399 dolá­rov (cca 2200 eur) a výdrž na baté­riu má s väč­ším gra­fic­kým výko­nom a ven­ti­lá­to­rom navy­še dosiah­nuť až 16 hodín.

surface-book-i7

foto: varfix.ca

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: us.makemefeed.com

Pridať komentár (0)