Naj­zau­jí­ma­vej­šie You­Tu­berky na slo­ven­skej scéne, ktoré treba poznať

Michal Šášky / 28. septembra 2016 / Zo Slovenska

Nie­ktorí z nás si ešte pamä­tajú, keď sa You­Tube spúš­ťal kvôli hudbe a video­k­li­pom. Dnes na ňom mladí ľudia roz­bie­hajú svoju virálnu kari­éru — natá­čajú videá a rátajú zhliad­nu­tia a odo­be­ra­te­ľov. V našom pre­hľade sme sa zame­rali na tie naj­lep­šie a naj­zau­jí­ma­vej­šie vlo­gerky.

Lucy­Pug

Keď sa na Slo­ven­sku povie You­Tu­ber, skoro kaž­dému ako prvý napadne GoGo. Tento feno­mén mla­dej gene­rá­cie nie je sin­gle. Chodí s Luciou, vlo­ger­kou, ktorá už ata­kuje métu 300-tisíc odbe­ra­te­ľov. To je síce zhruba o milión a štvrť menej, ako jej drahá polo­vička, ale stále dosť. Ba čo viac, naj­viac spo­me­dzi slo­ven­ských vlo­ge­riek.

lucy

foto:youtube.com

Lucia sa aj s pria­te­ľom už stala aj tvá­rou kam­pane pre istú koz­me­tickú značku. Ona sama pri­tom natáča len zhruba rok a odbe­ra­teľ­ská základňa sa jej sta­točne roz­ši­ruje. Pred­tým, ako začala natá­čať videá sa sústre­ďo­vala na blo­go­va­nie a navrho­va­nie vlast­ného oble­če­nia. A práve móda a naku­po­va­nie je hlav­nou témou jej vlo­gov, samoz­rejme, nechýba ani veľa spo­loč­ných videí s jej par­tne­rom. Začiat­kom roka 2016 bol jej odha­do­vaný záro­bok na úrovni 3 400 eur ročne a mal by stú­pať.

NAJ­SLE­DO­VA­NEJ­ŠIE VIDEÁ: Lucy­Pug

TOP1 VIDEO PEČIEME COOKIES | Lucy with Gogo 928 500 zhliad­nutí (pred 1 rokom)
TOP2 VIDEO Mojich 6 let­ných out­fi­tov 371 000 zhliad­nutí (pred 1 rokom)
TOP3 VIDEO 3 deko­rá­cie do bytu 278 000 zhliad­nutí (pred 1 rokom)

Moma Hor­ňá­ková

Mar­tina Hor­ňá­ková, alebo ak chcete Moma, patrí s viac ako 200-tisíc odbe­ra­teľmi tiež medzi krá­ľovné slo­ven­ského You­Tube-u, k čomu sa pre­pra­co­vala pre­dov­šet­kým humor­nými vide­ami. Para­doxne, ako druhá najús­peš­nej­šia žena slo­ven­ského You­Tube-u, jej par­tne­rom je druhý najús­peš­nejší muž, vlo­ger Expl0i­ted. Ten má na konte troj­ná­sobne viac odo­be­ra­te­ľov a tiež obom nechýba množ­stvo spo­loč­ných videí.

moma

foto:momahornakova.com

Moma, ktorá sa stala naj­lep­šou fas­hion blo­ger­kou roku 2015, kvôli toče­niu videí dokonca pre­stala cho­diť do školy a má vlastný štú­dijný prog­ram. Biz­nis jej zaiste ide dobre, veď sa stala jed­nou z tvárí mimo­riadne úspeš­nej kam­pane slo­ven­skej banky, kde vystu­puje s ďal­šími you­tu­bermi, naprí­klad aj s jej par­tne­rom.

NAJ­SLE­DO­VA­NEJ­ŠIE VIDEÁ: Moma Hor­ňá­ková

TOP1 VIDEO Boyf­riend TAG ❤ Moma a Expl0i­ted 770 000 zhliad­nutí (pred 6 mesiacmi)
TOP2 VIDEO Pri­chy­tení pri čine │Moma a Expl0 476 000 zhliad­nutí (pred 4 mesiacmi)
TOP3 VIDEO KEBY SA ŽENY SPRÁ­VALI AKO MUŽI 472 000 zhliad­nutí (pred 2 mesiacmi)

Lady Zika

Najmä sa v posled­nom období dostala do pove­do­mia vlo­gerka Lady Zika. Okrem bláz­ni­vých videí ohú­rila you­tu­ber­ský svet aj vlast­nými autor­skými pies­ňami Sní­vaj alebo Letím. Hla­diny vôd sa jej poda­rili roz­ví­riť aj v polo­vici sep­tem­bra pri prí­le­ži­tosti jej 19. naro­de­nín, keď zve­rej­nila emo­tívne video, v kto­rom zhr­nula svoj dote­rajší život.

zika

foto:cyberspaceandtime.com

Hodné uzna­nia sú aj jej slová, keď tvrdí, že by You­Tu­ber mal svo­jim divá­kom odko­mu­ni­ko­vať určité posols­tvo. Mla­dej vlo­gerke sa to úspešne darí a jej videá, pra­vi­delne nabité pozi­tív­nou ener­giou, majú veľký úspech. Momen­tálne ata­kuje 50-tisí­covú hra­nicu odbe­ra­te­ľov.

NAJ­SLE­DO­VA­NEJ­ŠIE VIDEÁ: Lady Zika

TOP1 VIDEO LADY ZIKA — SNÍ­VAJ | OFFI­CIAL VIDEO 201 000 zhliad­nutí (pred 4 mesiacmi)
TOP2 VIDEO LADY ZIKA — LETÍM | OFFI­CIAL VIDEO 136 500 zhliad­nutí (pred 4 týžd­ňami)
TOP3 VIDEO OČNÉ KLAMY 2 113 500 zhliad­nutí (pred 2 mesiacmi)

Patty IMAGE

Krása je obľú­be­nou témou žen­ských you­tu­be­riek a snáď ani niet vysla­nej­šej osoby na túto tému ako Pat­rí­cia Sema­nová alias Patty Image. Pro­fe­si­onálna make-up artis­tka z Košíc síce žije v Prahe, no obdi­vu­hodné je už len to, že na nej nepo­čuť žiadny prí­zvuk. V roku 2014 navyše zís­kala na pre­stíž­nej súťaži Blo­ger roka bron­zovú medailu v kate­gó­rii Krása & zdravý životný štýl, často zve­rej­ňuje videá typu „how to“ zame­rané na oblasť, v kto­rej pra­cuje.

pattyimage

foto: trendbook.cz

Pat­rí­cia sa pre­slá­vila medzi šir­šou verej­nos­ťou tiež naro­de­ni­nami, ktoré oslá­vila minulý rok naozaj netra­dične, ale inšpi­ru­júco. Najprv v azy­lo­vom dome pomá­hala bez­do­mov­com vydá­vať obedy, potom roz­dala pár dar­če­kov v nie­koľ­kých útul­koch a v det­skom domove, neskôr roz­dá­vala obja­tia na uli­ciach a napo­kon na uli­ciach pozbie­rala odpadky. Vidieť ste ju mohli aj v sobotu 23. sep­tem­bra na Jed­notke v relá­cii Park.

NAJ­SLE­DO­VA­NEJ­ŠIE VIDEÁ: Patty IMAGE

TOP1 VIDEO Ako si nato­čiť vlasy žeh­lič­kou 100 000 zhliad­nutí (pred 2 rokmi)
TOP2 VIDEO 12 koz­me­tic­kých tri­kov na každý deň 76 000 zhliad­nutí (pred 7 mesiacmi)
TOP3 VIDEO Naj­čas­tej­šie chyby pri líčení 62 500 zhliad­nutí (pred 1 mesia­com)

jana­hrmi

Vedel si, že medzi slo­ven­ské vlo­gerky patrí aj Jana Hrmová? No, kaž­do­pádne je to dobre vedieť, ale otázne je, čo ti to momen­tálne dá do života. Obľú­bená posta­vička z tele­víz­nych rea­lity-show sa snaží ovlád­nuť aj you­tu­ber­ský svet, tam to však nejde takou rake­to­vou rých­los­ťou a Janka musí ešte na popu­la­rite zama­kať.

hrmi

foto: youtube.com

Celeb­rity majú pri svo­jich vlo­goch úlohu pomerne jed­no­du­chú, stačí hovo­riť o sebe alebo svo­jich verejne zná­mych kole­goch a zhliad­nu­tia by mali mať prak­ticky isté. Janke síce ani videá o sebe, ani atrak­tívny vzhľad a ani Vik­tor Vincze zatiaľ nepri­niesli viac ako 12-tisíc odbe­ra­te­ľov, ale keďže začala väčšmi pris­pie­vať iba za posledné tri mesiace, treba jej zrejme dať ešte o trošku viac času.

NAJ­SLE­DO­VA­NEJ­ŠIE VIDEÁ: jana­hrmi

TOP1 VIDEO Náhodné (a divné) fakty o mne 104 500 zhliad­nutí (pred 2 mesiacmi)
TOP2 VIDEO Mor­ning rou­tine / Ranná rutina 74 500 zhliad­nutí (pred 2 mesiacmi)
TOP3 VIDEO Líčim babku a kecáme pri tom :D 66 000 zhliad­nutí (pred 2 mesiacmi)

zdroj titul­nej fotografie:koláž

Pridať komentár (0)