Naj­zau­jí­ma­vej­šie You­Tu­ber­ky na slo­ven­skej scé­ne, kto­ré tre­ba poznať

Michal Šášky / 28. septembra 2016 / Zo Slovenska

Nie­kto­rí z nás si ešte pamä­ta­jú, keď sa You­Tu­be spúš­ťal kvô­li hud­be a video­k­li­pom. Dnes na ňom mla­dí ľudia roz­bie­ha­jú svo­ju virál­nu kari­é­ru — natá­ča­jú videá a ráta­jú zhliad­nu­tia a odo­be­ra­te­ľov. V našom pre­hľa­de sme sa zame­ra­li na tie naj­lep­šie a naj­zau­jí­ma­vej­šie vlo­ger­ky.

Lucy­Pug

Keď sa na Slo­ven­sku povie You­Tu­ber, sko­ro kaž­dé­mu ako prvý napad­ne GoGo. Ten­to feno­mén mla­dej gene­rá­cie nie je sin­gle. Cho­dí s Luci­ou, vlo­ger­kou, kto­rá už ata­ku­je métu 300-tisíc odbe­ra­te­ľov. To je síce zhru­ba o mili­ón a štvrť menej, ako jej dra­há polo­vič­ka, ale stá­le dosť. Ba čo viac, naj­viac spo­me­dzi slo­ven­ských vlo­ge­riek.

lucy

foto:youtube.com

Lucia sa aj s pria­te­ľom už sta­la aj tvá­rou kam­pa­ne pre istú koz­me­tic­kú znač­ku. Ona sama pri­tom natá­ča len zhru­ba rok a odbe­ra­teľ­ská základ­ňa sa jej sta­toč­ne roz­ši­ru­je. Pred­tým, ako zača­la natá­čať videá sa sústre­ďo­va­la na blo­go­va­nie a navrho­va­nie vlast­né­ho oble­če­nia. A prá­ve móda a naku­po­va­nie je hlav­nou témou jej vlo­gov, samoz­rej­me, nechý­ba ani veľa spo­loč­ných videí s jej par­tne­rom. Začiat­kom roka 2016 bol jej odha­do­va­ný záro­bok na úrov­ni 3 400 eur roč­ne a mal by stú­pať.

NAJ­SLE­DO­VA­NEJ­ŠIE VIDEÁ: Lucy­Pug

TOP1 VIDEO PEČIE­ME COOKIES | Lucy with Gogo 928 500 zhliad­nu­tí (pred 1 rokom)
TOP2 VIDEO Mojich 6 let­ných out­fi­tov 371 000 zhliad­nu­tí (pred 1 rokom)
TOP3 VIDEO 3 deko­rá­cie do bytu 278 000 zhliad­nu­tí (pred 1 rokom)

Moma Hor­ňá­ko­vá

Mar­ti­na Hor­ňá­ko­vá, ale­bo ak chce­te Moma, pat­rí s viac ako 200-tisíc odbe­ra­teľ­mi tiež medzi krá­ľov­né slo­ven­ské­ho You­Tu­be-u, k čomu sa pre­pra­co­va­la pre­dov­šet­kým humor­ný­mi vide­a­mi. Para­dox­ne, ako dru­há najús­peš­nej­šia žena slo­ven­ské­ho You­Tu­be-u, jej par­tne­rom je dru­hý najús­peš­nej­ší muž, vlo­ger Expl0i­ted. Ten má na kon­te troj­ná­sob­ne viac odo­be­ra­te­ľov a tiež obom nechý­ba množ­stvo spo­loč­ných videí.

moma

foto:momahornakova.com

Moma, kto­rá sa sta­la naj­lep­šou fas­hi­on blo­ger­kou roku 2015, kvô­li toče­niu videí dokon­ca pre­sta­la cho­diť do ško­ly a má vlast­ný štú­dij­ný prog­ram. Biz­nis jej zais­te ide dob­re, veď sa sta­la jed­nou z tvá­rí mimo­riad­ne úspeš­nej kam­pa­ne slo­ven­skej ban­ky, kde vystu­pu­je s ďal­ší­mi you­tu­ber­mi, naprí­klad aj s jej par­tne­rom.

NAJ­SLE­DO­VA­NEJ­ŠIE VIDEÁ: Moma Hor­ňá­ko­vá

TOP1 VIDEO Boyf­riend TAG ❤ Moma a Expl0i­ted 770 000 zhliad­nu­tí (pred 6 mesiac­mi)
TOP2 VIDEO Pri­chy­te­ní pri čine │Moma a Expl0 476 000 zhliad­nu­tí (pred 4 mesiac­mi)
TOP3 VIDEO KEBY SA ŽENY SPRÁ­VA­LI AKO MUŽI 472 000 zhliad­nu­tí (pred 2 mesiac­mi)

Lady Zika

Naj­mä sa v posled­nom obdo­bí dosta­la do pove­do­mia vlo­ger­ka Lady Zika. Okrem bláz­ni­vých videí ohú­ri­la you­tu­ber­ský svet aj vlast­ný­mi autor­ský­mi pies­ňa­mi Sní­vaj ale­bo Letím. Hla­di­ny vôd sa jej poda­ri­li roz­ví­riť aj v polo­vi­ci sep­tem­bra pri prí­le­ži­tos­ti jej 19. naro­de­nín, keď zve­rej­ni­la emo­tív­ne video, v kto­rom zhr­nu­la svoj dote­raj­ší život.

zika

foto:cyberspaceandtime.com

Hod­né uzna­nia sú aj jej slo­vá, keď tvr­dí, že by You­Tu­ber mal svo­jim divá­kom odko­mu­ni­ko­vať urči­té posols­tvo. Mla­dej vlo­ger­ke sa to úspeš­ne darí a jej videá, pra­vi­del­ne nabi­té pozi­tív­nou ener­gi­ou, majú veľ­ký úspech. Momen­tál­ne ata­ku­je 50-tisí­co­vú hra­ni­cu odbe­ra­te­ľov.

NAJ­SLE­DO­VA­NEJ­ŠIE VIDEÁ: Lady Zika

TOP1 VIDEO LADY ZIKA — SNÍ­VAJ | OFFI­CIAL VIDEO 201 000 zhliad­nu­tí (pred 4 mesiac­mi)
TOP2 VIDEO LADY ZIKA — LETÍM | OFFI­CIAL VIDEO 136 500 zhliad­nu­tí (pred 4 týžd­ňa­mi)
TOP3 VIDEO OČNÉ KLA­MY 2 113 500 zhliad­nu­tí (pred 2 mesiac­mi)

Pat­ty IMA­GE

Krá­sa je obľú­be­nou témou žen­ských you­tu­be­riek a snáď ani niet vysla­nej­šej oso­by na túto tému ako Pat­rí­cia Sema­no­vá alias Pat­ty Ima­ge. Pro­fe­si­onál­na make-up artis­t­ka z Košíc síce žije v Pra­he, no obdi­vu­hod­né je už len to, že na nej nepo­čuť žiad­ny prí­zvuk. V roku 2014 navy­še zís­ka­la na pre­stíž­nej súťa­ži Blo­ger roka bron­zo­vú medai­lu v kate­gó­rii Krá­sa & zdra­vý život­ný štýl, čas­to zve­rej­ňu­je videá typu „how to“ zame­ra­né na oblasť, v kto­rej pra­cu­je.

pattyimage

foto: trendbook.cz

Pat­rí­cia sa pre­slá­vi­la medzi šir­šou verej­nos­ťou tiež naro­de­ni­na­mi, kto­ré oslá­vi­la minu­lý rok naozaj netra­dič­ne, ale inšpi­ru­jú­co. Najprv v azy­lo­vom dome pomá­ha­la bez­do­mov­com vydá­vať obe­dy, potom roz­da­la pár dar­če­kov v nie­koľ­kých útul­koch a v det­skom domo­ve, neskôr roz­dá­va­la obja­tia na uli­ciach a napo­kon na uli­ciach pozbie­ra­la odpad­ky. Vidieť ste ju moh­li aj v sobo­tu 23. sep­tem­bra na Jed­not­ke v relá­cii Park.

NAJ­SLE­DO­VA­NEJ­ŠIE VIDEÁ: Pat­ty IMA­GE

TOP1 VIDEO Ako si nato­čiť vla­sy žeh­lič­kou 100 000 zhliad­nu­tí (pred 2 rok­mi)
TOP2 VIDEO 12 koz­me­tic­kých tri­kov na kaž­dý deň 76 000 zhliad­nu­tí (pred 7 mesiac­mi)
TOP3 VIDEO Naj­čas­tej­šie chy­by pri líče­ní 62 500 zhliad­nu­tí (pred 1 mesia­com)

jana­hr­mi

Vedel si, že medzi slo­ven­ské vlo­ger­ky pat­rí aj Jana Hrmo­vá? No, kaž­do­pád­ne je to dob­re vedieť, ale otáz­ne je, čo ti to momen­tál­ne dá do živo­ta. Obľú­be­ná posta­vič­ka z tele­víz­nych rea­li­ty-show sa sna­ží ovlád­nuť aj you­tu­ber­ský svet, tam to však nej­de takou rake­to­vou rých­los­ťou a Jan­ka musí ešte na popu­la­ri­te zama­kať.

hrmi

foto: youtube.com

Celeb­ri­ty majú pri svo­jich vlo­goch úlo­hu pomer­ne jed­no­du­chú, sta­čí hovo­riť o sebe ale­bo svo­jich verej­ne zná­mych kole­goch a zhliad­nu­tia by mali mať prak­tic­ky isté. Jan­ke síce ani videá o sebe, ani atrak­tív­ny vzhľad a ani Vik­tor Vinc­ze zatiaľ nepri­nies­li viac ako 12-tisíc odbe­ra­te­ľov, ale keď­že zača­la väčš­mi pris­pie­vať iba za posled­né tri mesia­ce, tre­ba jej zrej­me dať ešte o troš­ku viac času.

NAJ­SLE­DO­VA­NEJ­ŠIE VIDEÁ: jana­hr­mi

TOP1 VIDEO Náhod­né (a div­né) fak­ty o mne 104 500 zhliad­nu­tí (pred 2 mesiac­mi)
TOP2 VIDEO Mor­ning rou­ti­ne / Ran­ná ruti­na 74 500 zhliad­nu­tí (pred 2 mesiac­mi)
TOP3 VIDEO Líčim bab­ku a kecá­me pri tom :D 66 000 zhliad­nu­tí (pred 2 mesiac­mi)

zdroj titul­nej fotografie:koláž

Pridať komentár (0)