NAKA preverí postup Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby: Podozrenie na nezákonné aktivity pri verejných obstarávaniach

  • Národná kriminálna agentúra preverí postup NASES pri verejnom obstarávaní
  • Ide o zákazku za viac ako milión eur
  • Spoločnosť s najnižšou ponukou podala na NASES trestné oznámenie
NASES NAKA loga
NAKA, NASES
  • Národná kriminálna agentúra preverí postup NASES pri verejnom obstarávaní
  • Ide o zákazku za viac ako milión eur
  • Spoločnosť s najnižšou ponukou podala na NASES trestné oznámenie

Úrad špeciálnej prokuratúry odstúpil na Národnú kriminálnu agentúru trestné oznámenie, ktoré sa týka súťaže za viac ako milión eur. „Trestné oznámenie bolo na Úrade špeciálnej prokuratúry zaevidované v minulom týždni a bolo odstúpené Národnej kriminálnej agentúre na vybavenie,“ napísala nám hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Jana Tökölyová.

Elitní policajti preveria podozrenia, že NASES, čo je skratka pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby, svojím počínaním nehospodárne nakladala s prostriedkami štátneho rozpočtu, prostriedkami poskytnutými zo štrukturálnych fondov Európskej únie, a tiež to, či došlo k zneužívaniu právomoci verejného činiteľa. Škoda, ktorá tak mala vzniknúť daňovníkom, je minimálne pol milióna eur.

Trestné oznámenie, ktoré nemohli prehliadnuť ani na Úrade špeciálnej prokuratúry, sa týkalo výzvy, ktorú uverejnil NASES 18. novembra 2022. 

Výzva na predloženie ponuky sa týkala dynamického nákupného systému na predmet zákazky – Manažment a dizajnovanie formulárov v elektronickej komunikácii so štátom. Zákazka sa týka projektu, respektíve programu financovaného z fondov Európskej únie, a rozhodovacím kritériom bola cena. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 1 425 060,00 eur s DPH.

Jeden deň pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk sa však stalo niečo nezvyčajné. 28. novembra 2022 NASES distribuoval pozvánky na prezentáciu konkrétneho riešenia. Išlo o „prezentáciu formulárového riešenia Adobe v eGovernmente“, hoci v tom čase nemohol vedieť, kto súťaž vyhrá.

Zvíťazila drahšia ponuka

Ako úspešná sa nakoniec stala ponuka s hodnotou 1 187 978,40 s DPH od spoločnosti InterWay, a.s., s produktom Adobe. Zaujímavosťou je, že táto ponuka bola o 42,73 % drahšia ako ponuka spomínanej spoločnosti JUMP soft a.s. To znamená, že ponuka, ktorú NASES prijal, bola takmer dvojnásobne drahšia.

Termín pre uchádzačov o túto zákazku bol v pondelok 28. novembra 2022, ale už v piatok 2. decembra 2022 NASES podpísal zmluvu s firmou InterWay, a.s., s oveľa drahšou ponukou. K samotnému podpisu však došlo podľa dostupných dokladov ešte predtým, ako vylúčili konkurenta s najnižšou ponukou.

NASES tvrdí, že nízka ponuka JUMP soft a.s. bola nízka preto, že nespĺňala podmienky súťaže.

„Táto skutočnosť naplnila zákonnú definíciu pre mimoriadne nízku ponuku, avšak dôvodom pre vylúčenie ponuky spoločnosti JUMP soft a.s. nebola mimoriadne nízka ponuka, ale skutočnosť, že ponúkané riešenie podľa komisie na vyhodnocovanie ponúk nespĺňa podmienky súťaže, čo je aj odrazom mimoriadne nízkej ceny. Podstatným dôvodom pre vylúčenie ponuky bola tiež skutočnosť, že uchádzač poskytol nepravdivé a skreslené informácie o ním ponúkanom riešení, s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,“ reagovali na otázky Startitup z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby s tým, že predmetom zákazky v rámci dynamického nákupného systému bolo obstaranie štandardných užívateľských licencií na bežne dostupný softvérový produkt.

Toto vyjadrenie JUMP soft a.s. jednoznačne odmieta a upozorňuje aj na fakt, že samotný NASES nimi ponúkané formulárové riešenie pozná a dokonca ho dodnes aktívne používa.

Spoločnosť sa bráni a upozorňuje aj na to, že k uzatvoreniu zmluvy pristúpil NASES predtým, ako bolo JUMP soft a.s. zákonne doručené oznámenie o vylúčení, bez toho, aby im zákonne zaslal oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, a aj bez toho, aby zákonne uverejnil informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk.

NASES teda podľa trestného oznámenia konal nehospodárne a neefektívne, keďže prijal ponuku takmer dvojnásobne vyššiu, ako bola najnižšia ponuka v súťaži. Dokonca sa podľa jedného z uchádzačov nepokúsil prípadné nejasnosti ohľadne ponúkaného riešenia odstrániť vysvetlením v súlade so zákonom a pravidlami verejného obstarávania.

NASES ale reaguje, že pre túto zákazku nad rámec zákona sme zriadili komisiu“. „Zriadenie komisie svedčí o záujme postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, s ohľadom na princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, ako aj efektívnosti a hospodárnosti. Členovia komisie majú odborné vzdelanie, odbornú prax a spôsobilosť vyhodnotiť predložené ponuky. Pri vyhodnocovaní ponúk NASES postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ reagoval na položené otázky Startitup NASES.

„Pojem ,komisia používa NASES ako nejakú magickú formulku, ktorou zakrýva porušenie zákona. To, že o niečom rozhoduje viac ľudí, automaticky negarantuje, že inštitúcia konala legálne. A práve to sa stalo v tomto prípade. Všetci veľmi dobre vieme, že komisia bola aj v prípade tzv. nástenkového tendra alebo piešťanského CT,“ reaguje na tieto vyjadrenia právny zástupca JUMP soft a.s. Mgr. Martin Berec.

Expresne rýchlo ukončené preverovania ÚVO

Na nezákonný postup bol NASES, a osobitne aj jeho generálny riaditeľ Ing. Pavel Karel, informovaný v rámci podaní na Úrad pre verejné obstarávanie. No a z ich odpovede vyplynulo, že NASES, tak ako tvrdí JUMP soft a.s., zmaril možnosť preskúmania jeho postupu Úradom pre verejné obstarávanie pred uzatvorením zmluvy.

peniaze
zdroj: Flickr

Počas preskúmavania splnenia procesných podmienok pre konanie zistil, že kontrolovaný dňa 02. 12. 2022 uzavrel Kúpnu zmluvu označenú ako: ,Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)‘ č. 150-2022/6795-12973 (ID zmluvy 7186998) s uchádzačom InterWay, a.s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35728531 (ďalej len „zmluva“), ktorá bola zverejnená prostredníctvom portálu www.crz.gov.sk dňa 02. 12. 2022 a ktorá nadobudla účinnosť dňa 03. 12. 2022,napísali pre Startitup z Úradu pre verejné obstarávanie. Rozhodnutie o vylúčení však doručili až 5. 12. 2022, teda až po podpise zmluvy, čím v rozpore so zákonom uchádzačovi znemožnili brániť sa.

Dôvodom, pre ktorý Úrad pre verejné obstarávanie preskúmavanie expresne rýchlo ukončil, bolo: „Úrad môže rozhodovať o námietkach len pred uzavretím zmluvy. Lebo uzavretím zmluvy zo strany kontrolovaného nastala pre úrad neodstrániteľná procesná prekážka, ktorá bránila vydaniu meritórneho rozhodnutia o verejnom obstarávaní. V predmetnom konaní tak odpadol dôvod konať a bol naplnený zastavovací dôvod uvedený v ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.“

Toto nie je o jednej konkrétnej firme, ktorá nezískala zmluvu. Je to o tom, či inštitúcie rešpektujú zákon a nakladajú hospodárne s peniazmi, ktoré im my všetci zverujeme z našich daní. Je to o tom, či ľudia v tomto štáte majú právnu istotu,“ vysvetľuje Berec.  

Ako sa Národná kriminálna agentúra vysporiada s trestným oznámením na postup Agentúry pre sieťové a elektronické služby, budeme sledovať.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá