Nakukni s nami do are­álu továrne Tesla!

Lukáš Gašparík jr. / 1. augusta 2015 / Tools a produktivita

Ame­rická spo­loč­nosť Tesla je výni­močná, o tom nie je pochýb. Jej elek­trické autá, či super­ba­té­rie si za pomerne krátky čas zís­kali svet. Autá vďaka ich obrov­ským disp­le­jom, či baté­rie vďaka ich obrov­skej výdrži pôso­bia, akoby boli z inej pla­néty, ale čo tová­reň? Tiež vyzerá tak, ako keby sem ani nepat­rila?

Step­hen Powel­son, to je meno muža, kto­rému sa poda­rilo s jeho dro­nom pre­le­tieť ponad tová­reň Tesly v ame­ric­kom Fre­monte. Ako si si určite už vši­mol, na nápise továrne chýba slo­víčko Motors. Takže sa nejedná o tová­reň na výrobu elek­tric­kých auto­mo­bi­lov Tesla, ale v tomto kali­forn­skom kolose sa vyrá­bajú baté­rie Tesla. Z počiatku sa zdalo, že Powel­son bude mať prob­lém z toho, že nato­čil tieto zábery, avšak ako sa neskôr uká­zalo, Tesla nebola proti. Celá tová­reň sa roz­kladá na plo­che skoro 500 000 štvor­co­vých met­rov, čo je v porov­naní s naj­nov­šou Giga­fac­tory, ktorú sta­via Tesla v Nevade, iba zlo­mok jej veľ­kosti. Tá by totižto mala mať roz­lohu až do 1 mili­óna štvor­co­vých met­rov.

Na videu je zau­jí­mavá jedna vec. Tesla, ktorá sa pre­slá­vila efek­tív­nym využi­tím zele­nej ener­gie, prav­de­po­dobne na túto malič­kosť pri stavbe tejto továrne akosi zabudla. Na jej plo­che, či stre­chách sa nena­chá­dzajú žiadne solárne panely. Cel­kom prek­va­pivé na spo­loč­nosť, ktorá sa pre­slá­vila práve zele­nou ener­gou, nemys­líš?

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)