Naku­po­va­nie na Face­bo­oku začína byť IN

Luky Gašparík / 28. máj 2014 / Business

Pre­dá­va­nie a naku­po­va­nie na Face­bo­oku sa stáva cel­kom trendy vecou. Okrem toho, že sa Face­book stal za posledné roky (bohu­žiaľ) cen­trum nejed­ného sociál­neho života, má poten­ciál stať sa takýmto cen­trom aj v súvis­losti s tvo­jim naku­po­va­ním. Nejedna firma sa chce zviesť na tomto roz­bie­ha­jú­com sa vlá­čiku a vytvára vlastné sys­témy a appky. 

Sho­pify je blog a e-shop v jed­nom. Ponúka skvelé mož­nosti na vytvo­re­nie vlast­ného e-shopu. Nezá­visle od toho, či si expert alebo ama­tér, to svoje si tam nájde každý. Ľahko upra­vi­teľný e-shop s mno­hými dizaj­no­vými pred­lo­hami uspo­kojí aj toho naj­ná­roč­nej­šieho pre­dajcu. 

Pred pár mesiacmi pred­sta­vil aj Sho­pify novú fun­kciu, ktorá jej dote­rajší dosah na zákaz­níka roz­ši­ruje extrém­nym spô­so­bom. Spus­tili totiž vychy­távku s náz­vom: Sho­pify Face­book Store. A keďže žijeme v 21. sto­ročí, spra­vili na to rovno aj mobilnú appku, momen­tálne však iba pre iOs. Ako vždy, na Adroid tro­cha poza­budlo.

Kaž­do­pádne, na jed­not­li­vých Face­book fan­pa­goch už môžete pre­dá­vať veci z vášho e-shopu bez väč­ších prob­lé­mov. Takto si viete lep­šie gene­ro­vať traf­fic, zvy­šo­vať engag­ment a v nepo­sle­dom rade gene­ro­vať vyš­šie obraty.

Ako to celé vyzerá a fun­guje?

1. Na FB sa zobrazí upra­vi­teľný tab, ktorý zave­die tvo­jich fanú­ši­kov presne tam, kde ich chceš mať.

shopify.com

2. Následne sa musíš roz­hod­núť, ktoré pro­dukty sa majú zobra­zo­vať. Appka ich auto­ma­ticky natiahne z tvojho e-shoppu a pri­radí k nim pri­slú­cha­júce obrázky a cenu. Šala­mún­sky si vieš nasta­viť aj tzv. “vstupnú bránu”, aby ti neušiel ani jeden Like. To môže byť pre uží­va­teľa troška odrá­dza­júce. Ja osobne to rád nemám (keď sa mi niečo páči, dám predsa Like, aj bez toho, aby mi to musel nie­kto pove­dať).

shopify.com

3. Vhodné by bolo napo­jiť tvoj nový Face­book Store aj na Google Ana­ly­tics, aby sa dal tento novo­vznik­nutý traf­fic presne sle­do­vať.

Vyzerá to prí­liž jed­no­du­cho? Jasné, že to je o trošku kom­pli­ko­va­nej­šie. Pre istotu pri­kla­dám aj video návod, ktorý vysvetlí detaily ;)

Už mi zostáva len zapriať pri­jemné pre­dá­va­nie a naku­po­va­nie.

Zdroj: shopify.com

Pridať komentár (0)