Náš svet sa výrazne mení: Začí­najú sa diať neoby­čajné veci!

Martin Bohunický / 21. októbra 2015 / Tools a produktivita

Pred pár mesiacmi som uni­kol spo­loč­nosti a oslo­bo­dil sa od všet­kých záväz­kov.

Stalo sa niečo zvláštne. Začal som vní­mať svet z inej per­spek­tívy. Zba­dal som, že svet je úplné iný, než som si mys­lel. Všetko sa mení. Tu je zoznam dôvo­dov, prečo si to mys­lím.

1. Nikto už neverí zamest­na­nec­kému sys­tému

Každý člo­vek má limity. Ľudia pra­cu­júci vo veľ­kých kor­po­rá­ciach už nez­vlá­dajú svoje joby. Nedos­ta­tok sku­toč­ného zmyslu práce im klope na dvere a ich zúfalé srd­cia kri­čia o pomoc.

Ľudia chcú unik­núť. Spá­liť všetky mosty. Vytvo­riť vlastné hod­noty. Veď sa len pozri, koľkí sa sna­žia roz­be­hnúť si vlastné pod­ni­ka­nie a koľko ľudí zápasí s vyho­re­ním. To nikdy pred­tým nebolo.

2. Mení sa pod­ni­ka­nie

Pred pár rokmi doslova vybu­chol trend star­tu­pov. Všetci zakla­dali spo­loč­nosti a nahá­ňali inves­to­rov. Zís­kať inves­tora bolo ako vyhrať MS vo fut­bale.

Lenže čo sa stane po tom, čo dosta­neš peniaze?

Sta­neš sa zamest­nan­com. Znova. Máš nad sebou ľudí, ktorí ti hovo­ria, čo a ako máš robiť. Všetko je o penia­zoch. Jediné, čo ťa musí zau­jí­mať, sú pri­chá­dza­júce zisky. Ľudia to začí­najú vní­mať. A inves­to­rov odmie­tajú.

3. Zno­vuz­ro­de­nie spo­lu­práce

Mnoho ľudí si konečne uve­do­milo, že ísť do vecí sám nemá zmy­sel. Sebecká men­ta­lita “robiť si veci po svo­jom” umiera. Veď je to absurdné, je nás 7 miliárd a máme byť od seba sepa­ro­vaný? Máme k sebe ďalej stáť chrb­tom a igno­ro­vať sa? Vždy keď na to mys­lím, pre­padne ma smú­tok.

Našťas­tie sa veci menia. Ľudia opäť začí­najú spo­lu­pra­co­vať, zdie­ľať, pomá­hať si, podá­vať si ruky. A je to krásne.

4. Pocho­pili sme inter­net

Inter­net je výni­močná vec a až teraz, po dlhých rokoch, chá­peme, akú silu má. S inter­ne­tom sa svet otvára a bari­éry padajú. Inter­net zni­čil masovú kon­trolu. Tele­ví­ziu už pomaly nikto nesle­duje, papie­rové noviny číta oveľa menej ľudí. Obsah si konečne vybe­ráš sám. Aký chceš a kedy chceš.

S inter­ne­tom môžu aj nese­ba­ve­domí vyjad­riť svoj názor. Ano­nymní hrdi­no­via z ľudu sa stá­vajú zná­mymi. Svet sa spája a sys­tém padá.

5. Koniec kon­zumu

Dlhé roky sme boli mani­pu­lo­vaní a ako ovečky sme žrali všetko, čo nám mains­tream ponú­kol. Kúpili sme všetko, čo prišlo na trh. Museli sme mať naj­nov­šie auto, posledný iPhone, naj­lep­šie značky, naj­lep­šie všetko. Ľudia však začí­najú chá­pať, že to nedáva zmy­sel. Už sa toľko nena­há­ňame, rad­šej si počkáme na kva­litné jedlo v reštau­rá­cií, ako by sme zjedli odpad vo fast­fo­ode.

Stále viac hľa­dáme alter­na­tívy, vymie­ňame si šaty, kupu­jeme staré veci, pod­po­ru­jeme cha­ritu, zdie­ľame byty, autá, kan­ce­lá­rie. Už nepot­re­bu­jeme to, čo nám vtĺka do hlavy kon­zum.

6. Jeme zdravo

Toľko sme jedli odpad. Sta­čilo nám, ak to dobre chutí, zvy­šok nám bol ukrad­nutý. Boli sme tak ľahos­tajní, že nám nie­kto dával jed do jedla a nám to bolo jedno.

Našťas­tie sa obja­vili ľudia, ktorí aj vďaka inter­netu začali na tieto sku­toč­nosti upo­zor­ňo­vať. My sme sa zobu­dili, začali sme sa hýbať a pre­mýš­ľať nad našou stra­vou. Ak sa pove­do­mie o strave zmení, zme­nia sa aj návyky a kor­po­rá­cie budú musieť nasle­do­vať. A to zmení celú eko­no­miku.

7. Vní­mame duchovno

Koľko tvo­jich pria­te­ľov medi­tuje? Koľko ľudí v tvo­jom okolí chodí na jógu?

A koľko ľudí v tvo­jom okolí to robilo pred 10 rokmi?

Spi­ri­tu­alita bola v minu­losti zále­ži­tos­ťou “hipí­kov”. No to už dnes neplatí. Aj našu raci­ona­litu sme obme­dzili. Pocho­pili sme, že raci­onálne mys­le­nie nenájde odpo­veď na všetko. Tam okolo nás sa deje niečo oveľa väč­šie. Chceme vedieť, ako veci fun­gujú. Čo je po smrti. Ako fun­guje ves­mír. Ako fun­guje alter­na­tívna medi­cína. Už nie sme slepí.

8. Odchá­dzame zo škôl

Škol­ský sys­tém je príp­ra­vou na celý sys­tém. Škola nás pri­pra­vuje na to, aby sme boli oby­čajní a prie­merní. Našťas­tie aj toto ľudia vní­majú. Odchá­dzajú zo škôl, štu­dujú online, externe. Už nás nebaví počú­vať infor­má­cie, ktoré vybral nie­kto iný. Ktoré tvo­ria víťazi. Sami si doká­žeme nájsť pravdu.

Možno si nad týmito vecami nepre­mýš­ľal a možno si mys­líš, že som úplne mimo. No podľa mňa sa tieto veci dejú. Ľudia si uve­do­mujú, v akej šia­le­nosti sme dopo­siaľ žili. Podľa mňa sme dote­raz neboli súčas­ťou nor­mál­neho sveta.

No vo svete sa deje niečo neoby­čajné..

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)