NASA potvr­dila, že Zem má svoj druhý mesiac

Martin Halada / 30. novembra 2016 / Zaujímavosti

Už si sa nie­kedy cítil malý a bez­výz­namný? Mal si pocit, že stále krú­žiš dokola a nikto o tebe nevie? Presne toto pre­ží­val maličký aste­roid tak­mer sto rokov!

Toľko trvalo ved­com z NASA, aby aste­ro­idu uznali titul mesiac Zeme tak, ako ho má jeho väčší brat, ktorý nám v noci svieti na cesty. Aste­roid má prie­mer od 36 do 91 met­rov a obieha Slnko na podob­nej obež­nej dráhe ako Zem. Vedci nedávno zis­tili, že pri tomto pohybe obieha aj okolo samot­nej Zeme.

Nášho sprie­vodcu na ceste ves­mí­rom prvý­krát spo­zo­ro­vali zhruba pred sto rokmi počas sle­do­va­nia aste­ro­idov v Hale­kale na Havaji. Je však možné, že v obež­nej dráhe Zeme už dlho nezo­trvá. Teda “dlho” vo ves­mír­nom chá­paní času, t. j. pár sto­ročí.

2e22fa5100000578-3306855-this_year_s_john_lewis_christmas_advert_opens_with_six_year_old_-a-18_1446811309817

foto: dailymail.co.uk

Paul Cho­das z NASA vysvet­ľuje, že nový mini­me­siac je kvôli svo­jej vzdia­le­nosti skôr kvázi-dru­žica ako dru­žica. Aste­roid aj Zem majú svoju vlastnú obežnú dráhu okolo slnka, a preto sú jed­not­livé obehy aste­ro­idu okolo Zeme roz­dielne, raz je bliž­šie, raz ďalej. Ak sa však táto kvázi-dru­žica pri­veľmi vzdiali, Zem si ju pri­púta svo­jou gra­vi­tač­nou silou, takže sa nikdy nevzdiali viac ako na sto­ná­so­bok vzdia­le­nosti mesiaca. Tento efekt tak­tiež zabra­ňuje aste­ro­idu pri­blí­žiť sa bliž­šie ako na 38-náso­bok vzdia­le­nosti mesiaca. Aste­roid je tak zachy­tený v pomerne malej vzdia­le­nosti od Zeme.

Aj v minu­losti spre­vá­dzali Zem aste­ro­idy, bolo to však vždy len na krátky čas. “Tento nový aste­roid je k nám oveľa viac pri­pú­taný”, hovorí Cho­das a pred­po­vedá, že nás bude spre­vá­dzať najb­liž­šie sto­ro­čia.

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)