Naše dojmy zo zásad­nej kon­fe­ren­cie Star­tup Sum­mit 2015

Martin Faith / 20. október 2015 / Tools a produktivita

Minu­lo­týž­dňový Sum­mit sa radí medzi top kon­fe­ren­cie, ktoré som mal dopo­siaľ mož­nosť nav­ští­viť. Ako to už býva, nie­ktoré talky boli viac pútavé a hod­notné ako ostatné. Pri tých naj­lep­ších sa ale jed­nalo o kle­noty a vďaka tomu si mys­lím, že toh­to­ročný Sum­mit stál za to.

Praž­ské SaSaZu sa uká­zalo byť per­fekt­ným pries­to­rom na takúto akciu – ani veľké ani malé, s mož­stvom oko­li­ých barov a pose­dení, ide­ál­nych na networ­kin­gové kávičky. Stre­tá­va­nie nových ľudí mala uľah­čiť apli­ká­cia Myia, víťaz App­Pa­rade. Tá vám dáva pre­hľad o tom, kto sa na podu­jatí nachá­dza a pokiaľ vás nie­kto zaujme, môžete požia­dať o stret­nu­tie. Pekný nápad, chy­bička na kráse bolo len to, že mi podobne ako väč­šine účast­ní­kov nefun­go­valo pri­po­je­nie na miestne wifi, na ktoré bola Myia napo­jená.

Čo sa týka tal­kov, vyz­dvi­hnúť chcem dvoch spe­ak­rov. Zau­jal ma Filip Dří­malka, ktorý nás uvie­dol do toho, ako veľmi kor­po­rá­cie potre­bujú star­tupy. Tie sa ale potre­bujú naučiť, ako im komu­ni­ko­vať svoju hod­notu a ako im dať to, čo vlastne potre­bujú. Nie je jed­no­du­ché nad­c­hnúť obrov­skú inšti­tú­ciu, pokiaľ za ňou idete s inkre­men­tál­nou ino­vá­ciou. Kor­po­rá­cie ale vyvá­žia zla­tom toho, kto sa snaží o dis­rup­tívne ino­vá­cie, o tie úžasné game chan­gers. Každá z tých veľ­kých už berie to, že sto­jíme na prahu tech­no­lo­gic­kej revo­lú­cie ako fakt a chce byť aktív­nou súčas­ťou tejto zmeny. Filip to vyjad­ril veľmi pekne, keď pove­dal, že na to, aby ste zaviedli dis­rup­tívnu zmenu, musíte ísť často proti svojmu vlast­nému biz­nisu. A to vie naj­lep­šie uro­biť nie­kto zvonka.

Zve­davý som bol na talk Mariána Jelínka, býva­lého úspeš­ného hoke­jo­vého kouča. Pán Jelí­nek pri­šiel na radu po obede, keď ešte väč­šina účast­ní­kov doje­dala chutné maso s kned­lí­kom alebo popí­jala štvrtú kávičku dňa. Mariá­novi to ale vôbec nepre­ká­žalo a do svojho vystú­pe­nia sa pus­til naplno. Ener­gia, ktorá z neho sálala zachvílu pri­tiahla väč­šinu ľudí späť pod pódium. Roky práce s vrcho­lo­vými špor­tov­cami mu dali veľa chá­pa­nia toho, vďaka čomu sa nie­ktorí jedinci vedia dostať vo svo­jom obore na úplnú špičku. 

Odli­šo­val medzi moti­vá­ciou mysle a moti­vá­ciou duše. Tá prvá fun­guje na prin­cípe mrkvy pred oslí­kom, ktorý sa za ňou naháňa len pre to, lebo sa chce najesť. Pre úspech je podľa Mariána dôle­žitá skôr moti­vá­cia duše. Tú keď nie­kto má, tak ho netreba mate­riálne moti­vo­vať. Robí totiž to, čo ho naozaj baví. Cesta k úspe­chu je potom veľmi jed­no­du­chá – nájdi si to, čo ťa sku­točne baví a naplno sa tomu oddaj. Ako spo­mí­nal vo svo­jom talku, Jaro­míra Jágra nemu­sel nikdy k ničomu moti­vo­vať. Ak je treba nie­koho externe moti­vo­vať, tak potom nerobí to, čo ho baví.

Pre úspech je podľa Mariána dôle­žitá skôr moti­vá­cia duše. Tú keď nie­kto má, tak ho netreba mate­riálne moti­vo­vať. Robí totiž to, čo ho naozaj baví.

Okrem spe­ak­rov sa nám pred­sta­vilo aj nie­kolko pred­vyb­ra­tých star­tu­pov, ktoré pit­cho­vali pred zau­jí­ma­vou poro­tou, zlo­že­nou z čes­kej inves­tor­skej špičky. Prí­jemne ma prek­va­pila pre­zen­tačná vyspe­losť star­tu­pis­tov, bolo vidieť, že už majú niečo za sebou. Porota na záver vybrala tri pro­jekty, ktoré dostanú nie­koľko cien vrá­tane balíčka slu­žieb od PR agen­túry Fenek, ktorá celý event orga­ni­začne zastre­šo­vala. Víťazmi sa stali:

  • Bileto: integ­ro­vané rie­še­nie na nákup ces­tov­ných lís­tkov online

  • SQL­dep: vyvá­dza vývo­já­rov z doby kamen­nej. Veľká vec, ktorá už slúži aj ame­ric­kému trhu

  • Valuto: menové pre­vody pre busi­ness tran­zak­cie. Pyší sa pre­vo­dom viac ako miliardy čes­kých korún v tomto roku

Do dru­hej polky prog­ramu boli zara­dené aj dve pane­lové dis­ku­sie, prvá pre inves­to­rov a druhá pre foun­de­rov. Inves­tori rozo­be­rali pre­dov­šet­kým to, podľa čoho si vybe­rajú svoje pro­jekty. Sku­pina bola veľmi dobre zlo­žená. Boli v nej zástup­co­via rôz­nych spô­so­bov inves­to­va­nia, od ban­ká­rov cez ven­ture inves­to­rov až po ange­lov. Z dis­ku­sie som si zapa­ma­tal pri­rov­na­nie inves­tí­cie do star­tupu od par­tnera Credo Ven­tu­res Ondreja Bar­toša.

Ten ho opí­sal ako inves­tí­ciu do zámor­skej cesty, akou bola naprí­klad Kolum­bu­sova cesta zapad­nou stra­nou do Indie. Idete do nie­čoho, čo má malú šancu na úspech ale aj poten­ciál zme­niť svet. Ak teda chcete nie­koho uke­cať na inves­tí­ciu, jed­no­du­cho musíte mys­lieť vo veľ­kom. Inak inves­tora jed­no­du­cho nebu­dete zau­jí­mať. Nein­ves­tuje sa do novi­no­vých stán­kov, ale do dis­rup­tív­nych ino­vá­cií.

Nein­ves­tuje sa do novi­no­vých stán­kov, ale do dis­rup­tív­nych ino­vá­cií.

Sum­mit ako taký vo mne nechal jasný odkaz – kor­po­rá­cie nás potre­bujú. Doba je tak rýchla, že ani oni sami sa v nej nedo­kážu orien­to­vať. Aby nás vedeli pod­po­ro­vať, musíme sa naučiť hovo­riť ich jazy­kom a uva­žo­vať vo veľ­kom. Ak im pri­ne­sieme to, po čom sú tak hladné, tak nás vyvá­žia dia­man­tami a naše nápady plne pod­po­ria. Tak, poďme do práce ☺

Pridať komentár (0)