Našli sme pre teba miesta, kde sa najlepšie naješ po polnoci v Bratislave

Redakcia / 4. novembra 2018 / Zo Slovenska

Za­bud­nite na Mc­Do­nald’s, KFC či Sub­way.

Pre­šli sme všetky zau­jí­mavé a „old­skú­lové“ pre­vádzky, ktoré sú už tak­mer le­gen­dárne. Či už Rich­man alebo nons­topka v Petr­žalke.

Juro všetko poc­tivo po dva­nás­tej nav­ští­vil a ochut­ná­val. Sa­moz­rejme sme sa na hod­no­te­nie po­ze­rali sú­čas­nou opti­kou a ví­ťaz mo­hol byť iba je­den. A ne­za­bú­dame, že všetko je o de­tai­loch. Po­kiaľ hľa­dáš in­špi­rá­ciu, tak sle­duj nový a vy­špič­ko­vaný Gour­me­tUP.

Pridať komentár (0)