Naštar­tuj si myseľ hneď z rána

Lukáš Gašparík jr. / 27. marca 2016 / Tools a produktivita

Schop­nosť kri­ticky mys­lieť je obzvlášť pri pod­ni­kaní veľmi dôle­žitá. Aj keď to mnohí ľudia pod­ce­ňujú, mno­ho­krát závisí aj od stravy. Práve tá ťa dokáže naštar­to­vať k lep­ším výko­nom.

Je sta­rým zná­mym pra­vid­lom, že strava a to, čo si dáš na raňajky dokáže ovplyv­niť nasle­du­júci prie­beh tvojho dňa. Preto, aby tvoj mozog doká­zal kri­ticky a správne mys­lieť potre­buje látky, ktoré mu dodáš správ­nym stra­vo­va­ním sa.

1. Pi kávu, ale s mie­rou

Kofeín je naozaj­stný pôži­tok, pre­tože okrem toho, že ťa dokáže nabu­diť, obsa­huje aj potrebné látky pre mozog. Je doká­zané, že zvy­šuje schop­nosť mys­le­nia a pozor­nosť. Podľa odpo­rú­čaní sú opti­málne 2 šálky kávy denne, avšak je to dosť dis­ku­ta­bilné, res­pek­tíve pre kaž­dého to môže byť rôzne. Naprí­klad ja vypi­jem nie­kedy kľudne aj 4 – 5 káv denne, iba pre tú chuť :)

Screen Shot 2016-03-27 at 09.24.40

foto: ins­ta­gram

2. Zbav sa cukru

Ak zvyk­neš raňaj­ko­vať cere­álie naprí­klad s mlie­kom, ktoré si ešte pocuk­ríš, ide o ďalší krok, ktorý nepro­spieva mys­le­niu. Z počiatku síce máš pocit, že si nabitý ener­giou, avšak táto ener­gia sa veľmi rýchlo pomi­nie, budeš ospalý, stra­tíš kon­cen­trá­ciu a tvoje telo si začne auto­ma­ticky pýtať ďal­šie cukry. Preto sa snaž jedlá s obsa­hom cukru vyra­diť zo svojho jedál­nička, v koneč­nom dôsledku ťa totižto o ener­giu pri­pra­vujú.

V prí­pade, že sa cukru zba­viť nevieš, skom­bi­nuj ho aspoň s tro­chou biel­ko­vín či vlák­niny, čím spo­ma­líš trá­ve­nie cuk­rov a pre­dĺžiš tak pocit ener­gic­kosti.

3. Jedz ore­chy

Je vedecky doká­zané a vlastne to môžem pove­dať aj z vlast­nej skú­se­nosti, že ore­chy a semená dokážu naštar­to­vať mozog hneď z rána, preto by určite nemali chý­bať v jedál­ničku. Kon­krétne bolo pre­uká­zané, že vlaš­ské ore­chy zvy­šujú úro­veň deduk­tív­neho logic­kého mys­le­nia. A okrem toho, že sú chutné, si ich môžeš aj ľahko po ceste do práce kúpiť, keďže ide o prav­de­po­dobne naj­roz­ší­re­nejší druh ore­chov u nás.

Mnohí z vás si možno práve pove­dali, že ore­chy predsa obsa­hujú veľa tuku. Áno, ale ide o zdravý tuk, ktorý ti určite neuš­kodí. Naopak, pomôže ti zostať dlh­šie kon­cen­tro­vaný a plný ener­gie.

SONY DSC

foto: elitedaily.com

4. Všetko s mie­rou

Ak už ide o čokoľ­vek, určite by si to v živote nemal pre­há­ňať. Či už ide o prácu, cvi­če­nie alebo spá­nok, všetko vo väč­šom množ­stve môže byť kon­tra­pro­duk­tívne. Kon­krétne mám však teraz na mysli stra­vo­va­nie. Preto by nemalo byť pri­ori­tou na obed sa poriadne najesť, keď vieš, že ťa čaká ešte ďal­ších nie­koľko hodín v práci. Áno, prí­sun ener­gie je dôle­žitý, ale mal by byť v pri­me­ra­nom množ­stve, pre­tože inak môže skôr uspať ako nakop­núť.

Skús si osvo­jiť aspoň nie­ktoré z týchto návy­kov a nakop­núť tak svoj orga­niz­mus :)

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ins­ta­gram

Pridať komentár (0)