Naštar­tuj si myseľ hneď z rána

Lukáš Gašparík jr. / 27. marca 2016 / Lifehacking

Schop­nosť kri­tic­ky mys­lieť je obzvlášť pri pod­ni­ka­ní veľ­mi dôle­ži­tá. Aj keď to mno­hí ľudia pod­ce­ňu­jú, mno­ho­krát závi­sí aj od stra­vy. Prá­ve tá ťa doká­že naštar­to­vať k lep­ším výko­nom.

Je sta­rým zná­mym pra­vid­lom, že stra­va a to, čo si dáš na raňaj­ky doká­že ovplyv­niť nasle­du­jú­ci prie­beh tvoj­ho dňa. Pre­to, aby tvoj mozog doká­zal kri­tic­ky a správ­ne mys­lieť potre­bu­je lát­ky, kto­ré mu dodáš správ­nym stra­vo­va­ním sa.

1. Pi kávu, ale s mie­rou

Kofe­ín je naozaj­st­ný pôži­tok, pre­to­že okrem toho, že ťa doká­že nabu­diť, obsa­hu­je aj potreb­né lát­ky pre mozog. Je doká­za­né, že zvy­šu­je schop­nosť mys­le­nia a pozor­nosť. Pod­ľa odpo­rú­ča­ní sú opti­mál­ne 2 šál­ky kávy den­ne, avšak je to dosť dis­ku­ta­bil­né, res­pek­tí­ve pre kaž­dé­ho to môže byť rôz­ne. Naprí­klad ja vypi­jem nie­ke­dy kľud­ne aj 4 – 5 káv den­ne, iba pre tú chuť :)

Screen Shot 2016-03-27 at 09.24.40

foto: ins­ta­gram

2. Zbav sa cuk­ru

Ak zvyk­neš raňaj­ko­vať cere­álie naprí­klad s mlie­kom, kto­ré si ešte pocuk­ríš, ide o ďal­ší krok, kto­rý nepro­spie­va mys­le­niu. Z počiat­ku síce máš pocit, že si nabi­tý ener­gi­ou, avšak táto ener­gia sa veľ­mi rých­lo pomi­nie, budeš ospa­lý, stra­tíš kon­cen­trá­ciu a tvo­je telo si začne auto­ma­tic­ky pýtať ďal­šie cuk­ry. Pre­to sa snaž jed­lá s obsa­hom cuk­ru vyra­diť zo svoj­ho jedál­nič­ka, v koneč­nom dôsled­ku ťa totiž­to o ener­giu pri­pra­vu­jú.

V prí­pa­de, že sa cuk­ru zba­viť nevieš, skom­bi­nuj ho aspoň s tro­chou biel­ko­vín či vlák­ni­ny, čím spo­ma­líš trá­ve­nie cuk­rov a pre­dĺžiš tak pocit ener­gic­kos­ti.

3. Jedz ore­chy

Je vedec­ky doká­za­né a vlast­ne to môžem pove­dať aj z vlast­nej skú­se­nos­ti, že ore­chy a seme­ná doká­žu naštar­to­vať mozog hneď z rána, pre­to by urči­te nema­li chý­bať v jedál­nič­ku. Kon­krét­ne bolo pre­uká­za­né, že vlaš­ské ore­chy zvy­šu­jú úro­veň deduk­tív­ne­ho logic­ké­ho mys­le­nia. A okrem toho, že sú chut­né, si ich môžeš aj ľah­ko po ces­te do prá­ce kúpiť, keď­že ide o prav­de­po­dob­ne naj­roz­ší­re­nej­ší druh ore­chov u nás.

Mno­hí z vás si mož­no prá­ve pove­da­li, že ore­chy pred­sa obsa­hu­jú veľa tuku. Áno, ale ide o zdra­vý tuk, kto­rý ti urči­te neuš­ko­dí. Naopak, pomô­že ti zostať dlh­šie kon­cen­tro­va­ný a plný ener­gie.

SONY DSC

foto: elitedaily.com

4. Všet­ko s mie­rou

Ak už ide o čokoľ­vek, urči­te by si to v živo­te nemal pre­há­ňať. Či už ide o prá­cu, cvi­če­nie ale­bo spá­nok, všet­ko vo väč­šom množ­stve môže byť kon­tra­pro­duk­tív­ne. Kon­krét­ne mám však teraz na mys­li stra­vo­va­nie. Pre­to by nema­lo byť pri­ori­tou na obed sa poriad­ne najesť, keď vieš, že ťa čaká ešte ďal­ších nie­koľ­ko hodín v prá­ci. Áno, prí­sun ener­gie je dôle­ži­tý, ale mal by byť v pri­me­ra­nom množ­stve, pre­to­že inak môže skôr uspať ako nakop­núť.

Skús si osvo­jiť aspoň nie­kto­ré z tých­to návy­kov a nakop­núť tak svoj orga­niz­mus :)

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ins­ta­gram

Pridať komentár (0)