Naštar­tuj svoj deň: Ranná rutina, ktorá z teba spraví lep­šieho člo­veka

Martin Bohunický / 28. augusta 2015 / Tools a produktivita

Väč­šinu svojho života som nebol ranné vtáča. Bol som hore dlho do noci, pra­co­val som dlho do noci, balil som baby dlho do noci. Keď bolo treba vstať, vstal som na poslednú chvíľu, pre­sko­čil raňajky a ute­kal za povin­nos­ťami.

Na moje fyzické a men­tálne zdra­vie to malo dosta­točne nega­tívny dopad.”

Teraz, hoci som fle­xi­bilný a pra­cu­jem z domu, vstá­vam každý deň o 5:30. Cez víkendy o sied­mej. Svoju prácu si uží­vam a teším sa, že som sám sebe pánom. No vstá­va­nie ma naučilo hlavne to, aké sú dobré návyky a ranná rutina dôle­žitá pre úspech. Ranná rutina ti totiž nastaví celý tvoj deň.

Jed­ným z mojich cie­ľov pred začiat­kom roka bolo vytvo­riť si ranné zvyky, ktoré ma dosta­točne nabu­dia a naštar­tujú do dňa. Potre­bo­val som pra­co­vať chyt­rej­šie, nie ťaž­šie. A prvým kro­kom boli návyky. .

Naj­dô­le­ži­tej­šou vecou, okolo kto­rej som chcel posta­viť svoje ráno, bolo vyhnúť sa men­tál­nej únave. Zobu­díme sa s urči­tým množ­stvom ener­gie a vôle a s kaž­dým roz­hod­nu­tím nám z nich ubúda. Prí­liš veľa roz­hod­nutí v ran­ných hodi­nách ti tak môže úplne roz­há­dzať celý deň. Kľú­čo­vým je uro­biť si ráno tak jed­no­du­ché a jed­no­značné, ako sa len dá.

Vedel si, že Mark Zuc­ker­berg nosí každý deň to isté len preto, aby sa vyhol men­tál­nej únave? Ak vieš, ako bude vyze­rať prvých 90 minút tvojho dňa, tvoja pro­duk­ti­vita v nasle­du­jú­cich hodi­nách vystrelí do výšin.

Môj bežný deň (pon­de­lok-sobota):

1. Zobu­dím sa a vypi­jem 8dcl vody

Po hodi­nách bez vody potre­bu­ješ svoje telo okam­žite hyd­ra­to­vať. Pri posteli mám každé ráno pri­pra­venú plnú fľašu od Mizu.

2. Natia­hnu­tie a cvi­če­nie

Môj začia­tok dňa pozos­táva z ťaž­kej fyzic­kej námahy. Nezná­šam šprinty, preto je to tá prvá vec, ktorú ráno uro­bím. Pre­cvi­čím sa na street wor­kou­to­vom ihrisku a vra­ciam sa domov.

Takýto režim však zďa­leka nie je potrebný a člo­veku bohato postačí stre­čing a jed­no­du­chý wor­kout. Skvelá apli­ká­cia na tento účel je podľa mňa 8fit, v katá­lo­goch však náj­deš desiatky podob­ných, ktoré ti môžu vyho­vo­vať viac.

3.Studená spr­cha

Toto je peklo. Keď som to prvý­krát vyskú­šal, mys­lel som, že ma roz­trhne. Ale zvy­šok dňa stál za to. Je to naozaj hrozný pocit, no tých pár minút dis­kom­fortu za per­fektný zvy­šok dňa a všetky tie zdra­votné bene­fity stoja.

4. Umy­jem si zuby a oble­čiem sa

5. Medi­tá­cia

Dôle­žitá časť ranné rutiny, ktorá mi doko­nale pre­čistí myseľ a dovolí mi plne sa sústre­diť na deň.

6. Knihy

20 minút číta­nia kníh o osob­nom roz­voji každé ráno inšpi­ruje moju myseľ pred nároč­ným dňom.

7. Naplá­nu­jem si deň

Do svojho Moles­kine si napí­šem zoznam vecí, ktoré musím v prie­behu dňa uro­biť. Všetko mám naplá­no­vané a zora­dené podľa dôle­ži­tosti — každý deň začnem tým naj­dô­le­ži­tej­ším.

Potom začnem pra­co­vať.

Kým nespra­vím prvú, teda naj­dô­le­ži­tej­šiu úlohu, abso­lútne neza­pí­nam e-mail či Face­book a nepo­ze­rám ani na svoj tele­fón.

Moja ranná rutina trvá okolo 90 minút a naštar­tuje ma k úspeš­nému dňu — či životu. No môj deň nie je pre kaž­dého. K svo­jej ide­ál­nej rutine som sa dostal expe­ri­men­to­va­ním a to isté by si mal spra­viť aj ty. Nájdi si, čo ti naj­viac vyho­vuje a uží­vaj si každý začia­tok dňa.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)