Nastavte svoje FB reklamy výkonne a efek­tívne

Visibility: Dávid Starinský / 12. septembra 2014 / Tools a produktivita

Ako­koľ­vek dobrý obsah je na nič, pokiaľ ho nedo­ká­žete dostať k ľuďom. Po pre­čí­taní tohto článku budete vedieť zvi­di­teľ­niť vaše posols­tvá a značku na Face­bo­oku. To všetko s roz­poč­tom, ktorý vás nedos­tane do ban­krotu.

Ak máte malú alebo začí­na­júcu fir­mičku či pro­jekt a skú­sili ste ísť na Face­book, možno už poznáte to skla­ma­nie – aj po mesia­coch pôso­be­nia na sociál­nej sieti sa číslo pri počte likes stránky zospodu neprib­lí­žilo k 50 a zve­rej­ňo­va­nie prís­pev­kov pri­po­mína písa­nie do súkrom­ného den­níčka.

Možno je to nevhod­ným pro­duk­tom, možno nevhod­ným obsa­hom… Ale čo ak je to tým, že ľudia vaše prís­pevky jed­no­du­cho nevi­dia? Dá sa to rie­šiť s mini­mál­nym roz­poč­tom? Určite!

Kým začneme, jedno drobné upo­zor­ne­nie: Tento člá­nok nie je určený social media gee­kom, mana­ge­rom, ba ani nin­džom. Nebu­deme rie­šiť remar­ke­tingy, cus­tom audien­ces a dokonca nezap­neme ani Power Edi­tor. Ak ste oča­ká­vali niečo také, môžete rovno pre­stať čítať.

1. Cieľ reklamy – chceme nových fanúšikov/chceme, aby ľudia videli naše prís­pevky

Domo­vom našich dneš­ných hoku­sov-poku­sov bude tzv. Face­book Ads Mana­ger. Fešný sprie­vodca vás pre­ve­die pri­da­ním spô­sobu platby („Bez peněz do hos­pody nelez!“) a potom už môžete začať pri­dá­vať reklamy. Samoz­rejme za pred­po­kladu, že máte k danej stránke admi­nis­trá­tor­ské práva.

Začneme magic­kým zele­ným tla­čid­lom „Cre­ate Ad“ v pra­vom hor­nom rohu. To nás dostane na nasle­dovnú obra­zovku:

2

Pre potreby tohto článku budeme rie­šiť len 3. a 4. položku – Page Post Enga­ge­ment a Page Likes. Prvá meno­vaná slúži na to, aby sa vybraný prís­pe­vok vašej stránky zobra­zil ľuďom vo výpise FB prís­pev­kov, tá druhá na to, aby vašej stránke pri­bú­dali fanú­ši­ko­via.

Po zvo­lení akej­koľ­vek z týchto mož­ností musíte vybrať, kto­rej stránky či prís­pevku sa má reklama týkať. Po tomto výbere pri­stú­pite k nasta­ve­niu samot­ného obsahu reklamy, čím vás FB pre­hľadne pre­ve­die.

3

Pri oboch typoch reklám dosta­nete v okne „AD PRE­VIEW AND PLA­CE­MENTS“ mož­nosť pozrieť si náhľad vašej reklamy v jed­not­li­vých for­má­toch. Nebojte sa stla­čiť pri nie­kto­rom z nich tla­čidlo „Remove,“ ak zis­títe, že kon­krétne v tomto for­máte reklama nevy­zerá dobre.

4

Ušet­ríte tak peniažky pre zvyšné for­máty, ktoré majú zmy­sel. Čas­tým prí­pa­dom, kedy má zmy­sel jeden for­mát vyne­chať, sú reklamy na jed­not­livé prís­pevky a for­mát Right Column – len málo­kedy sa do neho vle­zie celý text.

Teraz už ale poďme ku sku­toč­nému tajom­stvu výkon­nej FB reklamy. Je ním…

2. …cie­le­nie

Demo­gra­fické a psy­cho­gra­fické cie­le­nie – alfa a omega Face­bo­oko­vej reklamy. Jeho kon­ku­renčná výhoda a dôvod, prečo vôbec reklamu na tejto sieti mať. Napriek tomu množ­stvo malých zadá­va­te­ľov reklamu necieli alebo ju cieli len veľmi povr­chne.

Žiadne alebo nesprávne cie­le­nie vedie k tomu, že ľudia vidia reklamy, ktoré ich vôbec nezau­jí­majú. To následne vedie k zby­toč­nému míňa­niu peňazí, kto­rých začí­na­júci a malí pod­ni­ka­te­lia nikdy nemajú dosť. Keď to ale oto­číme do pozi­tív­nej roviny, správ­nym cie­le­ním reklamy môžete zís­kať veľmi dobré výsledky aj s veľmi malým reklam­ným roz­poč­tom.

Poďme si to všetko uká­zať na kon­krét­nom prí­klade. Pove­dzme, že potre­bu­jete na FB odpro­pa­go­vať ružové kryty pre iPhone s podo­biz­ňou Jus­tina Bie­bera, ktoré pre­dá­vate.

Nemu­síte byť mar­ke­tin­go­vým mágom ani mať na stole drahé výskumy. Postačí „sed­liacky“ rozum a je vám jasné, že takéto niečo môže zau­jí­mať:

  • Slo­ven­ské diev­čatá,
  • vo veku 13 – 16,
  • ktoré majú rady ružovú farbu či Jus­tina Bie­bera a vlast­nia iPhone (posledná pod­mienka sa dá vyne­chať, poten­ciálne pub­li­kum obme­dzuje až prí­liš).

Pri kla­sic­kých dru­hoch reklamy by ste boli odká­zaní tria­fať sa pri­bližne na prvé dve kate­gó­rie a len maxi­málne pri­bližne na tú poslednú. Na Face­bo­oku ich môžete zacie­liť presne do bodky s tým, že hneď aj vidíte, koľko ich v tejto kate­gó­rii je.

1

Ak by ste odpro­mo­vali prís­pe­vok pro­pa­gu­júci spo­mí­nané kryty so zacie­le­ním na takéto pub­li­kum, určite by mal väčší úspech, ako keby sa zobra­zo­val 40 roč­ným bez­det­ným pánom. Samoz­rejme potre­bu­jete aj prís­pe­vok napí­saný štý­lom laho­dia­cim cie­ľovke, ale o tom už nie­kedy nabu­dúce…

Mož­nosti cie­le­nia FB reklamy podľa záujmu a sprá­va­nia sú široké. Naj­lep­šie bude, keď si sami pre­kli­káte jed­not­livé položky kate­gó­rií Inte­rests a Beha­vi­ors. Prav­de­po­dobne budete prek­va­pení, koho všet­kého môžete oslo­viť. Cie­liť sa dajú reklamy na prís­pevky aj na celé stránky.

5

Takéto spô­soby cie­le­nia otvá­rajú aj ďal­šie mož­nosti: Môžete mať naprí­klad nie­koľko rôz­nych reklám na tú istú stránku, ktoré budete vždy cie­liť inému pub­liku a obsah reklamy mu uši­jete na mieru. Hodí sa to, ak máte pro­dukty určené rôz­nym cie­ľov­kám, ktoré na ne nahlia­dajú inak. Kla­sický prí­klad: mužov pri novom type tele­fónu zauj­mete výpi­som tech­nic­kých špe­cia­li­tiek, ženy dizaj­nom.

3. Roz­po­čet

Peniaze sú vždy až na prvom mieste. A reklamy sú predsa drahé. Či? Dosta­neme sa k tomu.

Čo ak vám poviem, že aj s malým roz­poč­tom sa dá zahrať veľké divadlo? Že za cenu 5×5 cm inze­rátu regi­onál­nych novín v Hor­nej Dol­nej môžete na FB oslo­viť možno až tisíce rele­vant­ných ľudí?

Kon­krétne sa tu bavíme o sumách okolo hra­nice 100,- €/mesiac. Už za takéto peniaze môžete zís­kať kon­štantný prí­lev nových fanú­ši­kov vašej stránky a jed­not­livé prís­pevky sa môžu dostať k rele­vant­ným (poten­ciál­nym) zákaz­ní­kom. Len to chce ria­diť sa bodom 2 tohto článku.

Pri štan­dard­nom nasta­vení si volíte najmä spô­sob pri­de­ľo­va­nia pros­tried­kov (Per day – urču­jete, koľko pros­tried­kov sa môže minúť za deň / Life­time – určíte roz­po­čet na celú kam­paň a FB ho roz­delí sám až do minu­tia) a dĺžku trva­nia kam­pane (prie­bežne od doby spus­te­nia až po ručné zasta­ve­nie či presne ohra­ni­čený časový úsek).

6

Ak nech­cete ostať prek­va­pení pri výpise z banky, reklamy na Face­bo­oku vždy dopredu plá­nujte a nasta­vujte na fixné obdo­bia. Keď zabud­nete vypnúť prie­bežne nasta­venú kam­paň s den­ným roz­poč­tom, môže sa to draho nevy­pla­tiť…

Ak mám odpo­ru­čiť kon­krétne roz­počty, začí­najte na tých naj­niž­ších – pove­dzme 3 €/1 reklama na prís­pe­vok a 60 €/mesačne pre všetky reklamy na stránku. Uvi­díte, ako vám to pôjde, ako sa to vyplatí a prí­padne pôj­dete vyš­šie. Ak dodr­žíte zásady cie­le­nia z bodu 2, už so spo­mí­na­ným mini­mál­nym roz­poč­tom doká­žete dať vašej stránke a prís­pev­kom želaný ras­tový impulz.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)