Natá­lia Kis­ko­vá: Pra­cuj­te tvrdo a zostaň­te pokor­ní!

Lukáš Gašparík jr. / 25. novembra 2015 / Lifehacking

Aké je to byť dcé­rou pre­zi­den­ta SR, roz­bie­hať poboč­ku sve­to­vej spo­loč­nos­ti v našom regi­ó­ne, či pod­po­ro­vať mla­dé štu­dent­ky pri výbe­re lep­šej budúc­nos­ti? Toto všet­ko, ale ešte omno­ho viac sa dozvieš v roz­ho­vo­re s Natá­li­ou Kis­ko­vou, kto­rá sa s nami stret­la a zod­po­ve­da­la pár zau­jí­ma­vých otá­zok.

Ahoj Natá­lia, všet­kým si viac zná­ma vďa­ka svoj­mu menu, pred­stav sa nám však na začiat­ku ty ako oso­ba. Čomu sa venu­ješ?

Ani nevieš aká som rada, že ľudia sa vďa­ka tato­vi nauči­li nevo­lať ma Kiš­ko­va. Dote­raz som na to hák­li­vá :)

Od 20tich sa venu­jem IT Kon­zul­tin­gu. Pra­cu­jem pre fir­mu Blu­e­wolf, kto­rá je jed­ným z pla­ti­no­vých par­tne­rov pre Salesforce.com, naj­väč­šie­mu CRM­ku v clou­de. Od mar­ca som v Pra­he a zakla­dám tu novú poboč­ku pre CEE regi­ón s hlav­ným zame­ra­ním na tech­nic­ký talent náš­ho oko­lia, to je tá pra­cov­ná časť. Vo voľ­nom čase sa venu­jem pro­jek­tu Aj Ty v IT a tak­tiež pri­pra­vu­je­me jeden pro­jekt, kto­rý sa bude veno­vať zlep­šo­va­niu pre­zen­tač­ných schop­nos­ti. Chce­li by sme ho spus­tiť už začiat­kom budú­ce­ho roka.

Foto: Tomáš Halász / MONO.sk 

Viem, že si štu­do­va­la v zahra­ni­čí. Kde to bolo a ako to hod­no­tíš?

Štu­do­va­la som v Bos­to­ne na Nort­he­as­tern Uni­ver­si­ty finan­cie a manaž­ment (podob­ne ako brat). Nort­he­as­tern je úžas­ná ško­la v tom, že “núti” štu­den­tov pra­co­vať rok až rok a pol, aby dosta­li dip­lom. Uni­ver­zi­ta si za tie roky vybu­do­va­la výbor­né vzťa­hy s fir­ma­mi (napr. Gold­man Sachs, Bank of Ame­ri­ca, MTV, Dis­ney, etc) kde sa štu­den­ti môžu hlá­siť. Na to, aby prá­cu dosta­li si musia prejsť nor­mál­nym inter­view pro­ce­som, ako keby sa hlá­si­li na stá­lu pozí­ciu. Pra­cu­je sa 2 krát ale­bo 3 krát po dobu 6 mesia­cov, štu­dent dostá­va plat a potom sa vrá­ti späť do ško­ly. Vďa­ka tomu­to prog­ra­mu som moh­la pra­co­vať v NYC a v Lon­dý­ne a to som vte­dy ešte ani nemoh­la isť v Ame­ri­ke legál­ne na pivo!

Ak by si mala porov­nať slo­ven­ské vyso­ké ško­ly a tvo­ju alma mater v USA, kde je pod­ľa teba naj­väč­ší roz­diel? A kde si mys­líš, že sú naj­väč­šie nedos­tat­ky slo­ven­ských škôl?

Toto je ťaž­ká otáz­ka, pre­to­že sa nedá zod­po­ve­dať v par vetách. Naprí­klad, Blu­e­wolf si vybe­ral medzi Slo­ven­skom a Čes­kom len kvô­li tomu, lebo tu máme úžas­ných tech­nic­ky vzde­la­ných mla­dých ľudí. Taký talent ako vie­me nájsť tu, sa nám bohu­žiaľ neda­rí nájsť v UK ale­bo vo Fran­cúz­sku. Na dru­hej stra­ne sa naše ško­ly zame­ria­va­jú len na jeden odbor a nedá­va­jú štu­den­tom vše­obec­ný roz­hľad a mož­nosť výbe­ru pred­me­tov. Tak­tiež pre nás ako národ nie je pri­ro­dze­né veno­vať sa nie­čo­mu “dob­ro­voľ­ne”. V Ame­ri­ke štu­den­ti pop­ri sko­le a prá­ci pomá­ha­jú rôz­nym nezis­ko­vým orga­ni­zá­ciám, čo im posky­tu­je nie­len mimo pra­cov­né skú­se­nos­ti, ale hlav­ne ich učí ľud­skos­ti. Kaž­dá ško­la, ale aj fir­ma sa pozé­ra na to, koľ­ko dob­ro­voľ­níc­kych akti­vít člo­vek robí a na akej pozí­cii. Tým pádom, keď nastú­pia do prá­ce majú ove­ľa viac skú­se­nos­tí ako naši štu­den­ti. A toto je len pár prí­kla­dov…

Ško­lu si ukon­či­la v roku 2013, ako pokra­čo­val tvoj život ďalej?

Priš­lo ďal­šie sťa­ho­va­nie. Asi už 7dme v pora­dí. Chce­la som byť bliž­šie k rodi­ne a tak som si vybra­la Lon­dýn, kde som zača­la pra­co­vať na plný úvä­zok v Blu­e­wol­fe. Naozaj sa mi v Lon­dý­ne nepá­či­lo, ale vydr­ža­la som to tam sko­ro 2 roky. Hovo­rí sa, že keď bývaš v NYC a zami­lu­ješ si ho, tak sa ti v Lon­dý­ne už páčiť nebu­de. A naozaj to tak bolo. V decem­bri 2014 som sa roz­hod­la, že v Lon­dý­ne kon­čím. Uva­žo­va­la som, že zba­lím kuf­re a pôj­dem ces­to­vať po Juho­vý­chod­nej Ázii, a až potom si náj­dem prá­cu nie­kde v Pra­he. Nako­niec to ale vyšlo tak, že Blu­e­wolf potre­bo­val nie­ko­ho, kto tu roz­beh­ne poboč­ku v tom­to regi­ó­ne a tak som tu!

Už počas ško­ly si roz­beh­la svo­ju kari­é­ru v spo­loč­nos­ti Blu­e­wolf, môžeš nám tro­cha pri­blí­žiť čomu sa venu­je­te a aké boli tvo­je úlo­hy?

Blu­e­wolf ako som už spo­mí­na­la je IT kon­zul­tač­ná fir­ma, kto­rá sa venu­je hlav­ne imple­men­tá­cií Salesforce.com plat­for­my a s tým spo­je­ný­mi pro­dukt­mi (mar­ke­ting auto­ma­ti­on, ana­ly­ti­cal cloud, integ­ra­ti­ons). Keď som si posla­la CVč­ko do tej­to fir­my tak som ani neve­de­la, čo je to Cloud a CRM­ko. Jedi­ne čo ma zau­jí­ma­lo, že je to v NYC. V rodi­ne sa ma pýta­li, čí som si istá výbe­rom, hlav­ne kvô­li tomu, že som si do vte­dy neve­de­la ani odví­riť počí­tač. Mne sa ale páči­lo to, že táto fir­ma dáva šan­cu mla­dým ľuďom a vide­la som, že majú super kolek­tív. Zača­la som ako Busi­ness Ana­lyst, kde som sa hlav­ne veno­va­la kon­fi­gu­rá­cií sys­té­mu. Na ďal­šiu stáž som išla tiež do Blu­e­wol­fu ale v Lon­dý­ne, kde som mala tu istú pozí­ciu, ale v inom tíme. Pra­co­va­la som na glo­bál­nych pro­jek­toch a veľa som ces­to­va­la.

Keď som tam nastú­pi­la na plný úvä­zok, tak som už bola kon­zul­tant­ka a veno­va­la som sa viac stra­te­gic­kým rie­še­niam pre kli­en­tov. Neskôr som bola pro­jek­to­vá mana­žér­ka. Za tie roky som si uve­do­mi­la, že tech­nic­ká prá­ca je fajn, ale viac ma bavi­lo pra­co­vať s ľuď­mi a to aj teraz robím. Teraz som v Pra­he na pozí­cií gro­wth mana­ger, čo vlast­ne zna­me­ná, že robím všet­ko od rec­ru­tin­gu, pre­da­ja, imple­men­tá­cií až po hľa­da­nie kan­ce­lá­rií a skla­da­nie nábyt­ku. :)

Spo­mí­na­la si, že momen­tál­ne beháš po Slo­ven­sku, čomu sa teda venu­ješ? Aké akti­vi­ty vyví­ja Blu­e­wolf na Slo­ven­sku?

Sna­ží­me sa zís­kať brand awa­re­ness pre Blu­e­wolf, ale aj pre Salesforce.com nie­len v Čechách, ale aj na Slo­ven­sku. Zatiaľ je veľa ľudí skep­tic­kých voči clou­du a tak sa sna­ží­me robiť rôz­ne stret­nu­tia, kde im hovo­rí­me o tom, ako to cloud fun­gu­je a že keď ban­ky v Ame­ri­ke sú v clou­de, tak môžu byť aj tie naše a nik im dáta neuk­rad­ne. :) Tak­tiež mám väč­ši­nu rodi­ny a kama­rá­tov na Slo­ven­sku a koneč­ne sa s nimi môžem vidieť čas­tej­šie než len na Via­no­ce.

Viem, že svo­je akti­vi­ty roz­ví­jaš aj v Aj ty v IT. Môžeš nám pred­sta­viť o čo ide?

Aj Ty v IT je nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia, kto­rá sa sna­ží upo­ve­do­miť baby o IT a rôz­nych mož­nos­tiach, kto­ré môžu mať v tom­to sek­to­re. Keď cho­dí­me po ško­lách, tak sa sna­ží­me hovo­riť o tom, že IT nie je len o kóde­ní, a sede­ní za počí­ta­čom, ale že je tam veľa iných odbo­rov a zamest­na­ní, kde sa môžu uplat­niť. A ak sú tam baby čo chcú kódiť, sna­ží­me sa ich v tom pod­po­riť. Na Slo­ven­sku ide veľa báb štu­do­vať sociál­ne vedy a potom sa neve­dia zamest­nať. Rodi­čia ich veľa krát ani nepod­po­ria ak si vybe­rú tech­nic­ké štú­dium ale­bo prá­cu, lebo si nemys­lia že je to žen­ská prá­ca. A je to prá­ve naopak. Ženy v tom­to odbo­re tre­ba, lebo majú vlast­nos­ti, kto­ré chla­pi zase nema­jú. Tak­tiež celo­sve­to­vo je málo itč­ká­rov a pre­to fir­my pla­tia vyso­ké sumy za to, aby pre nich títo ľudia robi­li. Tak­že nie­len, že môžu mať super prá­cu, ale navy­še aj s veľ­mi dob­rým ohod­no­te­ním. A to veľa ľudí na Slo­ven­sku nevie.

Tak­že je to čis­to zame­ra­né iba na ženy v IT, žiad­ny chla­pi? :) Akú úlo­hu zohrá­vaš v tom­to pro­jek­te ty?

Je to urče­né hlav­ne pre ženy ale nie výluč­ne len pre ne. Minu­lý týž­deň sme šli na tour de východ po gym­ná­ziách vo Vra­no­ve nad Top­ľou, Micha­lov­ciach, Tre­bi­šo­ve a Koši­ciach a mali sme aj kopec cha­la­nov, kto­rí sa pri­po­ji­li na naše pred­náš­ky. Cha­la­nov IT baví a viac sa tomu od det­stva venu­jú, na roz­diel od báb. My sa im iba sna­ží­me uká­zať, že exis­tu­je aj iná ces­ta, kto­rú si môžu vybrať.

Ja osob­ne som člen­kou správ­nej rady. Pomá­ham Peti Kotu­lia­ko­vej s nápad­mi a sna­ží­me sa vymys­lieť, ako mat väč­ší vplyv ako orga­ni­zá­cia aj mimo Bra­ti­sla­vy. Teraz sme šli pred­ná­šať na ško­ly, orga­ni­zu­je­me Girl’s Day, hľa­dá­me spon­zo­rov… tak­že z kaž­dé­ho rož­ku tros­ku.

Spo­lu­pra­cu­je­te v tom­to pro­jek­te aj s úspeš­ný­mi slo­ven­ský­mi IT spo­loč­nos­ťa­mi ale­bo star­tup­mi?

Na Girl’s Day, kto­rý sa koná kaž­dý rok štvr­tý štvr­tok vo štvr­tom mesia­ci máme veľa firiem, kto­ré sa pri­dá­va­jú a otvo­ria dve­re pre baby, aby si pozre­li ako isté fir­my pra­cu­jú. Sú to naprí­klad: Goog­le, Accen­tu­re, John­son & John­son. Roz­mýš­ľa­me, že budú­ci rok uro­bí­me aj Star­tup Girl’s Day, aby sa baby priš­li pozrieť aj ako fun­gu­jú star­tu­py a mali moti­vá­ciu zalo­žiť si, ale­bo pra­co­vať pre star­tup. Máme tak­tiež veľa par­tne­rov, s kto­rý­mi spo­lu­pra­cu­je­me, zo star­tu­po­ve­ho sve­ta je to naprí­klad Laun­cher. Je ale ťaž­ké nájsť dlho­do­bých spon­zo­rov, lebo nemá­me pre nich vyso­koš­ko­láč­ky, kto­ré si rov­no vedia stiah­nuť do ich fir­my, ale stre­doš­ko­láč­ky, kto­ré sa len roz­ho­du­jú čo ďalej. Pod­ni­ká­me zme­ny, aby to tak už nebo­lo. Hlav­ne chce­me, aby baby (vyso­koš­ko­láč­ky) vlast­ni­li Aj Ty v IT a my im bude­me len pomá­hať. Uvi­dí­me či sa nám to poda­rí!

O prá­ci už toho bolo dosť, poď­me teraz tro­chu k tebe. :) Aké je to mať za otca pre­zi­den­ta SR? Mys­líš, že sa pohľad ľudí na teba neja­ko zme­nil ale­bo stá­le ťa berú tak ako pred­tým?

Tato pre­zi­dent, brat par­tner v Cre­de. Čo Vám poviem, nie je to ľah­ké v tej mojej rodi­ne. :) Od vte­dy čo tato šiel do palá­ca sa nám všet­kým život dosť zme­nil. Stra­ta súkro­mia je pre mňa dosť veľ­kým prob­lé­mom a tak­tiež to, že ľudia sa na mňa poze­ra­jú skôr ako na dcé­ru než na člo­ve­ka. Ale tak­tiež to otvá­ra mno­ho dve­rí a spoz­ná­vam veľ­mi inte­li­gent­ných a pokor­ných ľudí. Som na neho hlav­ne hrdá. Repre­zen­tu­je Slo­ven­sko bra­vúr­ne a naďa­lej ho budem pod­po­ro­vať a držať mu pal­ce.

Viem, že podob­ne ako tvoj brat Andrej, aj ty pôso­bíš momen­tál­ne v Pra­he. Ako sa ti tam páči a pre­čo si sa roz­hod­la opus­tiť Lon­dýn, kde si pred­tým pra­co­va­la? Neplá­nu­ješ v budúc­nos­ti aj návrat na Slo­ven­sko?

Ako som spo­mí­na­la, v Lon­dý­ne sa mi nepá­či­lo. Ich kul­tú­ra mi nebo­la blíz­ka. Mala som tam brat­ran­cov, ale tí sa už tiež vrá­ti­li na Slo­ven­sko, tak­že mi tam aj chý­ba­la rodi­na. Zatiaľ som v Pra­he veľ­mi spo­koj­ná. Mám tu rodi­nu, kama­rá­tov a hlav­ne je to blíz­ko na Slo­ven­sko. Môžem si hoci­ke­dy sko­čiť na obed s tatom, kávič­ku s mami­nou a potom nas­päť do Pra­hy na drink s bra­tom. Ten­to luxus som za posled­ných 8 rokov nema­la. Kedy­si som roz­mýš­ľa­la aj nad Slo­ven­skom, ale nemám tam žiaľ zatiaľ súkro­mie. Ale jed­né­ho dňa, kto vie. :)

A úpl­ne na záver, čo by si odká­za­la našim čita­te­ľom?

Tvrdo pra­cuj­te a zostaň­te pokor­ní. Tvr­da prá­ca sa vypla­tí a i keď mož­no neuvi­dí­te výsled­ky hneď, ale ony sa urči­te dosta­via. A keď sa dosta­via, ber­te ich s poko­rou. Nič nie je več­né a nik nemá rád namys­le­ných ľudí. :) Držím Vám všet­kým pal­ce!

Pridať komentár (0)