Natá­lia Kis­ková: Pra­cujte tvrdo a zostaňte pokorní!

Lukáš Gašparík jr. / 25. novembra 2015 / Tools a produktivita

Aké je to byť dcé­rou pre­zi­denta SR, roz­bie­hať pobočku sve­to­vej spo­loč­nosti v našom regi­óne, či pod­po­ro­vať mladé štu­dentky pri výbere lep­šej budúc­nosti? Toto všetko, ale ešte omnoho viac sa dozvieš v roz­ho­vore s Natá­liou Kis­ko­vou, ktorá sa s nami stretla a zod­po­ve­dala pár zau­jí­ma­vých otá­zok.

Ahoj Natá­lia, všet­kým si viac známa vďaka svojmu menu, pred­stav sa nám však na začiatku ty ako osoba. Čomu sa venu­ješ?

Ani nevieš aká som rada, že ľudia sa vďaka tatovi naučili nevo­lať ma Kiš­kova. Dote­raz som na to hák­livá :)

Od 20tich sa venu­jem IT Kon­zul­tingu. Pra­cu­jem pre firmu Blu­e­wolf, ktorá je jed­ným z pla­ti­no­vých par­tne­rov pre Salesforce.com, naj­väč­šiemu CRMku v cloude. Od marca som v Prahe a zakla­dám tu novú pobočku pre CEE región s hlav­ným zame­ra­ním na tech­nický talent nášho oko­lia, to je tá pra­covná časť. Vo voľ­nom čase sa venu­jem pro­jektu Aj Ty v IT a tak­tiež pri­pra­vu­jeme jeden pro­jekt, ktorý sa bude veno­vať zlep­šo­va­niu pre­zen­tač­ných schop­nosti. Chceli by sme ho spus­tiť už začiat­kom budú­ceho roka.

Foto: Tomáš Halász / MONO.sk 

Viem, že si štu­do­vala v zahra­ničí. Kde to bolo a ako to hod­no­tíš?

Štu­do­vala som v Bos­tone na Nort­he­as­tern Uni­ver­sity finan­cie a manaž­ment (podobne ako brat). Nort­he­as­tern je úžasná škola v tom, že “núti” štu­den­tov pra­co­vať rok až rok a pol, aby dostali dip­lom. Uni­ver­zita si za tie roky vybu­do­vala výborné vzťahy s fir­mami (napr. Gold­man Sachs, Bank of Ame­rica, MTV, Dis­ney, etc) kde sa štu­denti môžu hlá­siť. Na to, aby prácu dostali si musia prejsť nor­mál­nym inter­view pro­ce­som, ako keby sa hlá­sili na stálu pozí­ciu. Pra­cuje sa 2 krát alebo 3 krát po dobu 6 mesia­cov, štu­dent dostáva plat a potom sa vráti späť do školy. Vďaka tomuto prog­ramu som mohla pra­co­vať v NYC a v Lon­dýne a to som vtedy ešte ani nemohla isť v Ame­rike legálne na pivo!

Ak by si mala porov­nať slo­ven­ské vysoké školy a tvoju alma mater v USA, kde je podľa teba naj­väčší roz­diel? A kde si mys­líš, že sú naj­väč­šie nedos­tatky slo­ven­ských škôl?

Toto je ťažká otázka, pre­tože sa nedá zod­po­ve­dať v par vetách. Naprí­klad, Blu­e­wolf si vybe­ral medzi Slo­ven­skom a Čes­kom len kvôli tomu, lebo tu máme úžas­ných tech­nicky vzde­la­ných mla­dých ľudí. Taký talent ako vieme nájsť tu, sa nám bohu­žiaľ nedarí nájsť v UK alebo vo Fran­cúz­sku. Na dru­hej strane sa naše školy zame­ria­vajú len na jeden odbor a nedá­vajú štu­den­tom vše­obecný roz­hľad a mož­nosť výberu pred­me­tov. Tak­tiež pre nás ako národ nie je pri­ro­dzené veno­vať sa nie­čomu “dob­ro­voľne”. V Ame­rike štu­denti popri skole a práci pomá­hajú rôz­nym nezis­ko­vým orga­ni­zá­ciám, čo im posky­tuje nie­len mimo pra­covné skú­se­nosti, ale hlavne ich učí ľud­skosti. Každá škola, ale aj firma sa pozéra na to, koľko dob­ro­voľ­níc­kych akti­vít člo­vek robí a na akej pozí­cii. Tým pádom, keď nastú­pia do práce majú oveľa viac skú­se­ností ako naši štu­denti. A toto je len pár prí­kla­dov…

Školu si ukon­čila v roku 2013, ako pokra­čo­val tvoj život ďalej?

Prišlo ďal­šie sťa­ho­va­nie. Asi už 7dme v poradí. Chcela som byť bliž­šie k rodine a tak som si vybrala Lon­dýn, kde som začala pra­co­vať na plný úvä­zok v Blu­e­wolfe. Naozaj sa mi v Lon­dýne nepá­čilo, ale vydr­žala som to tam skoro 2 roky. Hovorí sa, že keď bývaš v NYC a zami­lu­ješ si ho, tak sa ti v Lon­dýne už páčiť nebude. A naozaj to tak bolo. V decem­bri 2014 som sa roz­hodla, že v Lon­dýne kon­čím. Uva­žo­vala som, že zba­lím kufre a pôj­dem ces­to­vať po Juho­vý­chod­nej Ázii, a až potom si náj­dem prácu nie­kde v Prahe. Nako­niec to ale vyšlo tak, že Blu­e­wolf potre­bo­val nie­koho, kto tu roz­behne pobočku v tomto regi­óne a tak som tu!

Už počas školy si roz­behla svoju kari­éru v spo­loč­nosti Blu­e­wolf, môžeš nám tro­cha pri­blí­žiť čomu sa venu­jete a aké boli tvoje úlohy?

Blu­e­wolf ako som už spo­mí­nala je IT kon­zul­tačná firma, ktorá sa venuje hlavne imple­men­tá­cií Salesforce.com plat­formy a s tým spo­je­nými pro­duktmi (mar­ke­ting auto­ma­tion, ana­ly­ti­cal cloud, integ­ra­ti­ons). Keď som si poslala CVčko do tejto firmy tak som ani neve­dela, čo je to Cloud a CRMko. Jedine čo ma zau­jí­malo, že je to v NYC. V rodine sa ma pýtali, čí som si istá výbe­rom, hlavne kvôli tomu, že som si do vtedy neve­dela ani odví­riť počí­tač. Mne sa ale páčilo to, že táto firma dáva šancu mla­dým ľuďom a videla som, že majú super kolek­tív. Začala som ako Busi­ness Ana­lyst, kde som sa hlavne veno­vala kon­fi­gu­rá­cií sys­tému. Na ďal­šiu stáž som išla tiež do Blu­e­wolfu ale v Lon­dýne, kde som mala tu istú pozí­ciu, ale v inom tíme. Pra­co­vala som na glo­bál­nych pro­jek­toch a veľa som ces­to­vala.

Keď som tam nastú­pila na plný úvä­zok, tak som už bola kon­zul­tantka a veno­vala som sa viac stra­te­gic­kým rie­še­niam pre kli­en­tov. Neskôr som bola pro­jek­tová mana­žérka. Za tie roky som si uve­do­mila, že tech­nická práca je fajn, ale viac ma bavilo pra­co­vať s ľuďmi a to aj teraz robím. Teraz som v Prahe na pozí­cií gro­wth mana­ger, čo vlastne zna­mená, že robím všetko od rec­ru­tingu, pre­daja, imple­men­tá­cií až po hľa­da­nie kan­ce­lá­rií a skla­da­nie nábytku. :)

Spo­mí­nala si, že momen­tálne beháš po Slo­ven­sku, čomu sa teda venu­ješ? Aké akti­vity vyvíja Blu­e­wolf na Slo­ven­sku?

Sna­žíme sa zís­kať brand awa­re­ness pre Blu­e­wolf, ale aj pre Salesforce.com nie­len v Čechách, ale aj na Slo­ven­sku. Zatiaľ je veľa ľudí skep­tic­kých voči cloudu a tak sa sna­žíme robiť rôzne stret­nu­tia, kde im hovo­ríme o tom, ako to cloud fun­guje a že keď banky v Ame­rike sú v cloude, tak môžu byť aj tie naše a nik im dáta neuk­radne. :) Tak­tiež mám väč­šinu rodiny a kama­rá­tov na Slo­ven­sku a konečne sa s nimi môžem vidieť čas­tej­šie než len na Via­noce.

Viem, že svoje akti­vity roz­ví­jaš aj v Aj ty v IT. Môžeš nám pred­sta­viť o čo ide?

Aj Ty v IT je nezis­ková orga­ni­zá­cia, ktorá sa snaží upo­ve­do­miť baby o IT a rôz­nych mož­nos­tiach, ktoré môžu mať v tomto sek­tore. Keď cho­díme po ško­lách, tak sa sna­žíme hovo­riť o tom, že IT nie je len o kódení, a sedení za počí­ta­čom, ale že je tam veľa iných odbo­rov a zamest­naní, kde sa môžu uplat­niť. A ak sú tam baby čo chcú kódiť, sna­žíme sa ich v tom pod­po­riť. Na Slo­ven­sku ide veľa báb štu­do­vať sociálne vedy a potom sa neve­dia zamest­nať. Rodi­čia ich veľa krát ani nepod­po­ria ak si vyberú tech­nické štú­dium alebo prácu, lebo si nemys­lia že je to žen­ská práca. A je to práve naopak. Ženy v tomto odbore treba, lebo majú vlast­nosti, ktoré chlapi zase nemajú. Tak­tiež celo­sve­tovo je málo itč­ká­rov a preto firmy pla­tia vysoké sumy za to, aby pre nich títo ľudia robili. Takže nie­len, že môžu mať super prácu, ale navyše aj s veľmi dob­rým ohod­no­te­ním. A to veľa ľudí na Slo­ven­sku nevie.

Takže je to čisto zame­rané iba na ženy v IT, žiadny chlapi? :) Akú úlohu zohrá­vaš v tomto pro­jekte ty?

Je to určené hlavne pre ženy ale nie výlučne len pre ne. Minulý týž­deň sme šli na tour de východ po gym­ná­ziách vo Vra­nove nad Top­ľou, Micha­lov­ciach, Tre­bi­šove a Koši­ciach a mali sme aj kopec cha­la­nov, ktorí sa pri­po­jili na naše pred­nášky. Cha­la­nov IT baví a viac sa tomu od det­stva venujú, na roz­diel od báb. My sa im iba sna­žíme uká­zať, že exis­tuje aj iná cesta, ktorú si môžu vybrať.

Ja osobne som člen­kou správ­nej rady. Pomá­ham Peti Kotu­lia­ko­vej s nápadmi a sna­žíme sa vymys­lieť, ako mat väčší vplyv ako orga­ni­zá­cia aj mimo Bra­ti­slavy. Teraz sme šli pred­ná­šať na školy, orga­ni­zu­jeme Girl’s Day, hľa­dáme spon­zo­rov… takže z kaž­dého rožku trosku.

Spo­lu­pra­cu­jete v tomto pro­jekte aj s úspeš­nými slo­ven­skými IT spo­loč­nos­ťami alebo star­tupmi?

Na Girl’s Day, ktorý sa koná každý rok štvrtý štvr­tok vo štvr­tom mesiaci máme veľa firiem, ktoré sa pri­dá­vajú a otvo­ria dvere pre baby, aby si pozreli ako isté firmy pra­cujú. Sú to naprí­klad: Google, Accen­ture, John­son & John­son. Roz­mýš­ľame, že budúci rok uro­bíme aj Star­tup Girl’s Day, aby sa baby prišli pozrieť aj ako fun­gujú star­tupy a mali moti­vá­ciu zalo­žiť si, alebo pra­co­vať pre star­tup. Máme tak­tiež veľa par­tne­rov, s kto­rými spo­lu­pra­cu­jeme, zo star­tu­po­veho sveta je to naprí­klad Laun­cher. Je ale ťažké nájsť dlho­do­bých spon­zo­rov, lebo nemáme pre nich vyso­koš­ko­láčky, ktoré si rovno vedia stiah­nuť do ich firmy, ale stre­doš­ko­láčky, ktoré sa len roz­ho­dujú čo ďalej. Pod­ni­káme zmeny, aby to tak už nebolo. Hlavne chceme, aby baby (vyso­koš­ko­láčky) vlast­nili Aj Ty v IT a my im budeme len pomá­hať. Uvi­díme či sa nám to podarí!

O práci už toho bolo dosť, poďme teraz tro­chu k tebe. :) Aké je to mať za otca pre­zi­denta SR? Mys­líš, že sa pohľad ľudí na teba nejako zme­nil alebo stále ťa berú tak ako pred­tým?

Tato pre­zi­dent, brat par­tner v Crede. Čo Vám poviem, nie je to ľahké v tej mojej rodine. :) Od vtedy čo tato šiel do paláca sa nám všet­kým život dosť zme­nil. Strata súkro­mia je pre mňa dosť veľ­kým prob­lé­mom a tak­tiež to, že ľudia sa na mňa poze­rajú skôr ako na dcéru než na člo­veka. Ale tak­tiež to otvára mnoho dverí a spoz­ná­vam veľmi inte­li­gent­ných a pokor­ných ľudí. Som na neho hlavne hrdá. Repre­zen­tuje Slo­ven­sko bra­vúrne a naďa­lej ho budem pod­po­ro­vať a držať mu palce.

Viem, že podobne ako tvoj brat Andrej, aj ty pôso­bíš momen­tálne v Prahe. Ako sa ti tam páči a prečo si sa roz­hodla opus­tiť Lon­dýn, kde si pred­tým pra­co­vala? Neplá­nu­ješ v budúc­nosti aj návrat na Slo­ven­sko?

Ako som spo­mí­nala, v Lon­dýne sa mi nepá­čilo. Ich kul­túra mi nebola blízka. Mala som tam brat­ran­cov, ale tí sa už tiež vrá­tili na Slo­ven­sko, takže mi tam aj chý­bala rodina. Zatiaľ som v Prahe veľmi spo­kojná. Mám tu rodinu, kama­rá­tov a hlavne je to blízko na Slo­ven­sko. Môžem si hoci­kedy sko­čiť na obed s tatom, kávičku s mami­nou a potom nas­päť do Prahy na drink s bra­tom. Tento luxus som za posled­ných 8 rokov nemala. Kedysi som roz­mýš­ľala aj nad Slo­ven­skom, ale nemám tam žiaľ zatiaľ súkro­mie. Ale jed­ného dňa, kto vie. :)

A úplne na záver, čo by si odká­zala našim čita­te­ľom?

Tvrdo pra­cujte a zostaňte pokorní. Tvrda práca sa vyplatí a i keď možno neuvi­díte výsledky hneď, ale ony sa určite dosta­via. A keď sa dosta­via, berte ich s poko­rou. Nič nie je večné a nik nemá rád namys­le­ných ľudí. :) Držím Vám všet­kým palce!

Pridať komentár (0)