Nebuď sám, nájdi si par­ťáka na Gett­pale!

Ráchel Matušková / 15. októbra 2015 / Tools a produktivita

Si nový v meste? Nikoho nepoz­náš? Nemáš čo robiť? Chceš ísť na pre­chádzku, ale tvo­jim kama­rá­tom sa nechce? Choď na Face­book, nájdi Gett­pal a par­ťáci sa ti pohrnú.

Za nápa­dom vytvo­riť komu­nitu, sku­pinu ľudí, kde si každý nájde spo­loč­níka na čokoľ­vek stojí Robert Uhrin. Pravú pod­statu Gett­pal som pocho­pila až po roz­ho­vore s Robom, ktorý o pro­jekte roz­práva úžasne zanie­te­nie. Robo vo svete star­tu­pov, nie je žiadny začia­toč­ník, má za sebou už nie­koľko skú­se­ností s vlast­nými pro­jek­tami. Ešte počas štú­dia na vyso­kej škole zre­a­li­zo­val pro­jekt verej­ného par­ko­va­cieho domu vo Zvo­lene, ktorý úspešne fun­guje aj dnes. Následná skú­se­nosť so star­tu­pom síce nako­niec neskon­čila úspe­chom, ale z chýb sa pou­čil a čerpá z nich aj pri práci na Gett­pal. Robo aktu­álne pra­cuje v Laun­cheri, kde sa venuje busi­ness deve­lo­pe­mentu a dro­nom.

Gett­pal za 4 mesiace fun­go­va­nia zís­kal viac ako 4000 čle­nov a teší sa z nie­koľ­kých nových pria­teľs­tiev, ktoré spo­jil. Robo síce Gett­pal zalo­žil sám, no po pár týžd­ňoch sa k nemu dob­ro­voľne pri­dalo nie­koľko ľudí a dnes je okolo neho tím 20 ľudí, ktorí popri svo­jej práci a povin­nos­tiach bež­ného dňa pra­cujú na tom aby bol Gett­pal stále lepší pre čle­nov. Robo je na to túto sku­pinku prá­vom hrdý a neza­budne ich zásluhy spo­me­núť pri kaž­dej prí­le­ži­tosti. Cie­ľom Gett­palu je vrá­tiť ľudí do reál­neho života, aby kama­rát­stva neexis­to­vali len na sociál­nych sie­ťach, ale aby sa ľudia navzá­jom spoz­ná­vali.

Viac o Gett­pal sa dozvieš v roz­ho­vore s Rober­tom Uhri­nom.

Ako vzni­kol Gett­pal?

Ofi­ciálne Gett­pal vzni­kol 6.6. 2015, teda asi 4 mesiace dozadu. Ja som sa s touto myš­lien­kou pohrá­val už dlh­šie, dokonca som ju mal aj spra­co­vanú pro­jek­tovo. Keď som robil jeden poho­vor do Tele­komu, tak som mal pred­sta­viť vlastný pro­jekt, a vtedy som pre­zen­to­val pod­statu Gett­pal. To bol sep­tem­ber a v jednu júnovú sobotu som bol v Bra­ti­slave a chcel som si zahrať fut­bal, no neve­del kde sa to dá, kto by išiel. Tak som si spo­me­nul na ten pro­jekt, ktorý som pre­zen­to­val a hneď som ho vyskú­šal pro­stred­níc­tvom Pokecu. Vyspo­ve­dal som pri­bližne 50 ľudí, zis­til som, že sa im myš­lienka páči, radi by ju aj vyskú­šali. Pove­dal som si, že aj keby som hneď mal fun­gu­júcu apli­ká­ciu, tak bez kri­tic­kej masy ľudí by to nefun­go­valo.

Tak som sa roz­ho­dol pre zalo­že­nie face­bo­oko­vej sku­piny, čo som uro­bil hneď nasle­du­júcu nedeľu a začal som tam pozý­vať ľudí. Sku­pina sa začala pomaly roz­ví­jať a naras­tať, v prie­behu mesiaca tam bolo asi 1000 ľudí a pri­bližne pri 500 čle­noch to v sku­pine začalo pomaly žiť, začali sa pri­dá­vať posty. Hneď od začiatku som dával pozor na úro­veň postov, sle­do­val som ich kva­litu a obsah. Po mesiaci som išiel na prvé stret­nu­tie, ktoré uspo­ria­dali iní gett­pa­láci, kde sa stretlo 10 úplne cudzích ľudí, nikto sa tam nepoz­nal. Toto stret­nu­tie bolo úplne skvelé, prí­jemné!

Gett­pal zatiaľ fun­guje ako sku­pina na Face­bo­oku. Aký je roz­diel v tom, keď sa pri­hlá­sim do Gett­pal a keď sa pri­dám do inej sku­piny na Face­bo­oku, ktorá tiež orga­ni­zuje akcie alebo spo­ločné akti­vity?

Samoz­rejme sú rôzne sku­piny na Face­bo­oku, ale väč­ši­nou sú úzko, špe­ci­ficky zame­rané na jednu akti­vitu. V Gett­pal sa rie­šia akti­vity rôz­neho druhu cez šport až po kul­túru a párty. Náj­deš tam koho­koľ­vek na čokoľ­vek, tu a teraz keď to potre­bu­ješ. Záro­veň Gett­pal má pri­danú hod­notu v tom, že povo­ľu­jeme len 2 typy postov, a to také, že nie­koho volám na spo­ločnú akti­vitu alebo fotky zo spo­loč­ných gett­pa­lác­kych akcií. Neob­ja­vujú sa u nás žiadne han­livé posty ani spamy s rekla­mou, čo si v iných sku­pi­nách nestrá­žia, lebo nemajú takú víziu ako Gett­pal.

Z Tvojho roz­prá­va­nia mám pocit, že Gett­pal je skôr komu­nita ako len oby­čajná sku­pina na FB.

Z otvo­re­nej plat­formy sa postupne vytvára komu­nita. Postupne sa vytvá­rajú rôzne sku­pinky, kama­rát­stva, kde sú ľudia v kon­takte aj mimo Gett­pal. Alebo ak nosia na ruke nára­mok Gett­pal, a stretnú sa náhodne nie­kde, tak vedia, že sa môžu tomu dru­hému pri­ho­vo­riť, lebo majú niečo spo­ločné. Gett­pal nie je zoznamka. Ale pekné a prí­jemné na tom je, že keď sa vytvorí nejaké akcia, tak ľudia prídu pri­márne vyko­ná­vať tie dohod­nuté čin­nosti, naprí­klad hra­nie bed­min­tonu vo štvo­r­ici. Tak sú uvoľ­není, lebo nejde o nejaké rande na slepo. A potom sa ľudia spoz­ná­vajú, tak ako sú pri­ro­dzene, a nie ner­vózni ako na prvom rande.

Čle­no­via si postupne vytvá­rajú aj vlastné men­šie sku­pinky medzi sebou, ska­ma­rá­tia sa, ale aj napriek tomu sa stále do Gett­pal vra­cajú. Lebo chcú spoz­ná­vať nových ľudí a ich kama­rá­tom sa tiež nechce robiť vždy to isté čo im. A keď sa pozrú do sku­piny, tak vedia, že tam vždy nie­koho nájdu a nájdu tam len to čo pre čo sa pri­hlá­sili.

Ako pre­bieha pri­jí­ma­nie nových čle­nov do sku­piny?

Keď sa nie­kto nový pri­hlási, tak si ako prvé pozrieme jeho pro­fil na Face­bo­oku, či má reálnu fotku, aké akti­vity má na stene. Ak má nasta­vené súkro­mie, tak ho admin kon­tak­tuje a zis­ťuje prečo sa chce ku Gett­pal pri­dať, ako sa o sku­pine dozve­del. Samoz­rejme, že toto ove­ro­va­nie nie je sto­per­centné, ale sna­žíme sa aspoň týmto spô­so­bom udr­žia­vať správne zlo­že­nie čle­nov. Po pri­jatí, nového člena upo­zor­níme na pod­mienky, ktoré je treba v sku­pine dodr­žia­vať.

My, ako Gett­pal nevieme garan­to­vať úplnú bez­peč­nosť, čo sa týka čle­nov, ale dbáme na prís­pevky a komenty. Gett­pal nie je o tom, že si nie­kto nájde obeť na obťa­žo­va­nie, ak sa takéto niečo vyskytne, tak ho vylú­čime zo sku­piny a viac sa k nám nedos­tane.

Orga­ni­zu­jeme gri­lo­vačky, Hal­lo­ween party, Miku­láš­sku párty, prvý Gett­pal ples. Na takýchto spo­loč­ných akciách chceme pri­ví­tať nových čle­nov, uká­zať im, že sa nemu­sia báť prísť medzi nezná­mych ľudí. Ľudia nie­kedy aj mesiac len pasívne sle­dujú stenu a preto sa ich sna­žíme pri­tiah­nuť a zau­jať spo­loč­nými akci­ami, kde zis­tia, že sa vôbec nemu­sia obá­vať prísť medzi nezná­mych ľudí. Uvi­dia, že to je v pohode.

Vek je pri­bližne od 20 do 40 rokov, pri­čom asi 60% je žien a 40 mužov. Spolu máme okolo 4000 čle­nov.

Takže, zakla­da­te­ľom Gett­pal si ty sám. Koľko ľudí máš aktu­álne v tíme?

Momen­tálne so mnou spo­lu­pra­cuje 20 ľudí. Postupne som na Gett­pal akciách stre­tá­val ľudí, ktorí sa Gett­pa­lom cítili veľmi inšpi­ro­vaní a nad­šení, chceli sa zapo­jiť viac a neja­kým spô­so­bom pris­pie­vať. Máme medzi sebou roz­de­lené úlohy. Ja som stále supe­rad­min a mám jed­ného admina, s kto­rým doze­ráme na sku­pinu.

Nie­ktorí mi pomá­hajú doze­rať na kva­litu postov na stene a tiež na komen­táre, keďže ja to nestí­ham všetko osobne čítať. Ak sa nie­ktorá kon­ver­zá­cia začne ube­rať nevhod­ným sme­rom, tak sa ju sna­žia upra­viť, naviesť správne. Upo­zor­nia ma na nevhod­ných komen­tu­jú­cich, naprí­klad ak sa začnú urá­žať, a ja hneď kon­tak­tu­jem tohto člo­veka a upo­zor­ním ho na pra­vidlá Gett­pal.

V posled­nom čase začí­name rie­šiť aj busi­ness model, tak som sfor­mo­val busi­ness tím, ktorý sa bude veno­vať týmto veciam. Títo ľudia, sú tiež amba­sá­dori Gett­pal, čo si ja pred­sta­vu­jem ako strom, ktorý musí mať pevné korene. A tými koreňmi sú práve títo moji ľudia. Cho­dia na akcie, ktoré orga­ni­zujú gett­pa­láci, zis­ťujú názory. Robíme šta­tis­tiky, naprí­klad pozo­ru­jeme kto aké posty laj­kuje a potom ich pozý­vame na kon­krétne akcie, ktoré by ich mohli zau­jí­mať.

Ako by si teda chcel rie­šiť busi­ness model?

Plá­nu­jeme appku, kde bude účet fre­e­mium, ale niečo bude aj pre­mium. Do vtedy, kým bude appka reálna, tes­tu­jeme rôzne hypo­tézy, kde by sme mohli zaro­biť. Momen­tálne sa nám mone­ti­zá­cia uka­zuje na tom, že doká­žeme našim čle­nom vyba­viť výhody v pod­ni­koch. Pod­nik bude mať pri­danú hod­notu v tom, že im pri­ne­sieme zákaz­ní­kov. Máme zatiaľ jednu reštau­rá­ciu, ktorá je tzv. Gett­pal posi­tive, máme v nej výhodu pre našich čle­nov a reštau­rá­cia za to, že je uve­rej­nená u nás, niečo platí.

V akých mes­tách je Gett­pal?

Máme všetky kraj­ské mestá na Slo­ven­sku a v Čechách, ale hlavný focus je na Bra­ti­slavu, kde máme 2500 čle­nov. V Bra­ti­slave je prob­lém, ktorý rie­šime naj­vý­raz­nejší, je tu veľa pri­sťa­ho­va­ných ľudí, ktorí veľa pra­cujú a nemajú tu veľa zná­mych. V Prahe máme zatiaľ 380 čle­nov a mala by byť dru­hým mes­tom na ktoré sa silno zame­riame. Ale nech­ceme sa zatiaľ defo­cu­so­vať, chceme všetky hypo­tézy ove­riť v Bra­ti­slave. Pre každé mesto máme vytvo­renú samos­tatnú sku­pinu.

Ako vidíš budúc­nosť Gett­pal?

Pri­pra­vu­jeme apli­ká­ciu pre Android a iOS, mali by byť v janu­ári. Pri­hlá­sime sa na Star­tu­pA­wards, len tak vyskú­šame, čo to dá. Podali sme pri­hlášku do YCom­bi­na­tor, do mesiaca by sme mali vedieť či z toho niečo bude. A ideme do veľ­kých miest, neskôr skú­sim aj európ­ske mestá.

Víziou je, že o 10 rokov bude Gett­pal všade kde môže pri­niesť ľudom šťas­tie.

Robo, máš za sebou rôzne skú­se­nosti so star­tupmi, čo je podľa Teba naj­dô­le­ži­tej­šie a budeš si na to aj Ty dávať pozor pri Gett­pal?

Naj­dô­le­ži­tej­šie je ove­ro­va­nie hypo­téz, zis­ťo­vať názory ľudí, tes­to­vať neus­tále. Nespo­lie­hať sa len na vlastné názory. Udr­žia­vať kva­litu myš­lienky. Nájsť správny busi­ness model.

Veľa ľudí ide robiť busi­ness preto, že chcú zaro­biť alebo preto, že je to to módne mať star­tup. Treba sa však sústre­diť na hod­notu, ktorú chcú zákaz­níci a ktorú im viem pri­niesť, chcieť tro­chu zlep­šiť svet. A robiť to správ­nym spô­so­bom, nie s veľ­kými očami, ale od člo­veka k člo­veku. Hod­nota je veľmi dôle­žitá, treba si ju strá­žiť od začiatku a postupne ju budo­vať, hoci to možno bude trvať dlh­šie.

Netreba sa báť roz­prá­vať o svo­jom nápade, práve naopak treba sa roz­prá­vať s kaž­dým a počú­vať názory a treba sa z nich pou­čiť, ale netreba sa dať odra­diť. Nápad nikto neurobí lep­šie ako ten komu napa­dol. Tí druhí sú vždy o krok pozadu. Nesmú mať klapky a uzat­vá­rať sa. Toto platí pre 99%, možno 1% keď mám úžasnú tech­no­ló­giu, tak ju treba paten­to­vať a až potom vyjsť na verej­nosť.

Ďaku­jem za roz­ho­vor!

Poznáte tie roz­ho­vory, keď Vám vypo­čuté vety rezo­nujú v mysli ešte nie­koľko hodín? Tak takýto je roz­ho­vor s Robom. Hovorí, že Gett­pal robí od srdca a ja mu to verím na 100%. Gett­pal je odra­zom dneš­nej doby, keď máte na sociál­nej sieti stovky pria­te­ľov, ale po práci sa nenájde ani jeden, ktorý by sa s vami išiel naprí­klad prejsť do lesa. Pri­da­nou hod­no­tou Gett­pal, je, že zakla­da­teľ to myslí sku­točne vážne a udr­žia­va­niu a zlep­šo­va­niu nasto­le­ného štan­dardu venuje vše­tok voľný čas, len aby pro­jekt po čase nestra­til význam. Robo a jeho kole­go­via prácu na Gett­pal berú osobne a chcú, aby sa čle­no­via v sku­pine cítili bez­pečne a našli tam vždy len to kvôli čomu sa pri­hlá­sili. Sta­rost­li­vosť o čle­nov sa pre­ja­vuje aj v orga­ni­zo­vaní väč­ších, spo­loč­ných akcií, aby sa aj noví čle­no­via nebáli zapo­jiť. Ja sa už teraz teším na novú apli­ká­ciu, vďaka kto­rej Gett­pal získa svoj vlastný vizuál a bude plná per­fekt­ných fun­kcií, ktoré Gett­pal posunú na ešte lep­šiu úro­veň.

Pridať komentár (0)