Neda­rí sa vám u inves­to­rov? Dôvo­dom môžu byť aj tie­to chy­by

Ľubomír Tereš / 9. februára 2015 / Lifehacking

Ak začí­na­te pod­ni­kať ale­bo zakla­dá­te star­tup, urči­te vás napad­ne myš­lien­ka, či je prá­ve teraz vhod­ná doba na taký­to krok. Pod­ľa úda­jov by vám malo všet­ko hrať do karát. Kapi­tál dostup­ný pre star­tu­py sa celo­sve­to­vo zvý­šil viac ako 3-násob­ne. Neus­tá­le sa stre­tá­va­me s nový­mi spô­sob­mi finan­co­va­nia a počet poten­ci­onál­nych inves­to­rov, kto­rí by mali záu­jem inves­to­vať do váš­ho pod­ni­ka­nia, tak­tiež neubú­da.

Napriek tým­to okol­nos­tiam je stá­le veľ­ké množ­stvo star­tu­pov neús­peš­ných pri zís­ka­va­ní finan­cií, kto­ré by im pomoh­li nakop­núť ich pod­ni­ka­nie. Ak ste aj vy prá­ve v tej­to pozí­cii, prav­de­po­dob­ne nero­zu­mie­te ako je to mož­né, keď trhy vyka­zu­jú pozi­tív­ne výsled­ky, ale vám sa stá­le neda­rí “rais­núť“ žiad­ne penia­ze. Prob­lé­mom môže byť, že robí­te aj vy jed­nu z tých­to chýb, kto­rých sa dopúš­ťa­jú začí­na­jú­ce fir­my pri zís­ka­va­ní VC kapi­tá­lu.

Zame­ria­va­te sa na nespráv­ny VC fond

Exis­tu­je nie­koľ­ko dôvo­dov pre kto­ré môže VC fond odstú­piť od svo­jej inves­tí­cie a prek­va­pi­vo to nemu­sí závi­sieť prá­ve od per­spek­tí­vy váš­ho star­tu­pu ale­bo tímu. Dôvo­dom môže byť, že kon­krét­ny fond má už dosta­tok inves­tí­cii v danom odvet­ví ale­bo inves­to­val už do vašej kon­ku­ren­cie. Nie­kto­ré fon­dy, naprí­klad Ava­lon Ven­tu­res sa zame­ria­va­jú výsost­ne na inves­tí­cie do tech­no­lo­gic­kých firiem, tak­že star­tup z iné­ho odvet­via by len ťaž­ko pod­po­ri­li. Z toh­to vyplý­va, že pred­tým ako začne­te si skús­te spra­viť malý pries­kum do akých odvet­ví inves­tu­je váš VC fond a či už náho­dou nein­ves­to­val do star­tu­pu s podob­ným zame­ra­ním a maj­te na pamä­ti, že ak vám inves­tor povie nie, nemu­sí byť chy­ba prá­ve vo vašom nápa­de ale­bo tíme.

Nedo­ká­že­te odpo­ve­dať “áno“ na všet­ky tie­to 3 otáz­ky.

Keď bude­te poža­do­vať inves­tí­ciu, je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že Vám inves­tor polo­ží tie­to 3 jed­no­du­ché ale z jeho pohľa­du veľ­mi dôle­ži­té otáz­ky:

Bude to fun­go­vať? Zaro­bím? Opla­tí sa mi to?

Ak teda nie ste si na 100 per­cent istí, že môže­te odpo­ve­dať 3-krát “áno“, je dosť prav­de­po­dob­né, že vás inves­tor finanč­ne nepod­po­rí.

Nebu­du­je­te pro­dukt

Veľ­ké množ­stvo začí­na­jú­cich firiem si mys­lí, že ak úspeš­ne vylep­šia už exis­tu­jú­ci pro­dukt, veľ­ké spo­loč­nos­ti si ich vez­mú pod svo­je “kríd­la“ a odkú­pia ich. Tak­to to samoz­rej­me môže fun­go­vať a dá sa na tom aj sluš­ne zaro­biť, ale také­to pro­jek­ty sú čas­to nezau­jí­ma­vé pre ven­tu­re inves­to­rov. Keď­že tí pre­fe­ru­jú väč­šie akvi­zí­cie, inves­tu­jú skôr do star­tu­pov s nový­mi a revo­luč­ný­mi nápad­mi.

Ak chce­te teda “rais­núť“ penia­ze cez Ven­tu­re Capi­tal, pri­prav­te sa na to, že vás to bude stáť kopu času a ener­gie. Pred­tým ako to ale spra­ví­te, uis­ti­te sa, či ste si vybra­li toho správ­ne­ho inves­to­ra a snaž­te sa pocho­piť jeho stra­té­giu inves­to­va­nia. Výsle­dok potom urči­te môže stáť za to.

Zdroj: mas­hab­le

Pridať komentár (0)