Nedarí sa vám u inves­to­rov? Dôvo­dom môžu byť aj tieto chyby

Ľubomír Tereš / 9. februára 2015 / Tools a produktivita

Ak začí­nate pod­ni­kať alebo zakla­dáte star­tup, určite vás napadne myš­lienka, či je práve teraz vhodná doba na takýto krok. Podľa úda­jov by vám malo všetko hrať do karát. Kapi­tál dostupný pre star­tupy sa celo­sve­tovo zvý­šil viac ako 3-násobne. Neus­tále sa stre­tá­vame s novými spô­sobmi finan­co­va­nia a počet poten­ci­onál­nych inves­to­rov, ktorí by mali záu­jem inves­to­vať do vášho pod­ni­ka­nia, tak­tiež neubúda.

Napriek týmto okol­nos­tiam je stále veľké množ­stvo star­tu­pov neús­peš­ných pri zís­ka­vaní finan­cií, ktoré by im pomohli nakop­núť ich pod­ni­ka­nie. Ak ste aj vy práve v tejto pozí­cii, prav­de­po­dobne nero­zu­miete ako je to možné, keď trhy vyka­zujú pozi­tívne výsledky, ale vám sa stále nedarí “rais­núť“ žiadne peniaze. Prob­lé­mom môže byť, že robíte aj vy jednu z týchto chýb, kto­rých sa dopúš­ťajú začí­na­júce firmy pri zís­ka­vaní VC kapi­tálu.

Zame­ria­vate sa na nesprávny VC fond

Exis­tuje nie­koľko dôvo­dov pre ktoré môže VC fond odstú­piť od svo­jej inves­tí­cie a prek­va­pivo to nemusí závi­sieť práve od per­spek­tívy vášho star­tupu alebo tímu. Dôvo­dom môže byť, že kon­krétny fond má už dosta­tok inves­tí­cii v danom odvetví alebo inves­to­val už do vašej kon­ku­ren­cie. Nie­ktoré fondy, naprí­klad Ava­lon Ven­tu­res sa zame­ria­vajú výsostne na inves­tí­cie do tech­no­lo­gic­kých firiem, takže star­tup z iného odvet­via by len ťažko pod­po­rili. Z tohto vyplýva, že pred­tým ako začnete si skúste spra­viť malý pries­kum do akých odvetví inves­tuje váš VC fond a či už náho­dou nein­ves­to­val do star­tupu s podob­ným zame­ra­ním a majte na pamäti, že ak vám inves­tor povie nie, nemusí byť chyba práve vo vašom nápade alebo tíme.

Nedo­ká­žete odpo­ve­dať “áno“ na všetky tieto 3 otázky.

Keď budete poža­do­vať inves­tí­ciu, je veľmi prav­de­po­dobné, že Vám inves­tor položí tieto 3 jed­no­du­ché ale z jeho pohľadu veľmi dôle­žité otázky:

Bude to fun­go­vať? Zaro­bím? Oplatí sa mi to?

Ak teda nie ste si na 100 per­cent istí, že môžete odpo­ve­dať 3-krát “áno“, je dosť prav­de­po­dobné, že vás inves­tor finančne nepod­porí.

Nebu­du­jete pro­dukt

Veľké množ­stvo začí­na­jú­cich firiem si myslí, že ak úspešne vylep­šia už exis­tu­júci pro­dukt, veľké spo­loč­nosti si ich vezmú pod svoje “krídla“ a odkú­pia ich. Takto to samoz­rejme môže fun­go­vať a dá sa na tom aj slušne zaro­biť, ale takéto pro­jekty sú často nezau­jí­mavé pre ven­ture inves­to­rov. Keďže tí pre­fe­rujú väč­šie akvi­zí­cie, inves­tujú skôr do star­tu­pov s novými a revo­luč­nými nápadmi.

Ak chcete teda “rais­núť“ peniaze cez Ven­ture Capi­tal, pri­pravte sa na to, že vás to bude stáť kopu času a ener­gie. Pred­tým ako to ale spra­víte, uis­tite sa, či ste si vybrali toho správ­neho inves­tora a snažte sa pocho­piť jeho stra­té­giu inves­to­va­nia. Výsle­dok potom určite môže stáť za to.

Zdroj: mas­hable

Pridať komentár (0)