Nedeľ­né okien­ko: Pre­čo by bolo dob­ré, aby pár pod­ni­kov na Slo­ven­sku skra­cho­va­lo?

Linda Cebrová / 14. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: pexels.com

Suse­dov tráv­nik je zelen­ší ako ten náš. Aj s tou­to vetou sa dá cel­kom pre­se vysti­hnúť vní­ma­nie slu­žieb Slo­vák­mi na Slo­ven­sku.

Nadá­va­nie na úro­veň slu­žieb je národ­nou zábav­kou. Kaž­dý sme to už aspoň raz poču­li, že v Rakús­ko je všet­ko o inom a aj vzduch je lep­ší.

Na dru­hej stra­ne tí, kto­rí už čo-to pre­ces­to­va­li po Slo­ven­sku, ale aj po sve­te, môžu potvr­diť, že úro­veň reštau­rá­cií, hote­lov či barov u nás ani zďa­le­ka nestag­nu­je. Dajú sa tu nájsť naozaj dob­ré kús­ky, kto­rých dizajn, či vyba­ve­nie by si pochva­ľo­val neje­den Rakú­šan.

foto:pexels.com

Potom to však prí­de, sedíš v krás­nej moder­nej reštau­rá­cii, no rúti sa na teba čaš­ník s výra­zom ter­mi­ná­to­ra, div, že ťa nepoš­le si ísť pre tú mine­rál­ku samé­ho do chlad­nič­ky. Vte­dy mám pocit, či sa mu náho­dou nemám aj ospra­vedl­niť, že som tu a chcem mu pris­pieť na jeho výpla­tu.

foto:pexels.com

To isté pla­tí aj o hote­loch. Voj­deš do 4-hviez­dič­ko­vé­ho hote­la v cen­tre Bra­ti­sla­vy, všet­ko vyze­rá skve­le, Swa­rov­ski lus­ter, per­so­nál v nob­les­nej rov­no­ša­te, až na to, že nik sa o teba nezau­jí­ma.

foto:pexels.com

Po 5 minú­tach, (kto­ré sa zda­jú ako pól hodi­na), kým sto­jíš pri recep­cii, je pani za pul­tí­kom ochot­ná ťa dokon­ca pozdra­viť. Síce bez úsme­vu, ale čo už asi má zlý deň.

Za neja­ký čas dosta­neš aj kar­tu od izby, no tá nako­niec nefun­gu­je, a tak si zno­va pri odu­tej pani na recep­cii. Pani sa poma­ly naštve, čo si to dovo­ľu­ješ, že chceš vyme­niť nefun­gu­jú­cu kar­tu od izby. A podá­va ti novú so slo­va­mi „Tu máte, táto Vám mož­no bude fun­go­vať.“

Aj tak­to idy­lic­ky vyze­ra­jú služ­by na Slo­ven­sku. No je to aj naša chy­ba.

Čo s tým ja uro­bím?

Či už chce­me ale­bo nie, je tu nie­čo ako spo­lo­čen­ská zod­po­ved­nosť kaž­dé­ho z nás. To ako sa my sprá­va­me tam von­ku, za dve­ra­mi náš­ho domu, vie do urči­tej mie­ry ovplyv­niť for­mo­va­nie pro­stre­dia, v kto­rom žije­me a spo­loč­nosť, kto­rej sme súčas­ťou. Slo­vá­ci však majú takú zau­jí­ma­vú vlast­nosť, že vždy vedia, koho je čo vina. To oni sú na vine, keby hen­tí nek­rad­li, ale my sami sme vo všet­kom nevin­ne.

foto:pexels.com

Nedám ti môj gas­tro­lís­tok

Áno aj peniaz­mi či gas­trá­čom môže­me uro­biť malý krô­čik k lep­ším služ­bám, sta­čí via­cej roz­mýš­ľať, komu ich dáva­me. Keď budeš naďa­lej cho­diť do baru , odkiaľ ťa rad­šej pošlú domov, ako by ti mali dať pohár čis­tej vody zadar­mo, tak také reštau­rá­cie budú ďalej vzni­kať, lebo si budú mys­lieť, že to robia dob­re.

foto:pexels.com

Ak aj dru­hý­krát pôj­deš do reštau­rá­cie, kde je odu­tá obslu­ha a ešte hor­šie jed­lo, nič ich neza­sta­ví v takej­to prá­ci pokra­čo­vať.

foto:pexels.com

Byť vybe­ra­vý jed­no­du­cho tam nabu­dú­ce nechoď a nechaj ich skra­cho­vať. Potom budú môcť vzni­kať a roz­ví­jať sa bary, hote­ly, reštau­rá­cie, kto­ré majú na sta­ros­ti ľudia, kto­rých prá­ca baví, robia ju poc­ti­vo a s úsme­vom, tak ako sa nám páči. Daj im recen­ziu na Four­squ­are, ohod­noť ich služ­by na Face­bo­oku a pomôž svo­jou troš­kou for­mo­vať na Slo­ven­sku lep­šie služ­by. V koneč­nom dôsled­ku, sta­čí veľ­mi málo.

Pridať komentár (0)