Nemáte jed­ného men­tora aj pre mňa?

Martin Kráľ / 3. septembra 2014 / Tools a produktivita

Nič ľah­šie ako si nájsť tips&tricks nie­kde na you­tube alebo googli. Od koho však dosta­nete cen­nej­šie rady a pre­zradí vám svoje tajom­stvá ako člo­vek, ktorý má osobné skú­se­nosti so situ­áciou, v kto­rej sa práve nachá­dzate? Tu sme rovno aj pri prob­léme. KDE DOKELU TAKÉHO ČLO­VEKA NÁJ­DEM?

Asi nemu­sím spo­mí­nať, aké je dôle­žité mať v biz­nise po boku toho správ­neho člo­veka. Či už to je spo­lu­za­kla­da­teľ, spo­loč­ník, biz­nis par­tner alebo v nepo­sled­nom rade MEN­TOR. Ako mal Luke Sky­wal­ker Yodu alebo Ninja koryt­načky Splin­tera, je men­tor presne oso­bou, ktorá vám bude vedieť pora­diť s vaším pod­ni­ka­ním, či už vo forme rady, osob­nej skú­se­nosti alebo kon­tak­tov. Veľa krát je men­tor práve tou oso­bou, ktorá vám ukáže ten správny smer vášho budú­ceho pod­ni­ka­nia tým, že vám dodá potrebné seba­ve­do­mie.

V posled­nom zamest­naní som mal skve­lých dvoch šéfov, ktorí mi pomohli vo veľa veciach a pri­tom boli z úplne iného oboru, v akom sa hýbem teraz. Dôveru, ktorú som od nich dostal, pre­bu­dila vo mne neuve­ri­teľnú ener­giu a seba­dô­veru. Rýchlo som pocho­pil, že biz­nis nie je len o vedo­mos­tiach a šikov­nosti. Mini­málne na ten istý scho­dík by som posa­dil aj vzťahy. Vzťahy s biz­nis par­tnermi, s oko­li­tým pro­stre­dím, so zamest­nan­cami… Pre mňa to bola neza­pla­ti­teľná skú­se­nosť využi­teľná aj v budúc­nosti. 

Ako nájsť toho správ­neho men­tora?:

Spo­mí­nal som, že bývalí šéf je vhod­nou oso­bou, ktorú by ste si mohli nájsť ako adek­vát­neho men­tora. Samoz­rejme, len ak máte s nim dobrý VZŤAH. Okrem mňa mal naprí­klad aj zakla­da­teľ Four­squ­aru Den­nis Cro­wley skve­lého men­tora v osobe svojho býva­lého šéfa Kenna Allarda. Keďže Ken už dobre poznal Den­nisa a aj jeho spô­sob roz­mýš­ľa­nia, pomo­hol mu roz­be­hnúť Four­squ­are tým, že mu dal neoce­ni­teľné rady a feed­back. Práve jeho osobné skú­se­nosti, či už dobré alebo zlé a mož­nosť komu­ni­ko­vať s nim o všet­kom pod­stat­nom, môže byť pre váš život úplný game­chan­ger. 

Dennis Crowley a Ken Allerd

Men­to­rom Marka Zuc­ker­berga bol Sean Par­ker (ak to môžem takto pove­dať). Okrem toho bol aj nie­čím oveľa viac. Pre Marka bol totiž ido­lom, ku kto­rému cítil rešpekt a úctu. Par­ker si uve­do­mil svoje chyby pri Plaxe (Par­ke­rov star­tup), a tu naučil Zuc­ker­berga, aké je dôle­žité správne “hos­po­dá­re­nie” so sharmi v spo­loč­nosti.

Mark a Sean

Marissa Mayer CEO Yahoo mala cel­kom zau­jí­ma­vých men­to­rov a to kon­krétne Larry Page, Ser­gey Brin, Eric Sch­midt — tro­j­ica, ktorú asi netreba pred­sta­vo­vať.

Zaveďte si pra­vi­delné stret­nu­tia:

Pra­vi­delné stret­nu­tia vám pomôžu vybu­do­vať dôveru vo vašom vzťahu s men­to­rom. Nepod­ce­ňujte to! Aj keď to je možno tro­cha olds­chool, ale ja si beriem vždy papier a pero ak sa mám stret­núť s nie­kým ako je men­tor. Vždy sa sna­žím si zapí­sať veci, ktoré obzvlášť zare­zo­no­vali v mojej hlave. Naj­rad­šej mám tie momenty, keď si v duchu poviem: “Prečo toto dokelu nena­padlo mňa”. Práve odlišný uhol pohľadu je to, čo hľa­dáte. 

Na týchto stret­nu­tiach si pre­berte ako pokra­čuje váš prog­res. Ak nena­pre­du­jete tak, ako ste plá­no­vali, treba zis­tiť prečo! Vždy je lep­šie mať via­cej men­to­rov, to zabez­pečí objek­tív­nosť.

Marc Benioff a Larry Ellison

Buďte otvo­rený, ale nebojte sa stáť si za svo­jím:

Ak dôve­ru­jete svojmu men­to­rovi, buďte otvo­rený. Vzťah bez dôvery, nie je vzťa­hom, tak ako v láske, tak aj v biz­nise. Vaše stret­nu­tia majú byť pod­netné a prí­nosné. Asi nebude prí­nos­ným hodina pri­ky­vo­va­nia pri káve. Ale práve debata vás pod­mieni argu­men­to­vať a brá­niť vaše nápady. Preto sa nebojte pýtať nie­kedy aj priame a možno nie úplne prí­jemné otázky. Verte, či nie, ale ani men­tor nemá vždy pravdu. Koniec kon­cov, je roz­hod­nu­tie aj tak vždy na vás. 

Take it out­side

Naj­lepší spô­sob ako vidieť vášho men­tora v akcii. Mys­lím tým to, že choďte s men­to­rom na kon­fe­ren­ciu, kde bude pred­ná­šať alebo ho len nie­kde jeden deň spre­vá­dzajte. Pozrite sa ako sa správa v reál­nom živote. Všetci potre­bu­jeme v živote nejaký idol, osobu kto­rou by sme chceli byť. Cie­ľom však nie je stať sa nie­koho kópiou, ale zobrať si jeho pozi­tívne vlast­nosti a pris­pô­so­biť ich vašej osob­nosti — nie stro­jené pózo­va­nie. 

Zdroj: businessinsider.com, thenextweb.com

Pridať komentár (0)