Nemec­ko ponú­ka parád­nu pod­po­ru na elek­tro­mo­bi­ly. Ako sme na tom na Slo­ven­sku?

Sebastian Mach / 30. apríla 2016 / Zo Slovenska

Nemec­ko schvá­li­lo zákon, pod­ľa kto­ré­ho zís­ka do roku 2019 kaž­dý, kto si kúpi elek­tro­mo­bil dotá­ciu až 4000 eur a kaž­dý nový vlast­ník hyb­rid­né­ho vozid­la 3000 eur.

Nemec­ko chce tak­to dostať na svo­je ces­ty mili­ón elek­tro­mo­bi­lov. Taký­to počet by na Slo­ven­sku zna­me­nal, že by viac ako tre­ti­na áut bola “čis­tých”. Nemec­ko je teda jed­nou z kra­jín, kto­rá rea­gu­je na trend a ponú­ka šted­rú pod­po­ru. Dá sa oča­ká­vať, že po pred­sta­ve­ní Tes­la Model 3 sa do 2 rokov obja­ví na Slo­ven­sku o pár desia­tok až sto­viek elek­tro­mo­bi­lov viac.

Japon­sko ponú­ka dotá­ciu na elek­tro­mo­bil vo výš­ke 7800 eur, vďa­ka čomu sa idú ľudia za elek­tro­mo­bil­mi zbláz­niť. V Rakús­ku štát pre­pla­tí 30% z ceny auta. V USA je dotá­cia 5000 eur.

tesla-model-3-front-1200x900

foto: forbes.com

Čo ale ponú­ka Slo­ven­sko v rám­ci dotá­cií?

Tak­mer nič.

Napriek tomu, že trend už roky masív­ne stú­pa a že o tom neus­tá­le nahlas roz­prá­va­me, nič sa neme­ní. Sku­toč­ne, ak si kúpiš elek­tro­mo­bil, nedos­ta­neš od štá­tu ani cent. Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva sľu­bu­je zme­nu už dlho, no stá­le stag­nu­je­me.

Minu­lý rok sa pri­ja­la stra­té­gia na pod­po­ru elek­tro­mo­bi­lov, v kto­rej sa sľú­bi­lo roz­ší­re­nie sie­te nabí­ja­cích sta­níc a plá­no­va­né odpus­te­nie poplat­kov spo­je­ných s pre­vádz­kou elek­tric­kých auto­mo­bi­lov ( Dane z moto­ro­vých vozi­diel ale­bo regis­trač­ný popla­tok. Pre pod­ni­ka­te­ľov sa plá­no­va­la mož­nosť zrých­le­ných odpi­sov elek­tric­kých vozi­diel a nabí­ja­cích sta­níc. Prís­pe­vok na kúpu elek­tro­mo­bi­lu sa však nespo­me­nul a zatiaľ ani neob­ja­vil.

Čo môže­me pre zme­nu uro­biť my? Asi nič, snáď len to, čo dote­raz. Vyví­jať nátlak a dúfať. Ešte šťas­tie, že moti­vá­cia pri kúpe elek­tro­mo­bi­lu je čas­to úpl­ne iná, ako len dotá­cia od štá­tu. Ak to však môže nie­ko­ho pre­sved­čiť, tak netu­ším, na čo ešte čaká­me.

titul­ná foto: teslamotors.com

Pridať komentár (0)