Nemecko ponúka parádnu pod­poru na elek­tro­mo­bily. Ako sme na tom na Slo­ven­sku?

Sebastian Mach / 30. apríla 2016 / Zo Slovenska

Nemecko schvá­lilo zákon, podľa kto­rého získa do roku 2019 každý, kto si kúpi elek­tro­mo­bil dotá­ciu až 4000 eur a každý nový vlast­ník hyb­rid­ného vozidla 3000 eur.

Nemecko chce takto dostať na svoje cesty milión elek­tro­mo­bi­lov. Takýto počet by na Slo­ven­sku zna­me­nal, že by viac ako tre­tina áut bola “čis­tých”. Nemecko je teda jed­nou z kra­jín, ktorá rea­guje na trend a ponúka štedrú pod­poru. Dá sa oča­ká­vať, že po pred­sta­vení Tesla Model 3 sa do 2 rokov objaví na Slo­ven­sku o pár desia­tok až sto­viek elek­tro­mo­bi­lov viac.

Japon­sko ponúka dotá­ciu na elek­tro­mo­bil vo výške 7800 eur, vďaka čomu sa idú ľudia za elek­tro­mo­bilmi zbláz­niť. V Rakúsku štát pre­platí 30% z ceny auta. V USA je dotá­cia 5000 eur.

tesla-model-3-front-1200x900

foto: forbes.com

Čo ale ponúka Slo­ven­sko v rámci dotá­cií?

Tak­mer nič.

Napriek tomu, že trend už roky masívne stúpa a že o tom neus­tále nahlas roz­prá­vame, nič sa nemení. Sku­točne, ak si kúpiš elek­tro­mo­bil, nedos­ta­neš od štátu ani cent. Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva sľu­buje zmenu už dlho, no stále stag­nu­jeme.

Minulý rok sa pri­jala stra­té­gia na pod­poru elek­tro­mo­bi­lov, v kto­rej sa sľú­bilo roz­ší­re­nie siete nabí­ja­cích sta­níc a plá­no­vané odpus­te­nie poplat­kov spo­je­ných s pre­vádz­kou elek­tric­kých auto­mo­bi­lov ( Dane z moto­ro­vých vozi­diel alebo regis­tračný popla­tok. Pre pod­ni­ka­te­ľov sa plá­no­vala mož­nosť zrých­le­ných odpi­sov elek­tric­kých vozi­diel a nabí­ja­cích sta­níc. Prís­pe­vok na kúpu elek­tro­mo­bilu sa však nespo­me­nul a zatiaľ ani neob­ja­vil.

Čo môžeme pre zmenu uro­biť my? Asi nič, snáď len to, čo dote­raz. Vyví­jať nátlak a dúfať. Ešte šťas­tie, že moti­vá­cia pri kúpe elek­tro­mo­bilu je často úplne iná, ako len dotá­cia od štátu. Ak to však môže nie­koho pre­sved­čiť, tak netu­ším, na čo ešte čakáme.

titulná foto: teslamotors.com

Pridať komentár (0)