Nemecko úspešne spus­tilo fúzny reak­tor

Rišo Néveri / 12. decembra 2015 / Tools a produktivita

Vytvo­riť fúznu elek­trá­reň — priam neko­nečný zdroj ener­gie je cie­ľom ľud­stva už nejaký ten rok. Takáto elek­trá­reň, ktorá by hypo­te­ticky gene­ro­vala ener­giu podobne, ako sa gene­ruje ener­gia v Slnku a iných hviez­dach, by zme­nila svet.

unnamed_9_1
Nemeckí vedci z inšti­tútu Maxa Plancka to doká­zali. Po 19 rokoch tvr­dej práce a inves­to­vaní miliardy eur sa im poda­rilo spus­tiť fúzny reak­tor Wen­dels­tein 7-X. Reak­tor patrí so svo­jou dĺž­kou 16 met­rov medzi naj­väč­šie na svete a obsa­huje vyše 425 ton sup­ra­vo­di­vých mag­ne­tov.

Aby doká­zal reak­tor gene­ro­vať ener­giu, potre­buje v sebe zohriať atómy vodíka a hélia na tep­lotu vyše 15 mili­ó­nov stup­ňov Cel­sia. Pri tak vyso­kých tep­lo­tách sa totiž atómy dvoch spo­mí­na­ných látok začnú spá­jať, čím vytvo­ria ťaž­šie prvky a uvoľ­nia ener­giu.

i00mtCo

Ved­com sa pri expe­ri­mente poda­rilo na desa­tinu sekundy vytvo­riť plazmu z hélia, ktorú potre­bujú pre reak­ciu dosiah­nuť, ale od jej udr­ža­nia sú ešte ďaleko, navyše ich hlav­ným cie­ľom je udr­žať plazmu z vodíka, čo bude ich ďaľ­ším kro­kom budúci rok.

Cie­ľom fúz­neho reak­tora bude vytvá­rať viac ener­gie ako bolo potrebné na jeho akti­vá­ciu — čo sa už v inšti­túte Nati­onal Igni­tion Faci­lity v USA poda­rilo. Nemecký reak­tor síce nebude slú­žiť na gene­ro­va­nie ener­gie, ale má slú­žiť ako dôkaz, že plazma je udr­ža­teľná a dokáže sa pre prí­pad potreby “poza­sta­viť.”

Zdroj: ifl.com

Pridať komentár (0)