Nemecký sto­lár vytvo­ril zaria­de­nie, ktoré dokáže vypnúť tok sper­mií

Rudolf Nečas / 11. januára 2016 / Tools a produktivita

Máš kon­dóm? Nie, ale mám vypí­nač na sper­mie.“ Tento vyná­lez môže spô­so­biť revo­lú­ciu v muž­skej anti­kon­cep­cii.

Pred­stav si, že by exis­to­val druh anti­kon­cep­cie, ktorý by mohol byť akti­vo­vaný stla­če­ním tla­čidla. Nemecký sto­lár Cle­mens Bimek vyna­šiel zaria­de­nie, ktoré znie ako z neja­kého sci-fi — muž­skú anti­kon­cep­ciu, ktorá ti umožní vypnúť alebo zapnúť tok sper­mií pomo­cou spí­nača. Ak bude tento revo­lučný vyná­lez schvá­lený, môže zme­niť pán­sku repro­dukčnú budúc­nosť.

bimek-slv-illustration

Nemecký vyná­lezca prvý­krát pri­šiel s myš­lien­kou také­hoto ven­tilu asi pred 20 rokmi, zatiaľ čo sle­do­val doku­ment o anti­kon­cep­cii. Podľa časo­pisu Spie­gel, Bimek v roku 2000 vytvo­ril patent a v roku 2006 posta­vil prvý pro­to­typ Bimek SLV. „Mnoho leká­rov, s kto­rými som to kon­zul­to­val ma neb­ralo vážne. Ale našli sa aj ľudia, ktorí ma povzbu­dzo­vali a pomohli mi s ich odbor­nými zna­los­ťami,“ pove­dal.

Počas pol­ho­di­no­vej ope­rá­cie sa do seme­no­vodu implan­tujú malé ven­tily ktoré sú ľahko prí­stupné ručne cez kožu miešku. Podľa popisu na webo­vej stránke je Bimek SLV „malý ako gumový med­ve­dík.“ Ak je ven­til uzav­retý, zabráni sper­miám vo vypus­tení počas eja­ku­lá­cie. Po uzav­retí zostane ven­til v tomto stave tri mesiace, aby sa pre­d­išlo nech­ce­nému otvo­re­niu ak sa nie­kto v posteli veľmi rozohní.

Prí­stroj je vyro­bený z lekár­skeho poly­méru s náz­vom PEEK Optima, ktorý je už dlhú dobu pou­ží­vaný v implan­tá­toch. V tla­čo­vých mate­riá­loch Bimek vysvet­ľuje, že toto zaria­de­nie je „prak­ticky bez opot­re­be­nia“ a bez kom­pli­ká­cií by malo vydr­žať celý život.

Bimek sám tes­tuje pro­to­typ zaria­de­nia od júna 2009, kedy si nechal implan­to­vať dva ven­tily. V uply­nu­lých šies­tich rokoch neus­tále zdo­ko­na­ľo­val a vylep­šo­val svoj výro­bok. Súčasná gene­rá­cia spí­nača vraj nemá žiadny výrazný vplyv počet jeho sper­mií.

Prvé testy SLV v tomto roku majú podľa správy zahŕňať 25 mužov. Bimek a jeho obchodní par­tneri v súčas­nosti hľa­dajú mužov ochot­ných tes­to­vať toto zaria­de­nie.

bimek-switch-2

zdroj: discovery.com

Pridať komentár (0)