Nemec­ký sto­lár vytvo­ril zaria­de­nie, kto­ré doká­že vypnúť tok sper­mií

Rudolf Nečas / 11. januára 2016 / Lifehacking

Máš kon­dóm? Nie, ale mám vypí­nač na sper­mie.“ Ten­to vyná­lez môže spô­so­biť revo­lú­ciu v muž­skej anti­kon­cep­cii.

Pred­stav si, že by exis­to­val druh anti­kon­cep­cie, kto­rý by mohol byť akti­vo­va­ný stla­če­ním tla­čid­la. Nemec­ký sto­lár Cle­mens Bimek vyna­šiel zaria­de­nie, kto­ré znie ako z neja­ké­ho sci-fi — muž­skú anti­kon­cep­ciu, kto­rá ti umož­ní vypnúť ale­bo zapnúť tok sper­mií pomo­cou spí­na­ča. Ak bude ten­to revo­luč­ný vyná­lez schvá­le­ný, môže zme­niť pán­sku repro­dukč­nú budúc­nosť.

bimek-slv-illustration

Nemec­ký vyná­lez­ca prvý­krát pri­šiel s myš­lien­kou také­ho­to ven­ti­lu asi pred 20 rok­mi, zatiaľ čo sle­do­val doku­ment o anti­kon­cep­cii. Pod­ľa časo­pi­su Spie­gel, Bimek v roku 2000 vytvo­ril patent a v roku 2006 posta­vil prvý pro­to­typ Bimek SLV. „Mno­ho leká­rov, s kto­rý­mi som to kon­zul­to­val ma neb­ra­lo váž­ne. Ale našli sa aj ľudia, kto­rí ma povzbu­dzo­va­li a pomoh­li mi s ich odbor­ný­mi zna­los­ťa­mi,“ pove­dal.

Počas pol­ho­di­no­vej ope­rá­cie sa do seme­no­vo­du implan­tu­jú malé ven­ti­ly kto­ré sú ľah­ko prí­stup­né ruč­ne cez kožu mieš­ku. Pod­ľa popi­su na webo­vej strán­ke je Bimek SLV „malý ako gumo­vý med­ve­dík.“ Ak je ven­til uzav­re­tý, zabrá­ni sper­miám vo vypus­te­ní počas eja­ku­lá­cie. Po uzav­re­tí zosta­ne ven­til v tom­to sta­ve tri mesia­ce, aby sa pre­d­iš­lo nech­ce­né­mu otvo­re­niu ak sa nie­kto v poste­li veľ­mi rozoh­ní.

Prí­stroj je vyro­be­ný z lekár­ske­ho poly­mé­ru s náz­vom PEEK Opti­ma, kto­rý je už dlhú dobu pou­ží­va­ný v implan­tá­toch. V tla­čo­vých mate­riá­loch Bimek vysvet­ľu­je, že toto zaria­de­nie je „prak­tic­ky bez opot­re­be­nia“ a bez kom­pli­ká­cií by malo vydr­žať celý život.

Bimek sám tes­tu­je pro­to­typ zaria­de­nia od júna 2009, kedy si nechal implan­to­vať dva ven­ti­ly. V uply­nu­lých šies­tich rokoch neus­tá­le zdo­ko­na­ľo­val a vylep­šo­val svoj výro­bok. Súčas­ná gene­rá­cia spí­na­ča vraj nemá žiad­ny výraz­ný vplyv počet jeho sper­mií.

Prvé tes­ty SLV v tom­to roku majú pod­ľa sprá­vy zahŕňať 25 mužov. Bimek a jeho obchod­ní par­tne­ri v súčas­nos­ti hľa­da­jú mužov ochot­ných tes­to­vať toto zaria­de­nie.

bimek-switch-2

zdroj: discovery.com

Pridať komentár (0)