Nemu­síš byť dobrý v mate­ma­tike, aby si sa naučil prog­ra­mo­vať

Ľudovít Nastišin / 17. septembra 2015 / Tools a produktivita

Keď sa učíte prog­ra­mo­vať, vyža­duje si to hlavne veľa goog­le­nia, logiky a metódy pokus-omyl, no tak­mer nič viac ako je arit­me­tika základ­nej školy. Byť prog­ra­má­to­rom nie je ľahké, ale roz­hod­núť sa ním nestať kvôli tomu, že nieste dobrí v mate­ma­tike je zlý dôvod. Mate­ma­tika toho má s prog­ra­mo­va­ním sku­točne málo, najmä v prvot­nej fáze. Vlastne ani neviem, prečo ľudia tieto dve veci spá­jajú. (Možno to má niečo s tým, že v tomto odvetví domi­nujú hlavne muži.)

Stra­te­gická ria­di­teľka spo­loč­nosti Slate sa nedávno vyjad­rila k tomu, ako sa naučila prog­ra­mo­vať aj napriek tomu, že neznáša mate­ma­tiku. Jej tajom­stvo? Kopa goog­lo­va­nia.

Ako mnoho iných goog­lis­tov vedela, že správna odpo­veď je závislá na správne polo­že­nej otázke. „Ako uro­bím moju web­stránku čer­venú“ nebola tá správna otázka, no „CSS color values HEX red“ skom­bi­no­vané s „CSS backg­roud color“ už bolo o nie­čom inom. Strá­vila more času uče­ním sa, ako goog­lo­vať pro­fe­si­onálne. Poc­tivo sa naučila slovnú zásobu HTML aby vedela, o čom je reč keď na inter­nete hľa­dala odpo­vede.

Na začiatku sa len sna­žíte zapa­mä­tať si nie­ktoré základné kon­cepty, napr. ako fun­guje inter­net, čo robí prog­ra­mo­va­nie, ako na FTP a pod. Potom sta­viate na týchto zákla­doch – najmä pomo­cou Google, skú­ša­nia a omy­lov – a tak napre­du­jete. Aby ste prišli na to ako komu­ni­ko­vať prog­ra­movo, budete potre­bo­vať základné logické zruč­nosti. Tak isto musíte byť v metóde „copy paste“, keď budete brať veci z inter­netu a upra­vo­vať ich pre svoje potreby.

Poznám množ­stvo ľudí s baka­lá­rom, magi­strom či dokto­rá­tom z filo­zo­fie či medzi­ná­rod­ných vzťa­hov, ktorí sa naučili prog­ra­mo­vať. Je pravda, že nie­ktoré typy kódu vyze­rajú ako rov­nice. Ale vy ich nemu­síte rie­šiť, stačí vedieť kam vedú a čo robia.

Ľudia prog­ra­mu­júci video­hry prav­de­po­dobne potre­bujú viac mate­ma­tiky a prie­merný web dizaj­nér. Ale ak len potre­bu­jete nakó­do­vať nejaké veci, čo sa obja­via na inter­nete, máte zvlád­nutú všetku potrebnú matem­tiku ak prej­dete finálny level Math Blas­ter.

Z mojej skú­se­nosti je naj­dô­le­ži­tej­šou vecou, ktorú pre uče­nie sa prog­ra­mo­vať potre­bu­jete schop­nosť potla­čiť svoj hnev, keď počí­tač nerobí to, čo ste chceli aby robil. A možno práve to je ten kľú­čový dôvod, prečo sa nie každý dokáže stať prog­ra­má­to­rom.

Zdroj: theatlantic.com

Pridať komentár (0)