Nerieš zby­toč­nosti, sústreď sa na seba, najb­liž­ších a svoje ciele

Kristína Šuvadová / 8. marca 2016 / Tools a produktivita

Blo­ger a star­tu­per Jus­tin Jack­son sa sna­žil zis­tiť, čo všetko ti už hneď od rána spô­so­buje stres a dvi­hnutý tlak a ako by si sa tomu mal úspešne vyhnúť.

Len čo som otvo­ril oči, zobral som tele­fón a začal scrol­lo­vať. Čakalo ma jedno skla­ma­nie za dru­hým — nie­kto vypus­til apli­ká­ciu s podob­ným obsa­hom, ako som plá­no­val ja a osoba, na ktorú už dlh­šie žiar­lim, sa na Face­bo­oku pochvá­lila s ďal­ším úspe­chom.”

Tiež ti nie­kedy stúpne tlak ešte pred­tým, ako si stih­neš vôbec spra­viť rannú kávu? Nemô­žeš sa toľko stre­so­vať. Stres je totiž pri­ro­dzená obrana nášho tela pred nie­čím zlým. Bol uži­točný najmä v minu­losti, keď boli naši pred­ko­via potrava a ute­kali pred nebez­peč­nými pre­dá­tormi. No dnes je ti v pod­state na nič.

Prob­lém je v tom, že obava ti môže psy­chicky ublí­žiť omnoho viac, ako samotný zlý výsle­dok, kto­rého sa tak obá­vaš.”

foto: gettyimages.com

Adre­na­lín a kor­ti­zol sú dva hor­móny, ktoré sa pri strese vylu­čujú. Práve tieto hor­móny vyvo­lá­vajú pocity ako strach, bez­ná­dej a smú­tok. Ale čo je naj­hor­šie — všetku svoju ener­giu venu­ješ do stre­so­va­nia a nie do svo­jich nových poten­ciál­nych pro­jek­tov.

Sú len 2 veci, ktoré ti v tejto situ­ácií pomôžu:

  • Sústreď sa hlavne na svo­jich fanúšikov/priateľov/používateľov/zákazníkov. Roz­mýš­ľaj nad tým, čo chcú oni a po čom túžia. Vybu­duj si s nimi hlboký vzťah.
  • Zlepši svoje zručnosti/skúsenosti/odborné zna­losti. A hlavne sa zamýš­ľaj nad tým, ako byť lep­šou ver­ziou seba samého. Ako vylep­šiť pro­dukt tak, aby ho pou­ží­valo čo naj­viac ľudí? Ako sa odlí­šiť od kon­ku­ren­cie?

Jed­no­du­cho pove­dané, zame­raj sa na seba. Nemysli na nič iné, neza­ťa­žuj sa nega­tív­nymi myš­lien­kami a nesle­duj už nons­top ľudí, kto­rých nemáš v láske. Mysli pozi­tívne a pra­cuj len na sebe. Výsle­dok bude určite stáť za to.

foto: entrepreneur.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)