Nerieš zby­toč­nos­ti, sústreď sa na seba, najb­liž­ších a svo­je cie­le

Kristína Šuvadová / 8. marca 2016 / Lifehacking

Blo­ger a star­tu­per Jus­tin Jack­son sa sna­žil zis­tiť, čo všet­ko ti už hneď od rána spô­so­bu­je stres a dvi­hnu­tý tlak a ako by si sa tomu mal úspeš­ne vyhnúť.

Len čo som otvo­ril oči, zobral som tele­fón a začal scrol­lo­vať. Čaka­lo ma jed­no skla­ma­nie za dru­hým — nie­kto vypus­til apli­ká­ciu s podob­ným obsa­hom, ako som plá­no­val ja a oso­ba, na kto­rú už dlh­šie žiar­lim, sa na Face­bo­oku pochvá­li­la s ďal­ším úspe­chom.”

Tiež ti nie­ke­dy stúp­ne tlak ešte pred­tým, ako si stih­neš vôbec spra­viť ran­nú kávu? Nemô­žeš sa toľ­ko stre­so­vať. Stres je totiž pri­ro­dze­ná obra­na náš­ho tela pred nie­čím zlým. Bol uži­toč­ný naj­mä v minu­los­ti, keď boli naši pred­ko­via potra­va a ute­ka­li pred nebez­peč­ný­mi pre­dá­tor­mi. No dnes je ti v pod­sta­te na nič.

Prob­lém je v tom, že oba­va ti môže psy­chic­ky ublí­žiť omno­ho viac, ako samot­ný zlý výsle­dok, kto­ré­ho sa tak obá­vaš.”

foto: gettyimages.com

Adre­na­lín a kor­ti­zol sú dva hor­mó­ny, kto­ré sa pri stre­se vylu­ču­jú. Prá­ve tie­to hor­mó­ny vyvo­lá­va­jú poci­ty ako strach, bez­ná­dej a smú­tok. Ale čo je naj­hor­šie — všet­ku svo­ju ener­giu venu­ješ do stre­so­va­nia a nie do svo­jich nových poten­ciál­nych pro­jek­tov.

Sú len 2 veci, kto­ré ti v tej­to situ­ácií pomô­žu:

  • Sústreď sa hlav­ne na svo­jich fanúšikov/priateľov/používateľov/zákazníkov. Roz­mýš­ľaj nad tým, čo chcú oni a po čom túžia. Vybu­duj si s nimi hlbo­ký vzťah.
  • Zlep­ši svo­je zručnosti/skúsenosti/odborné zna­los­ti. A hlav­ne sa zamýš­ľaj nad tým, ako byť lep­šou ver­zi­ou seba samé­ho. Ako vylep­šiť pro­dukt tak, aby ho pou­ží­va­lo čo naj­viac ľudí? Ako sa odlí­šiť od kon­ku­ren­cie?

Jed­no­du­cho pove­da­né, zame­raj sa na seba. Nemys­li na nič iné, neza­ťa­žuj sa nega­tív­ny­mi myš­lien­ka­mi a nesle­duj už nons­top ľudí, kto­rých nemáš v lás­ke. Mys­li pozi­tív­ne a pra­cuj len na sebe. Výsle­dok bude urči­te stáť za to.

foto: entrepreneur.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)