Neseď celé víkendy pred tel­kou. Vymysli niečo nové

Michal Sorkovský / 12. december 2015 / Tools a produktivita

Ak si mys­líš, že to naj­lep­šie, čo môžeš cez víkendy robiť je ležať na gauči a „oddy­cho­vať“ pri poze­raní na tele­ví­zor alebo moni­tor počí­tača, mýliš sa. Samoz­rejme, každý potre­buje čas na relax ale to nezna­mená, že dni, ktoré máš vyhra­dené pre seba musíš zabiť nič­ne­ro­be­ním.

Práve naopak. Mal by si pre­vziať kon­trolu nad svo­jimi víkendmi a začať robiť veci, ktoré ťa budú napĺňať. Kva­litne strá­vený víkend má totiž obrov­ský vplyv na týž­deň, ktorý ťa po ňom čaká. Ak sa počas víken­dov začneš veno­vať veciam, ktoré máš rád a ktoré majú nejaký zmy­sel, budeš môcť začať svoj pra­covný týž­deň v lep­šej nálade. No a vďaka tomu budeš vedieť byť v práci pro­duk­tív­nejší, čo ťa koneč­nom výsledku môže spra­viť úspeš­nej­ším. Je preto dôle­žité uve­do­miť si, ako veľmi záleží na tom, ako svoje víkendy strá­viš. Niž­šie náj­deš pár tipov, ktoré ti možno pomôžu využiť lep­šie čas, ktorý ti víkendy ponú­kajú.

Italy2

Naplá­nuj si svoj víkend 

Ľudia si plá­nujú svoje kari­éry, dovo­lenky a tak­tiež aj pra­covný týž­deň. Prečo si teda nena­plá­no­vať svoj víkend? Samoz­rejme, nie je dobré sna­žiť sa naplá­no­vať každú hodinu, ale pri­pra­viť si malý roz­vrh uda­lostí, ktoré ťa cez víkend čakajú, môže len pomôcť. Ideš s kama­rátmi na večeru a potom s fra­jer­kou na kon­cert? Dohodni to s ostat­nými a kúp lís­tky dopredu. Plá­no­va­nie ti pomôže pre­dísť tomu, že zosta­neš celý čas trčať doma na gauči a záro­veň ti nedá pries­tor na výho­vorky, prečo pre zmenu nepôj­deš nie­kam von.

Tráv čas s tými, kto­rých máš rád

Väč­šina z nás je počas týždňa prí­liš zanep­ráz­dnená na to, aby mohli trá­viť so svo­jimi blíz­kymi dosť času. Víkendy sú preto skve­lou mož­nos­ťou, ako dohnať to, čo si cez týž­deň zameš­kal. Dávajú ti prí­le­ži­tosť na trá­ve­nie času s pria­teľmi a rodi­nou a je vážne škoda, ak sa ju roz­hod­neš nevy­užiť. Trá­ve­nie času s ľuďmi, kto­rých máš rád ti totiž pomôže lep­šie si oddých­nuť, nabiť novú ener­giu a jed­no­du­cho byť šťast­nej­ším. Potom začneš aj svoj pra­covný týž­deň v lep­šej a pria­teľ­skej­šej nálade.


Odpoj sa!

Zabudni na stres, ktorý je súčas­ťou pra­cov­ného týždňa. Aspoň na pár hodín vypni svoj počí­tač aj mobil a skús donú­tiť ľudí v tvo­jom okolí, aby spra­vili to isté. Vďaka tomu si potom spolu uži­jete kva­lit­nej­šie strá­vený čas a záro­veň zabud­nete na vše­tok stres.
Pri­prav sa na nový týž­deň

Soboty si skús vyhra­diť na zábavu a relax, ale nedele skús využiť, okrem iného, aj na príp­ravu na nový týž­deň. Naprí­klad skús v nedeľu poup­ra­to­vať dom, vyprať a vyžeh­liť si veci, ktoré budeš cez týž­deň nosiť a tak­tiež nava­riť si chutné jedlo. Vďaka tomuto všet­kému budeš oveľa viac pri­pra­vený, keď príde pon­de­lok a nový pra­covný týž­deň.

Rob niečo iné

Tvoje víkendy by mali byť iné, ako pra­covné týždne. Práve z tohto dôvodu si skús nájsť nejaké hobby, ako naprí­klad plá­va­nie, hra­nie tenisu či fut­balu, kto­rému sa budeš cez víkendy veno­vať. Ak nemáš žiadne podobné záľuby, skús ísť do posil­ňovne a cvič. Pomôže ti to vyčis­tiť si myseľ a tak­tiež to umožní tvojmu telu tro­chu sa zota­viť z nároč­ného týždňa v práci.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)