Netra­dičný nástroj tvorí hudbu pomo­cou 2000 guľô­čok

Barbora Prochovníková / 6. marca 2016 / Tech a inovácie

Mar­tin Molin je švéd­sky hudob­ník, ktorý je súčas­ťou hudob­nej for­má­cie Detek­tiv­by­rån, kde ho pre­zý­vajú Mac­Gy­ver.

Kom­pli­ko­vaný hudobný nástroj vytvo­ril vlast­nými rukami, volá sa Win­ter­ga­tan – Marble Machine. Je pos­kla­daný z rôz­nych nástro­jov ako napr. vib­ra­fón, basa, veľký bubon alebo činel a v jeho útro­bách cir­ku­luje 2000 kovo­vých guľô­čok. Nástroje sú čias­točne naprog­ra­mo­vané vďaka die­li­kom zo sta­veb­nice Lego Tech­nics.

Mar­tin začal na prí­stroji pra­co­vať v auguste roku 2014. Pred­po­kla­dal, že pôjde o pro­jekt, ktorý mu zabe­rie cca 2 mesiace práce, nako­niec mu zostro­je­nie tohto nety­pic­kého nástroja trvalo až 14 mesia­cov. Hudba, ktorá znie z Win­ter­ga­tan Marble Machine je naozaj okúz­ľu­júca. Posúďte sami.

winter-3

winter-10

winter-5

winter-9

winter-4

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: thisiscolossal.com

Pridať komentár (0)