Neulo­gy Ven­tu­res inves­tu­je do slo­ven­ské­ho RoomAs­sis­tant!

Martin Bohunický / 8. decembra 2015 / Startupy

Inves­tič­ný ven­tu­re fond Neulo­gy Ven­tu­res na svo­jej ofi­ciál­nej strán­ke ozná­mil, že roz­ši­ru­je svo­je port­fó­lio o slo­ven­ský star­tup RoomA­sis­tant.Fond chce tímu, kto­rý má pod pal­com Matej Maj­zel, pomôcť výraz­nej­šie sa pre­sa­diť u zahra­nič­nej kli­en­te­ly. Pres­nej­šie detai­ly a celá for­ma pod­po­ry nie je zná­ma.

RoomAs­sis­tant je SaaS nástroj na zefek­tív­ne­nie hote­lo­vé­ho manaž­men­tu a con­cier­ge slu­žieb, kto­rý umož­ňu­je hote­lo­vým mana­žé­rom poskyt­núť svo­jim hos­ťom väč­šie pohod­lie a dyna­mic­kej­ší záži­tok. Hos­tia si môžu pria­mo objed­nať rôz­ne hote­lo­vé služ­by pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie, dostá­vať den­né ponu­ky či komu­ni­ko­vať s recep­ci­ou v reál­nom čase. Hote­lo­ví mana­žé­ri si môžu pris­pô­so­biť apli­ká­ciu tak aby vyho­vo­va­la ich ponú­ka­ným služ­bám ako im aj pomô­že zís­ka­vať cen­né poznat­ky o sprá­va­ní svo­jich kli­en­tov a ich spo­koj­nos­ti so služ­ba­mi.

Cha­la­nov z RoomAs­sis­tant sme vyspo­ve­da­li pred viac ako rokom a odvte­dy ušli riad­ny kus ces­ty. Všet­ci v Star­ti­tup sme zve­da­ví, kam táto akvi­zí­cia celý tím posu­nie a či sa cha­la­nom poda­rí pre­sa­diť sa v zahra­ni­čí.

Zdroj: neulogy.vc

Pridať komentár (0)