Neulogy Ven­tu­res inves­tuje do slo­ven­ského RoomAs­sis­tant!

Martin Bohunický / 8. decembra 2015 / Startupy

Inves­tičný ven­ture fond Neulogy Ven­tu­res na svo­jej ofi­ciál­nej stránke ozná­mil, že roz­ši­ruje svoje port­fó­lio o slo­ven­ský star­tup RoomA­sis­tant.Fond chce tímu, ktorý má pod pal­com Matej Maj­zel, pomôcť výraz­nej­šie sa pre­sa­diť u zahra­nič­nej kli­en­tely. Pres­nej­šie detaily a celá forma pod­pory nie je známa.

RoomAs­sis­tant je SaaS nástroj na zefek­tív­ne­nie hote­lo­vého manaž­mentu a con­cierge slu­žieb, ktorý umož­ňuje hote­lo­vým mana­žé­rom poskyt­núť svo­jim hos­ťom väč­šie pohod­lie a dyna­mic­kejší záži­tok. Hos­tia si môžu priamo objed­nať rôzne hote­lové služby pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie, dostá­vať denné ponuky či komu­ni­ko­vať s recep­ciou v reál­nom čase. Hote­loví mana­žéri si môžu pris­pô­so­biť apli­ká­ciu tak aby vyho­vo­vala ich ponú­ka­ným služ­bám ako im aj pomôže zís­ka­vať cenné poznatky o sprá­vaní svo­jich kli­en­tov a ich spo­koj­nosti so služ­bami.

Cha­la­nov z RoomAs­sis­tant sme vyspo­ve­dali pred viac ako rokom a odvtedy ušli riadny kus cesty. Všetci v Star­ti­tup sme zve­daví, kam táto akvi­zí­cia celý tím posu­nie a či sa cha­la­nom podarí pre­sa­diť sa v zahra­ničí.

Zdroj: neulogy.vc

Pridať komentár (0)