New Balan­ce na 3D tla­čiar­ni vytla­čil prvé bežec­ké tenis­ky

Linda Cebrová / 27. apríla 2016 / Lifehacking

Tech­no­ló­giu 3D tla­če sa roz­hod­la využiť spo­loč­nosť New Balan­ce pre výro­bu bežec­kých topá­nok s ino­va­tív­ny­mi podráž­ka­mi, kto­ré bež­com sľu­bu­jú novú úro­veň odol­nos­ti a pruž­nos­ti.

Tech­no­ló­gia 3D tla­če je vo sve­te čoraz popu­lár­nej­šia a počet pro­duk­tov, kto­ré sa nevy­rá­ba­jú, ale sa tla­čia, rake­to­vo stú­pa. Ten­to trend sa nevy­hol ani sve­tu bežec­kých teni­siek a zdá sa, že topán­ky z 3D tla­če budú už one­dl­ho bež­nou zále­ži­tos­ťou.

nb1

Už na jeseň sa znač­ka Adi­das pokú­ša­la pre­ra­ziť so svo­jim pro­jek­tom Futu­rec­raft , kto­rý pred­sta­vo­val až dopo­siaľ naj­pok­ro­či­lej­šiu fázu v hon­be za prvou vytla­če­nou tenis­kou. Výrob­co­vi sa síce 3D tenis­ky poda­ri­lo vyro­biť, ale stá­le sa čaká na uve­de­nie novin­ky na trh. 

Podob­ne ako v súbo­ji o to, kto­rá z veľ­mo­cí dosta­ne prvé­ho člo­ve­ka na Mesiac, ani teraz nechý­bal kon­ku­rent, kto­rý Adi­da­su dýchal na chr­bát. Nebol ním nikto iný, ako špor­to­vý gigant Nike. O pre­ra­ze­nie na trh 3D teni­siek sa však sna­ži­la aj ďal­šia ame­ric­ká znač­ka – Sau­co­ny.

nb4

Nako­niec je to všet­ko inak. Zatiaľ čo Nike, Sau­co­ny aj Adi­das na svo­jích 3D tenis­kách stá­le pra­cu­jú, všet­kých prek­va­pi­la znač­ka New Balan­ce, keď uvied­la na trh limi­to­va­nú kolek­ciu prvých bežec­kých 3D teni­siek na sve­te. Novin­ka nesie ozna­če­nie Zan­te Gene­ra­te a nie je náho­da, že sa z veľ­kej čas­ti podo­ba­jú na najob­ľú­be­nej­ší model minu­lé­ho roka – Fresh Foam Zna­te. U nové­ho mode­lu sa oča­ká­va extrém­ne níz­ka hmot­nosť a to na hra­ni­ci 200g.

nb6

Tím New Balan­ce vyvi­nul soft­wa­re, kto­rý doká­že vytvo­riť geomet­ric­kú štruk­tú­ru zalo­že­nú na dátach, kto­ré zís­ka­li v ich špor­to­vých výsku­moch. Vývo­já­ri vlo­ži­li do tes­to­va­cích teni­siek tla­ko­vé sen­zo­ry a tie im umož­ni­li zis­tiť, akým veľ­kým tla­kom bež­ci pôso­bia na jed­not­li­vé body podráž­ky. Násled­ne sú schop­ní vytvo­riť podráž­ku s roz­diel­nou hus­to­tou v jed­not­li­vých bodoch.

nb3

K výro­be taký­to teni­siek sa pou­ží­va tech­no­ló­gia nazý­va­ná selec­ti­ve laser sin­te­ring, ale­bo bodo­vé lase­ro­vé vype­ka­nie. Do špe­ciál­nej pece sa vlo­ží kvá­der z elas­to­me­ro­vé­ho pra­chu (ter­mo plast). Násled­ne sa tepel­ným žia­re­ním, s pomo­cou lase­ro­vé­ho lúča, jed­not­li­vé pra­cho­vé čas­ti­ce menia, vrstva po vrstve, na pev­nú hmo­tu. Výsled­kom je ten istý kvá­der, z kto­ré­ho sa vylúp­ne finál­ny pro­dukt.

nb5

Naj­väč­šou pre­káž­kou k nasa­de­niu toh­to pro­duk­tu do séri­ovej výro­by je jeho časo­vá nároč­nosť. Jed­ny tenis­ky sa tla­čia aj nie­koľ­ko hodín a násled­ne je potreb­né kaž­dú zvlášť ruč­ne skom­ple­ti­zo­vať a uro­biť drob­né začis­ťo­va­cie úpra­vy.

Vďa­ka tej­to tech­no­ló­gií je mož­né dosiah­nuť také­ho tva­ru a funkč­ných vlast­nos­tí, o kto­rých môže kla­sic­ká vstre­ko­va­ná pena len sní­vať. S tým je spo­je­ná aj vízia do budúc­nos­ti, kde sa bežec­ké tenis­ky budú vype­kať na mie­ru pod­ľa ske­nu vašich cho­di­diel.

Zatiaľ sa jed­ná len o limi­to­va­nú edí­ciu 44 párov, kto­ré s ich astro­no­mic­kou cenou 400 dolá­rov za pár, budú skôr zbe­ra­teľ­skou rari­tou, než mains­tre­a­mo­vou bežec­kou obu­vou. Dá sa však oča­ká­vať, že tech­no­ló­gie 3D tlmia­cich vrs­tiev sa už čosko­ro roz­ší­ria medzi ceno­vo dostup­né mode­ly.

zdroj: eos.info zdroj fotografií:dezeen.com

Pridať komentár (0)