New Balance na 3D tla­čiarni vytla­čil prvé bežecké tenisky

Linda Cebrová / 27. apríla 2016 / Tools a produktivita

Tech­no­ló­giu 3D tlače sa roz­hodla využiť spo­loč­nosť New Balance pre výrobu bežec­kých topá­nok s ino­va­tív­nymi podráž­kami, ktoré bež­com sľu­bujú novú úro­veň odol­nosti a pruž­nosti.

Tech­no­ló­gia 3D tlače je vo svete čoraz popu­lár­nej­šia a počet pro­duk­tov, ktoré sa nevy­rá­bajú, ale sa tla­čia, rake­tovo stúpa. Tento trend sa nevy­hol ani svetu bežec­kých teni­siek a zdá sa, že topánky z 3D tlače budú už one­dlho bež­nou zále­ži­tos­ťou.

nb1

Už na jeseň sa značka Adi­das pokú­šala pre­ra­ziť so svo­jim pro­jek­tom Futu­rec­raft , ktorý pred­sta­vo­val až dopo­siaľ naj­pok­ro­či­lej­šiu fázu v honbe za prvou vytla­če­nou tenis­kou. Výrob­covi sa síce 3D tenisky poda­rilo vyro­biť, ale stále sa čaká na uve­de­nie novinky na trh. 

Podobne ako v súboji o to, ktorá z veľ­mocí dostane prvého člo­veka na Mesiac, ani teraz nechý­bal kon­ku­rent, ktorý Adi­dasu dýchal na chr­bát. Nebol ním nikto iný, ako špor­tový gigant Nike. O pre­ra­ze­nie na trh 3D teni­siek sa však sna­žila aj ďal­šia ame­rická značka – Sau­cony.

nb4

Nako­niec je to všetko inak. Zatiaľ čo Nike, Sau­cony aj Adi­das na svo­jích 3D tenis­kách stále pra­cujú, všet­kých prek­va­pila značka New Balance, keď uviedla na trh limi­to­vanú kolek­ciu prvých bežec­kých 3D teni­siek na svete. Novinka nesie ozna­če­nie Zante Gene­rate a nie je náhoda, že sa z veľ­kej časti podo­bajú na najob­ľú­be­nejší model minu­lého roka – Fresh Foam Znate. U nového modelu sa oča­káva extrémne nízka hmot­nosť a to na hra­nici 200g.

nb6

Tím New Balance vyvi­nul soft­ware, ktorý dokáže vytvo­riť geomet­rickú štruk­túru zalo­ženú na dátach, ktoré zís­kali v ich špor­to­vých výsku­moch. Vývo­jári vlo­žili do tes­to­va­cích teni­siek tla­kové sen­zory a tie im umož­nili zis­tiť, akým veľ­kým tla­kom bežci pôso­bia na jed­not­livé body podrážky. Následne sú schopní vytvo­riť podrážku s roz­diel­nou hus­to­tou v jed­not­li­vých bodoch.

nb3

K výrobe takýto teni­siek sa pou­žíva tech­no­ló­gia nazý­vaná selec­tive laser sin­te­ring, alebo bodové lase­rové vype­ka­nie. Do špe­ciál­nej pece sa vloží kvá­der z elas­to­me­ro­vého pra­chu (termo plast). Následne sa tepel­ným žia­re­ním, s pomo­cou lase­ro­vého lúča, jed­not­livé pra­chové čas­tice menia, vrstva po vrstve, na pevnú hmotu. Výsled­kom je ten istý kvá­der, z kto­rého sa vylúpne finálny pro­dukt.

nb5

Naj­väč­šou pre­káž­kou k nasa­de­niu tohto pro­duktu do séri­ovej výroby je jeho časová nároč­nosť. Jedny tenisky sa tla­čia aj nie­koľko hodín a následne je potrebné každú zvlášť ručne skom­ple­ti­zo­vať a uro­biť drobné začis­ťo­va­cie úpravy.

Vďaka tejto tech­no­ló­gií je možné dosiah­nuť takého tvaru a funkč­ných vlast­ností, o kto­rých môže kla­sická vstre­ko­vaná pena len sní­vať. S tým je spo­jená aj vízia do budúc­nosti, kde sa bežecké tenisky budú vype­kať na mieru podľa skenu vašich cho­di­diel.

Zatiaľ sa jedná len o limi­to­vanú edí­ciu 44 párov, ktoré s ich astro­no­mic­kou cenou 400 dolá­rov za pár, budú skôr zbe­ra­teľ­skou rari­tou, než mains­tre­a­mo­vou bežec­kou obu­vou. Dá sa však oča­ká­vať, že tech­no­ló­gie 3D tlmia­cich vrs­tiev sa už čoskoro roz­ší­ria medzi cenovo dostupné modely.

zdroj: eos.info zdroj fotografií:dezeen.com

Pridať komentár (0)