New York Times píše o Slo­ven­sku: Región čaka­júci na žiaru ref­lek­to­rov

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 21. augusta 2016 / Zo Slovenska

V sláv­nom New York Times sa obja­vila správa o slo­ven­skom vinoh­rade, nachá­dza­jú­com sa na juho­vý­chode našej kra­jiny, v obci Malá Tŕňa.

Sve­tové vinice v Talian­sku alebo Fran­cúz­sku ročne nav­štívi stá­ti­síce turis­tov najmä vďaka reklame, ktorá ich pre­dáva. Vinice v Malej Trnej sa sna­žia pre­ra­ziť najmä vďaka svo­jej kva­lite a jedi­neč­nosti. Slo­ven­ský Tokaj je jed­ným z naj­kva­lit­nej­ších vinár­skych oblastí sveta. Záro­veň patrí k jed­nému z naj­men­ších vinoh­rad­níc­kych oblastí na svete, podľa miest­nych pro­du­cen­tov vína má iba 2241 akrov.

21SLOVAKIA5-master675

Aj napriek malej pub­li­cite, Slo­ven­ský Tokaj nav­ští­vilo veľa zahra­nič­ných pre­zi­den­tov i súčasný pre­zi­dent Andrej Kiska. V minu­losti bol ospe­vo­vaný mno­hými pápežmi, cisármi, spi­so­va­teľmi i skla­da­teľmi. “Je to neob­ja­vený kle­not,” pove­dal Jaro­slav Macík, ktorý je súčas­ťou dru­hej gene­rá­cie viná­rov, ktorí začali svoje pod­ni­ka­nie v tomto regi­óne po než­nej revo­lú­cii.

Tajom­stvo slad­kých vín je huba Bot­ry­tis cine­rea s ušľach­ti­lou ples­ňou, ktorá napáda hrozno vo vlh­kom počasí. Preto majú put­ňové vína tmavo-medovú farbu a roz­ma­nitú chuť. Pro­ces výroby vína spo­číva v tra­dič­nej kvas­nej tech­no­ló­gii. Víno zreje v dubo­vých sudoch s malými otvormi na vrchu, ktoré umož­ňujú pre­chod kys­líka. Na ste­nách piv­níc ras­tie tmavá ple­seň pri­po­mí­na­júca tmavú srsť.

Pohl­cuje alko­ho­lické výpary, ktoré sa odpa­rujú z vín­nych sudov. Slúži to na tlme­nie zápa­chu v piv­nici a pris­pieva k vytvo­re­niu jedi­neč­nej mik­ro­klímy pre tokaj­ské vína,“ upres­nila vinárka Mária Mací­ková z Malej Tŕne.

21SLOVAKIA2-master675

Víno začali vyrá­bať od 15. sto­ro­čia, kedy ľudia obja­vili priaz­nivý vplyv chlad­ných piv­níc. Pôvodne ich vyko­pali ako úkryt pred invá­ziou Tatá­rov, napo­kon ich začali využí­vať ako sklad zele­niny a kva­se­ného vína. Vinár­ska oblasť bola zapí­saná do Slo­ven­ského národ­ného Fondu kul­túr­neho dedič­stva.

Tieto vína môžu zrieť vo fľa­šiach ešte veľmi dlho. Ochut­nal som výber z roku 1930, ktorý bol v per­fekt­nom stave,“ podot­kol Daniel Erc­sey. Budúc­nosť tokaj­ského vína bude spo­čí­vať v odrode ľah­ších suchých vín, hoci vinári čelia ťaž­kej úlohe, oži­viť vinár­sku slávu z minu­losti. „Tokaj­ské víno, najmä to sladké, patrí k naj­vy­hľa­dá­va­nej­ším a najd­rah­ším vínam. Úlo­hou je zís­kať renomé, ktoré bolo vážne poško­dené v časoch komu­nizmu,“ na záver dodal Erc­sey.

21SLOVAKIA4-master67521SLOVAKIA3-master675vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: New York Times

Pridať komentár (0)