Nezná­ma spo­loč­nosť vyví­ja smart­fón ako z iné­ho sve­ta

Michal Benatzky / 24. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pred nedáv­nom bola v Kali­for­nii pred­sta­ve­ná nová gene­rá­cia iPho­nu 7 , pod kto­ré­ho kapo­tou by sme našli pro­ce­sor A10 Fusi­on , kto­rý má ambí­cie stať sa vôbec naj­vý­kon­nej­ším mobil­ným čipom vôbec . Ale­bo nie? Ten­to počin malej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti Turing Robot Indus­tries by totiž mohol nový iPho­ne 7 zadu­pať do zeme.

turing-monolith-chaconne_ico-752x493

Mobil­ný tele­fón Turing Mono­lith Cha­con­ne je obrí phab­let s 6,4 pal­co­vou obra­zov­kou, kto­ré­ho tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie pôso­bia ako z iné­ho sve­ta ale­bo desať­ro­čia. Do jeho pro­ce­so­ra totiž vývo­já­ri natla­či­li hneď 24 jadier, tak, že k sebe spo­ji­li tri osem­jad­ro­vé pro­ce­so­ry Snapd­ra­gon. O pre­ná­ša­nie toh­to masív­ne­ho výko­nu sa sta­rá disp­lej so 4K roz­lí­še­ním, kto­rý v seg­men­te mobil­nej elek­tro­ni­ky zatiaľ tiež nestre­tá­va­me kaž­dý deň.

Podob­ne omra­ču­jú­ce sú aj ďal­šie hod­no­ty. Ope­rač­ná pamäť má 18 GB a o ukla­da­nie dát sa bude sta­rať hard­disk s veľ­kos­ťou 1,2 TB. V tej­to chví­li už asi prí­liš neprek­va­pia ani špe­ci­fi­ká­cie foťá­ku , kto­rý má 60 mega­pi­xe­lo­vý sní­mač. Hlav­ný foto­apa­rát ozna­ču­je výrob­cu ako ” quad rear came­ra “. Ten­to názov však jeden drob­ný prob­lém. Nikto nevie, čo pres­ne to zna­me­ná. Kame­ra pre sel­fíč­ka potom ponúk­ne 20 MPx .

O výdrž prí­stro­ja, kto­ré­ho ener­ge­tic­ké náro­ky budú vzhľa­dom k vyš­šie popí­sa­ným špe­ci­fi­ká­ciám masív­ne, sa bude sta­rať baté­ria s kapa­ci­tou 3600 mAh. Ak sa ti ten­to údaj zdá ako asi naj­me­nej umier­ne­ný, musí­me pozna­me­nať, že ďal­ším zdro­jom ener­gie bude vodí­ko­vý pali­vo­vý člá­nok.

Futu­ris­tic­ky pôso­bí aj exte­ri­ér toh­to tajom­né­ho prí­stro­ja. Po nie­koľ­kých rokoch sa totiž opäť obja­vi­la vysú­va­cia klá­ves­ni­ca, na kto­rú sme boli zvyk­nu­tí skôr z pre­lo­mu desať­ro­čí. Pri vývo­ji Turing Mono­lith Cha­con­ne inži­nie­rom zrej­me doš­lo, že keby tele­fón osa­di­li oby­čaj­ným Andro­idom, bola by celá sna­ha o uni­kát­ny prí­stroj fuč. Tele­fón tak má dostať ori­gi­nál­ny ope­rač­ný sys­tém, kto­rý bude pra­co­vať na prin­cí­pe stro­jo­vé­ho uče­nia, kto­ré­ho význam sa v posled­ných rokoch stá­le zvy­šu­je. Stro­jo­vé uče­nie totiž nevyt­vá­ra soft­vér, kto­rý len plní prí­ka­zy uží­va­te­ľa, ale doká­že sa sám učiť novým poznat­kom.

Ak všet­ko pôj­de ako má, obja­ví sa smart­fón, kto­rý všet­ky ostat­né tele­fó­ny zadu­pe do zeme, nie­ke­dy v roku 2018.

Zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)