Neznáma spo­loč­nosť vyvíja smart­fón ako z iného sveta

Michal Benatzky / 24. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pred nedáv­nom bola v Kali­for­nii pred­sta­vená nová gene­rá­cia iPhonu 7 , pod kto­rého kapo­tou by sme našli pro­ce­sor A10 Fusion , ktorý má ambí­cie stať sa vôbec naj­vý­kon­nej­ším mobil­ným čipom vôbec . Alebo nie? Tento počin malej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nosti Turing Robot Indus­tries by totiž mohol nový iPhone 7 zadu­pať do zeme.

turing-monolith-chaconne_ico-752x493

Mobilný tele­fón Turing Mono­lith Cha­conne je obrí phab­let s 6,4 pal­co­vou obra­zov­kou, kto­rého tech­nické špe­ci­fi­ká­cie pôso­bia ako z iného sveta alebo desať­ro­čia. Do jeho pro­ce­sora totiž vývo­jári natla­čili hneď 24 jadier, tak, že k sebe spo­jili tri osem­jad­rové pro­ce­sory Snapd­ra­gon. O pre­ná­ša­nie tohto masív­neho výkonu sa stará disp­lej so 4K roz­lí­še­ním, ktorý v seg­mente mobil­nej elek­tro­niky zatiaľ tiež nestre­tá­vame každý deň.

Podobne omra­ču­júce sú aj ďal­šie hod­noty. Ope­račná pamäť má 18 GB a o ukla­da­nie dát sa bude sta­rať hard­disk s veľ­kos­ťou 1,2 TB. V tejto chvíli už asi prí­liš neprek­va­pia ani špe­ci­fi­ká­cie foťáku , ktorý má 60 mega­pi­xe­lový sní­mač. Hlavný foto­apa­rát ozna­čuje výrobcu ako ” quad rear camera “. Tento názov však jeden drobný prob­lém. Nikto nevie, čo presne to zna­mená. Kamera pre sel­fíčka potom ponúkne 20 MPx .

O výdrž prí­stroja, kto­rého ener­ge­tické nároky budú vzhľa­dom k vyš­šie popí­sa­ným špe­ci­fi­ká­ciám masívne, sa bude sta­rať baté­ria s kapa­ci­tou 3600 mAh. Ak sa ti tento údaj zdá ako asi naj­me­nej umier­nený, musíme pozna­me­nať, že ďal­ším zdro­jom ener­gie bude vodí­kový pali­vový člá­nok.

Futu­ris­ticky pôsobí aj exte­riér tohto tajom­ného prí­stroja. Po nie­koľ­kých rokoch sa totiž opäť obja­vila vysú­va­cia klá­ves­nica, na ktorú sme boli zvyk­nutí skôr z pre­lomu desať­ročí. Pri vývoji Turing Mono­lith Cha­conne inži­nie­rom zrejme došlo, že keby tele­fón osa­dili oby­čaj­ným Andro­idom, bola by celá snaha o uni­kátny prí­stroj fuč. Tele­fón tak má dostať ori­gi­nálny ope­račný sys­tém, ktorý bude pra­co­vať na prin­cípe stro­jo­vého uče­nia, kto­rého význam sa v posled­ných rokoch stále zvy­šuje. Stro­jové uče­nie totiž nevyt­vára soft­vér, ktorý len plní prí­kazy uží­va­teľa, ale dokáže sa sám učiť novým poznat­kom.

Ak všetko pôjde ako má, objaví sa smart­fón, ktorý všetky ostatné tele­fóny zadupe do zeme, nie­kedy v roku 2018.

Zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)