Neznámy hac­ker robí svet lep­ším: Ničí nená­vistné weby!

Martin Bohunický / 22. október 2015 / Tools a produktivita

Hac­ker, ktorý vystu­puje pod kry­cím náz­vom Amped Attacks, sa špe­cia­li­zuje na útoky typu DDoS. 

Namiesto iných hac­ke­rov, ktorí napá­dajú často vše­obecne pros­pešné weby, tento cha­lan, či baba si ako svoj cieľ vyberá stránky s rasis­tic­kým a homo­fób­nym pod­tó­nom . Útok typu DDoS je známa a využí­vaná metóda. Útoč­ník vyšle obrov­ské množ­stvo požia­da­viek na ser­ver, ten nátlak nez­vládne a spadne. Cie­ľom také­hoto útoku je spra­viť daný por­tál nedo­stup­ným pre ostat­ných pou­ží­va­te­ľov.

Amped Attacks využíva vo svo­jich twe­e­toch hash­tag #tan­go­down, ktorý pre­slá­vila tzv. Ano­ny­mous hac­kti­vist group. Tento hash­tag však môže pou­žiť kto­koľ­vek, tak isto aj súčas­ťou Ano­ny­mous môžeš byť kedy­koľ­vek a bez pod­pi­so­va­nia neja­kých nezmys­lov. V kaž­dom prí­pade tým chcem pove­dať asi toľko, že žiadny twit­ter účet ešte nebol pre tento hash­tag zablo­ko­vaný, nestá­vaš sa auto­ma­ticky súčas­ťou Ano­ny­mous a jedná sa o úplne nevinnú zále­ži­tosť.

Napo­sledy zlo­žil Amped Attacks stránku godhatesfags.com. “Len pre­tože môžem,” pri­po­jil komen­tár. To isté spra­vil aj tri dni pred­tým.

Takýmto spô­so­bom útočí na jednu stránku za dru­hou. Dokonca sa odvá­žil aj na web, ktorý má mnoho spo­ločné s tero­ris­tic­kou orga­ni­zá­ciou ISIS. Cez víkend zase napa­dol web kkkknights.com, hoci sa stránka z útoku rýchlo pozvie­chala. Ďal­šou rasis­tic­kou strán­kou na jeho zozname bol kuklosknights.com.

Mnohí zrejme namie­tajú, že takéto útoky sú neefek­tívne a ich trva­nie je prí­liš krátke, aby niečo zna­me­nalo. No nikto nemôže namie­tať, že útoky Amped Attacks dostá­vajú tieto homo­fóbne a rasis­tické stránky do svetla ref­lek­to­rov. A to je super. Pre­tože musíme vedieť, že takéto zlo tam na inter­nete je. A keď zba­dáme, že nie­kto je ochotný aj s rizi­kom prob­lé­mov na ne úto­čiť, mohlo by to byť pre nás moti­vá­ciou. Poďme odstrá­niť zlo zo sveta!

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)