Nie je čer­ve­ná ako čer­ve­ná.

Techpedia: Harry Gavendová / 24. septembra 2014 / Lifehacking

Doč­ka­li sme sa zau­jí­ma­vej ino­vá­cie zaba­le­nej vo vyni­ka­jú­com mar­ke­tin­gu. Bez ohľa­du na to, či sa už nie­kam ponáh­ľa­me ale­bo nie, nikto z nás nech­ce čakať pred pre­cho­dom pre chod­cov na zele­né svet­lo. Den­ne sme sved­ka­mi náh­li­vé­ho pre­bie­ha­nia rôz­ny­ch chod­cov. Na to sú tu však rôz­ne kam­pa­ne a pro­jek­ty, kto­ré nám občas uká­žu veci z iné­ho uhla. Ten­to raz išlo o tan­cu­jú­ce­ho čer­ve­né­ho paná­či­ka.

Ľudia čakajúci na prechode v portugalskom Lisabone sa museli poriadne začudovať, keď to uvideli. Červený panáčik znázorňujúci čakajúceho človeka, teda výstrahu, zrazu ožil. Začal tancovať do rytmu hudby! Za projektom tancujúcich semaforov Dancing Traffic Lights stál výrobca automobilov Smart, ktorý však nespravil len jednoduchú animáciu panáčika.

Na neďalekej ploche semaforov totiž vytvoril malú domček, kde mohol hockto z odvážlivcov vojsť a začať tancovať. Jeho pohyby sa v reálnom čase prenášali do zjednodušených pohybov panáčika. Ľudia na prechode sa teda pozerali na jeho tanečné kreácie v podobe červených bodiek.

Kým pri iných typoch semaforov by sa ľudia rozhodli prebehnúť hoci i na červenú, v tomto prípade hovoril Smart o tom, že až 81% ľudí sa rozhodlo počkať a pozerať sa na zaujímavého červeného panáčika.

Zdroj: techepdia

Pridať komentár (0)