Nie je čer­vená ako čer­vená.

Techpedia: Harry Gavendová / 24. septembra 2014 / Tools a produktivita

Doč­kali sme sa zau­jí­ma­vej ino­vá­cie zaba­le­nej vo vyni­ka­jú­com mar­ke­tingu. Bez ohľadu na to, či sa už nie­kam ponáh­ľame alebo nie, nikto z nás nechce čakať pred pre­cho­dom pre chod­cov na zelené svetlo. Denne sme sved­kami náh­li­vého pre­bie­ha­nia rôz­nych chod­cov. Na to sú tu však rôzne kam­pane a pro­jekty, ktoré nám občas ukážu veci z iného uhla. Tento raz išlo o tan­cu­jú­ceho čer­ve­ného paná­čika.

Ľudia čaka­júci na pre­chode v por­tu­gal­skom Lisa­bone sa museli poriadne začu­do­vať, keď to uvi­deli. Čer­vený paná­čik zná­zor­ňu­júci čaka­jú­ceho člo­veka, teda výstrahu, zrazu ožil. Začal tan­co­vať do rytmu hudby! Za pro­jek­tom tan­cu­jú­cich sema­fo­rov Dan­cing Traf­fic Lights stál výrobca auto­mo­bi­lov Smart, ktorý však nespra­vil len jed­no­du­chú ani­má­ciu paná­čika.

Na neďa­le­kej plo­che sema­fo­rov totiž vytvo­ril malú dom­ček, kde mohol hoc­kto z odváž­liv­cov vojsť a začať tan­co­vať. Jeho pohyby sa v reál­nom čase pre­ná­šali do zjed­no­du­še­ných pohy­bov paná­čika. Ľudia na pre­chode sa teda poze­rali na jeho tanečné kre­ácie v podobe čer­ve­ných bodiek.

Kým pri iných typoch sema­fo­rov by sa ľudia roz­hodli pre­be­hnúť hoci i na čer­venú, v tomto prí­pade hovo­ril Smart o tom, že až 81% ľudí sa roz­hodlo počkať a poze­rať sa na zau­jí­ma­vého čer­ve­ného paná­čika.

Zdroj: techep­dia

Pridať komentár (0)