Nike sa pri­pra­vil na bas­ket­ba­lovú budúc­nosť

Harry Gavendová / 26. august 2014 / Tools a produktivita

S LED osvet­le­ním sa stre­tá­vame v baroch, reštau­rá­ciách a naj­nov­šie aj pri športe. V špor­to­vej hale The House of Mamba urče­nej bas­ket­ba­lis­tom sa totiž zro­dila novinka v podaní LED nasvie­te­nia palu­bovky nie­len ako ozna­če­nia čiar, ale aj omnoho viac.

Tvorba tohto typu bas­ket­ba­lo­vej haly trvala tri mesiace. Pozos­táva z dre­ve­nej pod­kla­do­vej vrstvy, na kto­rej je ulo­žená asi tisícka LED obra­zo­viek veľ­kosti 0,6 x 0,6m. Chráni ju vrstva ten­kého skla a na nej je špe­ciálny povlak, ktorý zabez­pe­čuje pri­ro­dzený odraz lopty a priľ­na­vosť. Táto hala využíva záro­veň množ­stvo sen­zo­rov na sle­do­va­nie pohybu, umelú inte­li­gen­ciu a reak­tívnu tech­no­ló­giu LED na zobra­ze­nie naj­rôz­nej­ších gra­fík.

Táto metóda sa plá­nuje čo naj­viac využí­vať na tré­nin­gové akti­vity, pre­tože LED vizu­ali­zá­cia je akoby navá­dza­čom pohybu špor­tovca. Musí naprí­klad stí­hať doska­ko­vať na určité miesta, prudko meniť smer počas behu a podobne. Celá hra­cia plo­cha dokonca dokáže vytvo­riť rôzne herné sce­náre a typy úto­kov či obrany.

LEDky sa síce už na špor­tové podu­ja­tia využí­vali dáv­nej­šie, no väč­ši­nou išlo „len“ o efekty či ozna­če­nie ihriska. Pre rôzne typy ozna­če­nia totiž stačí iba pre­pnúť farbu svetla či zme­niť nasta­ve­nia, veľ­kosť hra­cej plo­chy — a je to. Bas­ket­ba­lová rea­lity show pochá­dza­júca z Číny s náz­vom Nike Rise, WiS­park, Rhi­zo­ma­tiks, AKQA – tí všetci stoja za vzni­kom haly The House of Mamba v Šan­ghaji.

V show sa pred­sta­vilo v užšom výbere pár súťa­žia­cich, kto­rých men­to­ro­vali samotní veli­káni ako LeB­ron James, Kobe Bry­ant. Mimo­cho­dom, meno haly „The House of Mamba“ je vzda­ním poklony práve Bry­an­tovi – ten má totiž pre­zývku Black Mamba.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)