Nina Peráč­ko­vá a jej pole dan­ce štú­dio No Limits: Biz­nis som si otvo­ri­la z pois­t­ky na auto

Martin Bohunický / 17. januára 2016 / Business

Keď sa člo­vek pozrie na Nin­ku Peráč­ko­vú, mož­no má pocit, že ide o veľ­mi kreh­ké žie­ňa. Keď však zis­tí, že pod jem­ným povr­chom sa skrý­va sil­ná a odhod­la­ná mla­dá žena, kto­rá sa nebo­jí ris­ko­vať, svoj prvý dojem veľ­mi rých­lo pre­hod­no­tí. Inšpi­ra­tív­ne mla­dé diev­ča má za sebou roz­ví­ja­jú­ci sa biz­nis v pole dan­ce, uro­bi­la zo svoj­ho mena osob­nú znač­ku, den­ne sa sta­rá o svo­je zdra­vie a pop­ri­tom všet­kom stí­ha aj vyso­kú ško­lu.

Ahoj Nina, nebol prob­lém po sviat­koch nasko­čiť nas­päť na vlak? :)

Ahoj :), keď­že som cvi­či­la aj cez sviat­ky, tak ani nie. Dala som si mier­nu pau­zu, ale nie takú, aby bol návrat ťaž­ký :).

12402156_786355928158088_6667872100273827557_o

Pod­ni­káš vo fit­ness seg­men­te, ako mla­dé diev­ča si si otvo­ri­la vlast­né pole dan­ce štú­dio No Limits. Čo ťa k také­mu­to roz­hod­nu­tiu nakop­lo? 

Vyslo­ve­ne nakop­núť ma nako­pol asi osud z via­ce­rých strán. Roz­chod s vte­daj­ším par­tne­rom, zlé vzťa­hy na pra­co­vis­ku v pre­doš­lom štú­diu, kde som bola rado­vou tré­ner­kou.. Čo sa týka pod­ni­ka­nia, pod­ni­kať som pod­ni­ka­la aj vte­dy, ale nepri­ná­ša­lo mi to až toľ­ko pozi­tív a napo­kon mi ešte aj ukrad­li nové auto rov­no spred domu a vte­dy nastal ten úpl­ný zlom. Pove­da­la som si, sta­čí. Dala som výpo­veď v prvom štú­diu, pod­ni­ka­la som ďalej len kvô­li penia­zom na nové štú­dio a rie­ši­la byrok­ra­ciu s pois­ťov­ňou kvô­li ukrad­nu­té­mu autu.

To trva­lo cca pol roka, cez kto­rý som hľa­da­la pries­to­ry a vhod­né pro­duk­ty do štú­dia. V pod­sta­te som všet­ko zlé oto­či­la na dob­ré a z peňa­zí z pois­t­ky na auto som si nekú­pi­la nové auto, ale otvo­ri­la štú­dio. Kaž­dý si je stroj­com svoj­ho šťas­tia, osud si pri­pra­ví pre vás mili­ón pre­ká­žok no vždy pla­tí – všet­ko zlé je na nie­čo dob­ré.

jdjdkk

Akým väč­ším pre­káž­kam si muse­la počas roz­be­hu štú­dia čeliť? Je nároč­né roz­be­hnúť na Slo­ven­sku taký­to druh pod­ni­ka­nia?

Jedi­ná pre­káž­ka bola nájsť ako tak vhod­ný pries­tor, kto­rý by bol v cen­tre, mal výš­ku stro­pu cez tri met­re, bol svet­lý, mal veľ­ké okná, mal sociál­ne zaria­de­nie a aby sa tam dalo aj par­ko­vať. Po otvo­re­ní ma neza­sta­vi­lo už nič a od prvé­ho mesia­ca som bola v plu­se.

Ako by si zhod­no­ti­la uply­nu­lý rok, zdá sa, že sa ti cel­kom dari­lo :) Na čo si naj­viac hrdá, či už z pohľa­du biz­ni­su ale­bo osob­ných úspe­chov?

Asi na to, že za celý rok sme nema­li ani jeden zlý mesiac. Na to ako štú­dio ras­tie, počty hodín stú­pa­jú, pri­chá­dza­jú nové kli­ent­ky a tie, kto­ré k nám už cho­dia stá­le ostá­va­jú, čo si veľ­mi vážim. Nají­mam nové tré­ner­ky, nových zamest­nan­cov. Vymýš­ľa­me a vytvá­ra­me nové pro­jek­ty, skrát­ka všet­ko pri­bú­da.

11949515_730440477082967_7401034684578330996_n

Keď sa pozriem spať na začia­tok, pred rokom aj pol som začí­na­la sama s cca 30 kli­ent­ka­mi. Teraz máme dve inter­né tré­ner­ky, troch exter­ných tré­ne­rov a zamest­nan­cov. Pri­bud­lo viac ako 15 hodín do roz­vr­hu a aktu­ál­ny počet aktív­nych kli­en­tok je cca 300. Najprv som si cvi­či­la len tak pre seba, cho­di­la som na works­ho­py, aby som sa zlep­šo­va­la a bola som úpl­ne hoto­vá z tých všet­kých pole dan­ce hviezd oko­lo mňa. Teraz na works­ho­py pozý­va­jú mňa ako lek­tor­ku do iných štú­dii a ja sama zakaž­dým, keď ma nie­kto zavo­lá, tak je to také, že – „to naozaj“? Je to ten najú­žas­nej­ší pocit na sve­te a vždy mám obrov­skú tré­mu.

Ďalej som veľ­mi hrdá na to, že mám spon­zo­ra, pre mňa naj­lep­šie­ho, lebo je to fir­ma pre pole dan­ce a joga oble­če­nie Mania Fit­ness Wear. Veľ­mi som si žela­la, aby ma spon­zo­ro­va­li a pri­šiel deň, kedy mi napí­sa­li a ja som bola celá bez seba, ako to všet­ko do seba zapad­lo. Ďalej priš­la spo­lu­prá­ca s Divad­lom Aré­na s úžas­nou oso­bou, kto­rou nie je nikto iný ako Pet­ra Vaj­do­vá. Bol nato­če­ný o mne a pole dan­ce krát­ky film s Kris­tí­nou Bot­lo­vou. Pri­chá­dza­li a pri­chá­dza­jú rôz­ne ponu­ky na fote­nie, rôz­ne spo­lu­pra­ce, pro­jek­ty, roz­ho­vo­ry. Je toho veľa, ale keď to pri­chá­dza, člo­vek pra­cu­je a ako­si to pre­stá­va vní­mať ako nie­čo špeciálne/iné, ale len zvá­ži, či je na to čas a pra­cu­je a pra­cu­je.

10380872_501228863337464_4123769659061954883_o

Pat­ríš medzi osob­nos­ti s obrov­skou popu­la­ri­tou na sociál­nych sie­ťach, pre­dov­šet­kým Ins­ta­gra­me. Je to spô­sob, ako pro­pa­gu­ješ svo­je štú­dio, ale­bo sa len ako oby­čaj­né diev­ča chceš pochvá­liť? :)

Je to skôr o pro­pa­gá­cii štú­dia, ale kon­krét­nej­šie aj o tom ako vám môže pole dan­ce ale­bo aj aký­koľ­vek pohyb a zdra­vý spô­sob živo­ta kom­plet­ne zme­niť život. Na sociál­ne sie­te dávam fot­ky, kto­ré môžu nie­ko­ho inšpi­ro­vať, moti­vo­vať, pomôcť sa nie­ko­mu roz­hod­núť a veľ­mi rada pri­tom aj pora­dím, pokiaľ sa nie­kto nevie pohnúť z mies­ta ale­bo potre­bu­je postr­čiť.

10401922_790684097725271_3406120668703120117_n

Cítiš v súvis­los­ti s tým, že sa oko­lo tvoj­ho mena budu­je neja­ký brand, zvý­še­ný záu­jem o tvo­je hodi­ny?

Prav­de­po­dob­ne áno. Kla­ma­la by som, ak by som pri tom tro­chu nemys­le­la aj na per­so­nal bran­ding, lebo je to dob­ré pre štú­dio, ale prí­liš sa nad tým neza­mýš­ľam. Ja to skôr vní­mam tak, že som rada, ak sa nie­kto na mňa obrá­ti, lebo potre­bu­je pomoc a ja rada pomô­žem komu­koľ­vek, kto chce začať, ale­bo sa aj posu­núť ďalej v pole dan­ce.

handstand

Kam sia­ha­jú tvo­je ambí­cie na rok 2016? Čo by si so svo­jim štú­di­om, resp. sama chce­la dosiah­nuť?

Tým, že kli­en­te­la stá­le ras­tie, čaká ma obrov­ský pro­jekt, a to je moje nové väč­šie štú­dio, kde budú ďal­šie nové hodi­ny a aj úpl­ne iné antig­ra­vi­ty atrak­cie. Už teraz rie­ši­me dizajn, nové pomôc­ky, hľa­dá­me vyho­vu­jú­ce pries­to­ry. Tiež budem musieť hľa­dať aj nové tré­ner­ky a ďal­ších zamest­nan­cov. Je to však beh na dlhé tra­te, pre­to­že pod­mien­ky na pries­tor sú vcel­ku úzko špe­ci­fi­ko­va­né, pre­to je to ambí­cia na celý rok. Dru­há ambí­cia je úspeš­ne skon­čiť vyso­kú ško­lu a ostat­né uvi­dí­me, čo mi život pri­ne­sie, tak ako aj minu­lý rok:)

Napad­lo ti nie­ke­dy, že by si sa pokú­si­la pre­sa­diť v zahra­ni­čí?

Roz­mýš­ľa­la som skôr otvo­riť ďal­šiu No Limits poboč­ku štú­dia nie­kde na Slo­ven­sku, ale potom som to aj uzav­re­la, pre­to­že nie­ke­dy sko­ro nemám čas sa ani najesť nie to ešte otvá­rať štú­dio, zamest­ná­vať ľudí mimo Bra­ti­sla­vy a kon­tro­lo­vať ich. V zahra­ni­čí sú nesku­toč­ne dob­ré pole dan­ce hviez­dy, kde by bolo veľ­mi ťaž­ké sa pre­sa­diť, a pop­rav­de ma to ani nelá­ka. Ja mám Slo­ven­sko rada.

ninka

Zdá sa, že sa vo svo­jom prog­re­se len tak neza­sta­víš. Pre­zraď nám, ako pre­ko­ná­vaš sta­vy leni­vos­ti?:)

Musím sa pri­znať, že stav leni­vos­ti asi ani nemám. Aj keď som cho­rá a mám ležať, tak robím vše­li­čo iné, len nele­žím. Zakaž­dým si pomys­lím, že ľudia, kto­rí chcú byť úspeš­ní, nese­dia doma pred tel­kou. Skôr mám stav una­ve­nos­ti, keď je toho už na mňa naozaj veľa a vte­dy sa ani nepre­ko­ná­vam, lebo telo si samé povie, čo potre­bu­je.

Tomu, kde si dnes, pre­chá­dza­la poriad­ne dlhá ces­ta. Čo naj­cen­nej­šie ťa celý tvoj prí­beh naučil?

Urči­te ma naučil poze­rať sa pri všet­kom na svo­je zdra­vie a pokiaľ mám naozaj dosť, viem si koneč­ne pove­dať sta­čí. Máva­la som tré­nin­gy aj 7 hodín po sebe, raz na works­ho­pe až 8 hodín a keď sa to naba­lí ešte s ďal­ším pro­jek­tom v ten deň – telo vám to dá naja­vo. Čiže teraz si viem pove­dať sta­čí a nik so mnou nepoh­ne. Roz­hod­ne viac oddy­chu­jem a venu­jem sa tomu, čo ma nestre­su­je, ale čo mi pri­ná­ša radosť. Pokiaľ z nie­čo­ho nemám dob­rý pocit, nero­bí ma to šťast­nou, môže to byť ako­koľ­vek finanč­ne ohod­no­te­né, jed­no­du­cho do toho nej­dem. Urči­te ma to nauči­lo aj väč­šej trpez­li­vos­ti a prie­boj­nos­ti.

fotka
Pridať komentár (0)