No Man’s Sky je hra, ktorá sa môže zara­diť medzi značky ako GTA alebo The Elder Scrolls

Dárius Polák / 12. júla 2016 / Tech a inovácie

Po nie­koľ­kých rokoch vývoja a odkla­da­nia nezá­vislé štú­dio z Veľ­kej Bri­tá­nie Hello Games ohlá­silo, že konečne dokon­čilo vývoj svo­jej vysoko oča­ká­va­nej sur­vi­val hry No Man’s Sky. 

Ak všetko pôjde podľa plánu, hra by mala konečne vyjsť v Európe 10. augusta, v Sever­nej Ame­rike 9. augusta a vo Veľ­kej Bri­tá­nii 12. augusta. Dostupná bude na plat­formy Pla­y­sta­tion 4 a PC.

Pokiaľ si neza­chy­til okolo čoho sa vlastne točí buzz tejto hry, No Man’s Sky je ambi­ci­ózna sur­vi­val hra, ktorá ti umožní ces­to­vať po celom ves­míre a obja­vo­vať nedot­knutú gala­xiu. To všetko s mož­nos­ťou nav­ští­viť všetky pla­néty s ich fau­nou a fló­rou.

Cie­ľom hry je dosiah­nuť stred gala­xie. Ako uvá­dza Hello Games, po ceste budeš môcť dešif­ro­vať cudzie jazyky, upg­ra­do­vať svoju ves­mírnu loď s vyba­ve­ním, zis­ťo­vať nové infor­má­cie o zvie­ra­tách a rast­li­nách, a oveľa viac — všetko bez akých­koľ­vek pra­vi­diel, ktoré by ťa obme­dzo­vali v hraní. Zrejme bude bez väč­šieho prí­behu v pozadí.

Hra má mať masívnu roz­lohu a pod masív­nou sa myslí sku­točne masívna — k dis­po­zí­cii bude 18 tri­li­ó­nov pla­nét, ktoré môžu hráči obja­vo­vať. Pokiaľ by si každú sekundu obja­vil jednu pla­nétu, trvalo by ti 500 miliárd rokov, aby si videl všetky.

No Man’s Sky je vo vývoji už štyri roky a je ostro sle­do­vaná mno­hými ľuďmi z bran­dže. Na hre sa podieľa iba 10-členný tím, ktorý to môže dotiah­nuť naozaj ďaleko. Otáz­kou je, či dokáže napl­niť svoje oča­ká­va­nia, pre­tože úprimne, hra podľa mňa vyzerá dosť nudne. Cel­kový zmy­sel je hra­nie sa na boha, obja­vo­va­nie neob­ja­ve­ného a malý mik­ro­ma­naž­ment. Pri­po­mína mi to Spore. Kaž­do­pádne, nápad je veľmi zau­jí­mavý a ori­gi­nálny a pokiaľ zme­tie všetky zlé pred­po­klady zo stola, získa si svoje miesto medzi veľ­kými menami.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fotky: thenextweb.com

Pridať komentár (0)